Aktualności
Życie akademickie
18 Listopada
Źródło: UPP
Opublikowano: 2022-11-18

Prof. Tomasz M. Gruszecki doktorem honoris causa UPP

Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, światowej sławy specjalista z zakresu zootechniki i ochrony bioróżnorodności zwierząt, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej była częścią obchodów Dni Patrona Uczelni Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.

Tytuł doktora honoris causa przyznany został przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Podczas uroczystości, która odbyła się w Kolegium Rungego UPP, podkreślono, że prof. Tomasz M. Gruszecki należy do grona wybitnych współczesnych polskich zootechników, ściśle związanych z praktyczną hodowlą zwierząt, w szczególności małych przeżuwaczy, oraz działalnością na rzecz ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich i krajobrazu przyrodniczego. Jego dorobek nie ogranicza się jedynie do ogromnej liczby prac naukowych publikowanych w znaczących czasopismach. Jest także organizatorem i kreatorem nauki, promotorem i recenzentem w wielu postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych, wybitnym dydaktykiem, autorem podręczników akademickich i propagatorem wiedzy na forach krajowych i międzynarodowych.

Już od początku kariery naukowej prof. Gruszecki szczególną uwagę przywiązywał do praktyki owczarskiej, która w owym czasie oczekiwała na nowe modele pracy hodowlanej i aktywnie włączył się w ten nurt badań. W efekcie wieloletnich prac wytworzone zostały dwie nowe populacje owiec, dla których utworzono oddzielne rejestry, a obecnie księgi. Główne obszary jego zainteresowań to hodowla oraz chów owiec i kóz, zagadnienia immunogenetyczne, badania polimorfizmów białek surowicy krwi, fizjologicznych ich zmienności w różnych okresach życia, badania nad rozrodem, użytkowością wełnistą, mleczną i mięsną oraz jakością pozyskiwanych produktów, a ostatnio nad  wykorzystaniem małych przeżuwaczy do wypasu ekstensywnego i ochrony krajobrazu. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział prof. Gruszeckiego w zastosowaniu technik ultrasonograficznych do przyżyciowego szacowania składu tkankowego. Był pionierem tych przedsięwzięć w Polsce, organizując w 1995 roku specjalistyczne warsztaty ultrasonograficzne. Do szczególnie interesujących prowadzonych przez niego badań zalicza się również prace z zakresu użytkowości mięsnej, dotyczące zawartości kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej jagniąt różnych genotypów owiec, koźląt oraz jeleni. Warte podkreślenia jest także zaangażowanie w prace nad wykorzystaniem małych przeżuwaczy w ochronie przyrody.

Prof. Tomasz M. Gruszecki był prekursorem nawiązania ścisłej współpracy ze specjalistami związanymi z ochroną środowiska, co zaowocowało stworzeniem interdyscyplinarnego zespołu badawczego zrzeszającego specjalistów z różnych dziedzin. Badania zespołu wykazały możliwość wykorzystania zwierząt w ochronie szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, pielęgnacji krajobrazu, produkcji żywca jagnięcego w warunkach ekstensywnego chowu w rejonach objętych programem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Niekwestionowany jest jego wkład w niezwykle ważne dla zootechniki zagadnienie, jakim jest ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz utrzymanie bioróżnorodności. Włączenie owcy uhruskiej do programu ochrony zasobów genetycznych niewątpliwie zapobiegło wyginięciu tej rasy. Innym sukcesem jest ochrona rodzimej rasy kozy sandomierskiej. Prof. Tomasz M. Gruszecki wyniki swoich badań opublikował w ponad 500 opracowaniach naukowych, w tym ponad 190 oryginalnych pracach twórczych. Ponadto jest współautorem 9 podręczników.

Wielce znaczący jest wkład lubelskiego naukowca w kształcenie kadr naukowych dla polskiej zootechniki. Warto podkreślić również jego zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz własnej uczelni oraz krajowego środowiska zootechników. Obecnie zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej. W uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych prof. Tomasz M. Gruszecki był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Profesora Tadeusza Vetulaniego oraz liczne wyróżnienia branżowe.

Iwona Cieślik, źródło: UPP

Dyskusja (0 komentarzy)