Aktualności
Życie akademickie
08 Marca
Źródło: Wydawnictwo UJK
Opublikowano: 2022-03-08

Profesorowie UJ w międzywojniu

Ukazał się pierwszy tom „Słownika biograficznego profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej”. Inauguracyjną część dzieła poświęcono Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.    

Słownik powstaje w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Na całość publikacji, której autorami są prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło i prof. dr hab. Marek Przeniosło z Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, składa się sześć części. Każda z nich dotyczy jednego uniwersytetu, który funkcjonował w Polsce w okresie międzywojennym. Poza Uniwersytetem Jagiellońskim były to: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Poznański i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pięć pierwszych to uczelnie państwowe, szósty funkcjonował jako placówka prywatna. W większości były to uniwersytety o dużych tradycjach, najstarszy z nich, UJ, powstał w 1364 r.

W każdej części Słownika znalazły się biogramy profesorów, którzy na danej uczelni kierowali katedrami. Wiązało się to z ich równoczesną nominacją na profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego. Łącznie w publikacji zamieszczono 953 biogramy, w pierwszym tomie, dotyczącym UJ, znalazło się 210 biogramów. To szczegółowe (wcześniej często zupełnie nieznane) informacje życiorysowe. Dotyczą głównie drogi naukowej i zawodowej profesorów, w biogramach znaleźć można również liczne informacje odnoszące się do innych obszarów życia, w tym rodziny bohaterów publikacji.

W nagłówku każdego biogramu umieszczono zapis informujący o katedrze kierowanej przez danego profesora, także o nazwie wydziału, w ramach którego katedra funkcjonowała. Biogramy we wszystkich częściach Słownika opierają się na identycznym schemacie. Składa się on z 16 punktów, w każdym z nich został podjęty oddzielny wątek z życiorysu profesorów. Bezpośrednio pod każdym biogramem umieszczono informację o źródłach i literaturze przedmiotu dotyczących danej osoby. Zdecydowana większość biogramów powstała na bazie źródeł archiwalnych, stąd ich zdecydowana przewaga w wykazach. Autorzy w szerokim zakresie korzystali zarówno z archiwów krajowych (szczególnie Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Centralnego Archiwum Wojskowego, archiwów uczelni funkcjonujących w okresie międzywojennych, archiwów uczelni powstałych po II wojnie światowej, Archiwum Polskiej Akademii Nauk), jak i z archiwów zagranicznych (szczególnie ukraińskich, litewskich, austriackich, niemieckich i włoskich).

We wstępie autorzy wprowadzają w skomplikowaną materię funkcjonowania międzywojennych uniwersytetów i miejsca w nich kierujących katedrami profesorów. Ponadto analizują dane zaczerpnięte z biogramów znajdujących się w danym tomie. Pozwala to czytelnikowi na spojrzenie na pojedynczych profesorów jako na część większej zbiorowości.

Pierwszy tom ukazał się właśnie nakładem Wydawnictwa UJK. Kolejne części w przygotowaniu.

MK

Słownik profesorów dwudziestolecia – FA 11/2018

Władze szkół akademickich w II Rzeczypospolitej – FA 10/2017

Ścieżki awansu naukowego w II Rzeczypospolitej – FA 7-8/2017

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~X 09.03.2022 21:33

    Prace wydawane w ramach NPRH miały być chyba dostępne bezpłatnie. A ten tom kosztuje 178,50.