„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw” – to inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego skierowana do studentów i doktorantów z Ukrainy. Program rozpoczął się pod koniec kwietnia.

Adresatami programu są studenci i doktoranci, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 roku i kształcili się na ukraińskich uczelniach w tym roku akademickim. Będzie on realizowany zarówno w obecnym, jak i przyszłym roku akademickim. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie do podjęcia badań naukowych na UW, w dowolnej z dziedzin prowadzonych na uczelni.

Wizyta uczestnika programu na UW może trwać od 3 do 6 miesięcy (w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023). Uczestnicy (otrzymujący status studenta lub doktoranta goszczącego) będą zwolnieni z opłat za kształcenie. Poza komponentem badawczym będą mogli ubiegać się o udział w dostępnych zajęciach na UW, w tym w kursie języka polskiego, a także o zakwaterowanie w domu studenta na czas trwania wizyty.

Przyjętym w ramach programu studentom i doktorantom przysługuje legitymacja studenta lub doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego, dostęp do zasobów bibliotecznych, a w przypadku zgłoszenia chęci udziału w zajęciach dydaktycznych – żetony na zajęcia ogólnouniwersyteckie i kursy języka polskiego. Studenci i doktoranci goszczący na UW będą mogli ubiegać się także o stypendium pobytowe (środki na pokrycie kosztów pobytu i zakwaterowania).

Nabór prowadzony jest przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW w sposób ciągły, na zasadzie konkursu, aż do wyczerpania miejsc. Warunkiem kwalifikacji jest przyjęcie zgłoszenia przez jednostkę dydaktyczną przyjmującą na UW, akceptacja planu badawczego oraz wyznaczenie opiekuna naukowego. O przyjęciu decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej.

źródło: UW