Aktualności
Życie akademickie
01 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-04-01

Przyznano ministerialne stypendia za znaczące osiągnięcia

Ponad 430 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Stypendystów wybrano z 944 kandydatów przedstawionych przez rektorów polskich uczelni. Zgłoszenia były oceniane przez specjalny Zespół doradczy, w skład którego weszło 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 432 stypendiów, z tego:

  • 404 stypendiów za osiągnięcia naukowe;
  • 28 stypendiów za osiągnięcia artystyczne.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Jagielloński – 51, Uniwersytet Warszawski ‒40, Politechnikę Śląską – 28, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 26, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 23 oraz Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Rzeszowski – po 17.

Stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie (46 z 47) dyscypliny naukowe i artystyczne.

Zasady przyznawania stypendiów 

W tym roku zastosowano nowe podejście do wyłaniania kandydatów do stypendium. Polega ono na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Ustalono, że w danej dyscyplinie naukowej przyznaje się nie więcej niż 18 stypendiów, co oznacza że studenci konkurują ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie w ramach całej dziedziny. Taki sposób wyłaniania kandydatów ma na celu zapewnienie studentom równego dostępu do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której studiują.

W wytycznych dotyczących oceny wniosków został wprowadzony dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Polega on na tym, że w przypadku wystąpienia niewykorzystanych miejsc w rankingu danej dyscypliny, mogą być one przeznaczone dla kandydatów z innych dyscyplin naukowych zaliczanych do tej samej dziedziny nauk.

Wypłaty stypendiów

Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2021/2022 na stypendia minister przeznaczy ponad 7 mln zł.

MK, źródło: MEiN

Lista nagrodzonych studentów

Dyskusja (0 komentarzy)