Aktualności
Życie akademickie
17 Grudnia
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2021-12-17

Parlament Studentów RP przeciwko likwidacji stażu

Likwidacji stażu podyplomowego sprzeciwiły się Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko zostało wypracowane na podstawie badania dotyczącego jakości kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym pod kątem zajęć klinicznych i umiejętności praktycznych.

Zniesienie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów zaproponowała Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, a poparło ją Ministerstwo Zdrowia. Pomysłowi temu sprzeciwiła się m.in. Naczelna Rada Lekarska. Przeciwni są także sami studenci. W badaniu przeprowadzonym przez Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP wzięło udział 5 351 osób, w tym 3 819 studentów kierunku lekarskiego, 422 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, 1 110 osób, które ukończyły studia – 622 stażystów oraz 488 lekarzy oraz lekarzy dentystów, którzy ukończyli staż.

Jakość kształcenia na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym ulega ciągłemu obniżeniu, co jest
spowodowane coraz większymi grupami studenckimi, coraz mniejszą liczbą lekarzy, którzy chcą uczyć oraz niepowiększającą się bazą dydaktyczną. Obecna forma studiów nie daje możliwości rozwoju odpowiednich kompetencji, czego efektem jest fakt, że studenci w tygodniu zajęć klinicznych w aż 65,2% poświęcają nie więcej niż godzinę na naukę umiejętności praktycznych – czytamy we wspólnym stanowisku KWSM i PSRP.

Jego autorzy piszą, że ostatni rok studiów, według założeń rozporządzenia o kształceniu lekarzy i lekarzy-dentystów, powinien być czasem praktycznego nauczania klinicznego. Niestety, wielokrotnie studenci spotykają się z brakiem możliwości zdobycia i rozwoju umiejętności praktycznych. Związane jest to ze zbyt dużą liczbą studentów w jednej grupie.

Grupy liczą najczęściej sześć (56,4% respondentów) i więcej (20% respondentów) osób. Dodatkowym
utrudnieniem jest fakt, że mimo iż grupy według dokumentacji są 5–6 osobowe, to realnie zajęcia wyglądają inaczej. Aż 71% osób oświadczyło, że brało udział w zajęciach klinicznych, w których na jednego asystenta przypadało ponad 10 studentów, w tym najczęstszą odpowiedzią było 12 (20,8%) oraz „więcej niż 15” (32,9%). W tak dużych grupach nie każdy student ma możliwość rozmowy z pacjentem, zbadania go i nauki umiejętności praktycznych, które są zawarte w tzw. „książeczce umiejętności praktycznych” – raportuje KWSM.

Respondenci ocenili też swoje przygotowanie do pracy w zawodzie. W 10-stopniowej skali średni wynik to 3,53. Według 90% osób studia nie przygotowują do pracy. Osoby, które są już po stażu w 77,9% przypadków po stażu miały wybraną specjalizację. Przed jego rozpoczęciem takiego wyboru nie dokonało 64,1% osób. Czas stażu za dobrze wykorzystany uważa przytłaczająca większość 81,1% ankietowanych.

Powyżej przywołane dane potwierdzają, że staż jest potrzebny i jego usunięcie może wpłynąć negatywnie na jakość ochrony zdrowia. Po zakończeniu ciężkich studiów, jest to czas wykorzystywany na usystematyzowanie wiedzy, ugruntowanie jej i nabycie odpowiednich umiejętności praktycznych. To również okres, w którym młodzi lekarze uczą się funkcjonowania w przestrzeni szpitala jako pracownicy, poznający system ochrony zdrowia, doskonaląc umiejętności pracy w zespole, stający się odpowiedzialni za swoje czyny. Obecnie studia medyczne, w tym szczególnie ostatni rok studiów, który z założenia ma nas uczyć umiejętności praktycznych, nie spełnia swojego zadania – nie mają wątpliwości przyszli medycy zrzeszeni w KWSM PSRP.

Dodają na koniec, że zebrane dane pokazują istotną rolę stażu w rozwoju m.in.: wiedzy, umiejętności praktycznych. Każda z badanych cech uległa wzmocnieniu po odbyciu stażu.

Co roku blisko 4 tys. młodych lekarzy odbywa 13-miesięczny staż podyplomowy. W jego ramach nie tylko pogłębiają wiedzę teoretyczną, ale również nabywają praktycznych umiejętności udzielania świadczeń zdrowotnych. Staż można wykonywać tylko pod nadzorem lekarza specjalisty (tzw. opiekuna), który pracuje w zawodzie minimum 5 lat. Po stażu i zdaniu LEK-u nabywa się uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu.

MK

Stanowisko KWSM i PSRP

Dyskusja (0 komentarzy)