Aktualności
Życie akademickie
04 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-04

Rekrutacja do Collegium Invisibile

Do 25 lutego trwa rekrutacja do Collegium Invisibile. Do stowarzyszenia mogą przystąpić studenci i doktoranci kształcący się zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach. 

Collegium Invisibile jest stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i studentek, a także doktorantów i doktorantek. Zostało założone w 1995 roku z inicjatywy prof. Wojciecha Gasparskiego. Do grona jego członków należą utalentowani, zainteresowani pracą naukową studenci oraz doktoranci polskich i zagranicznych uczelni oraz ich mistrzowie – wybitni naukowcy o rozmaitych specjalizacjach. Tutorami działającymi w CI byli m.in. Stefan Amsterdamski, Tadeusz Gadacz, Aleksander Gieysztor, Jerzy Jarniewicz, Jerzy Kłoczowski, Monika Kostera, Andrzej Koźmiński, Ryszard Legutko, Ewa Łętowska, Piotr Sztompka.

Na początku grudnia rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile. Potrwa do 25 lutego. W naborze mogą wziąć udział:

  • studenci II lub III roku studiów licencjackich bądź inżynierskich,
  • studenci I, II lub III roku studiów magisterskich,
  • studenci II, III, IV, V lub VI roku studiów magisterskich jednolitych wszystkich kierunków,
  • absolwenci studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji i są afiliowani przy uczelni, np. są doktorantami I roku.

Proces aplikacyjny składa się z dwóch etapów. W pierwszym ocenie podlegają formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000–7000 słów, nie wliczając bibliografii; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem). Przesłane dokumenty stanowią podstawę do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie.

Członkowie i członkinie Collegium tworzą dynamiczną sieć kontaktów umożliwiającą akademicką współpracę między uczelniami, krajami i dziedzinami wiedzy. Struktura „niewidzialnego kolegium”, podobnie jak w przypadku siedemnastowiecznego Invisible College, wykracza poza oficjalne uniwersyteckie struktury. Odzwierciedla ona nasze przekonanie, że – tak jak w historycznych republikach uczonych – nowe idee i autentyczne życie intelektualne powstają na styku różnorodnych metodologii, tradycji akademickich oraz indywidualnych biografii – piszą władze stowarzyszenia.

Każdego roku Collegium Invisibile organizuje programy edukacyjne i naukowe oparte o nowoczesne formy nauczania: indywidualne tutoriale z badaczami z całego świata, obozy naukowe, szkoły letnie, spotkania networkingowe czy eksperckie debaty pt. Niewidzialne Kolokwia oraz Warsztaty Młodego Naukowca.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)