Aktualności
Życie akademickie
15 Marca
Opublikowano: 2024-03-15

Zapomogi dla doktorantów i młodzi naukowcy w organach uczelni

Możliwość przyznawania zapomogi doktorantom i poszerzenie składów rad uczelni o badaczy na początkowym etapie kariery postuluje Rada Młodych Naukowców.

W najnowszej uchwale Rada Młodych Naukowców podjęła temat zapomóg dla doktorantów. Zwrócono uwagę, że o otrzymanie tego typu świadczenia może ubiegać się jedynie student, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Przepis nie obejmuje jednak doktorantów, którzy przecież także mogą napotykać na rozmaite przeciwności losu. Tymczasem doktoranci szkół doktorskich są wykluczeni z możliwości ubiegania się o zapomogę w okresie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. śmiercią członka rodziny, długotrwałą chorobą czy nieszczęśliwym wypadkiem.

W związku z tym proponuje się rozszerzenie przepisów o możliwość przyznawania doktorantom zapomogi, co stanowiłoby efektywne wsparcie w pokonywaniu przeszkód i przyczyniłoby się do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju naukowego na poziomie doktoranckim – czytamy w uchwale.

Dodano, że stypendium otrzymywane w związku z kształceniem w szkole doktorskiej nie powinno wykluczać możliwości ubiegania się o zapomogę. Jej przyznawanie zaś powinno – zdaniem RMN – odbywać się w sposób analogiczny, jak w przypadku studentów.

Wcześniej zespół doradczy Ministra Nauki zajął się problemem zapewnienia reprezentacji środowiska młodych naukowców w uczelnianych organach. Chodzi zwłaszcza o rady uczelni.

Obecność młodych naukowców w decyzyjnych organach uczelni pozwala na uwzględnienie ich potrzeb oraz unikalnego punktu widzenia, co jest szczególnie ważne w kontekście szybko zmieniających się wymagań świata nauki oraz szkolnictwa wyższego. Reprezentacja ta umożliwia także lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań, z jakimi mierzą się młodzi naukowcy, co może przyczynić się do tworzenia bardziej efektywnych strategii wsparcia ich rozwoju zawodowego – piszą autorzy uchwały.

Zwracają przy tym uwagę, że włączenie tej grupy do uczelnianych organów stanowi ważny element budowania kompetencji lidera i menedżera w nauce jako elementów niezbędnych do dalszego rozwoju kariery. Co więcej, poprzez aktywne w nich uczestnictwo, młodzi naukowcy mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia, nawiązania interdyscyplinarnych kontaktów oraz promowania kultury otwartości i współpracy w środowisku akademickim.

W związku z tym RMN postuluje nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, polegającą na poszerzeniu grona osób uprawnionych do zasiadania w radach uczelni o przedstawicieli młodych naukowców. W tej chwili w skład takiego organu może wejść od 6 do 8 osób powoływanych przez senat oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

W przyjętych dotychczas rozwiązaniach legislacyjnych brak jest umocowania przewodniczącego samorządu doktorantów do udziału w posiedzeniach rady uczelni, podczas gdy na mocy ustawy w posiedzeniach tych z głosem decydującym uczestniczy przewodniczący samorządu studenckiego. Należy zatem zadbać o wyrównanie uprawnień pomiędzy przedstawicielami samorządu studenckiego i doktoranckiego, w tak ważnym organie jakim jest Rada Uczelni – podkreślono w uchwale.

MK

Uchwała o zapomogach dla doktorantów

Uchwała o prawie do członkostwa w organach uczelni przedstawicieli młodych naukowców

Dyskusja (0 komentarzy)