Aktualności
Życie akademickie
09 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-09

Rusza wsparcie dla Uniwersytetów Europejskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór do nowego programu dla instytucji. Jego celem będzie wsparcie tworzenia i utrzymania międzynarodowych partnerstw akademickich w ramach Uniwersytetów Europejskich.

Program „Wsparcie Uniwersytetów Europejskich” ma za zadanie wspierać finansowo uczelnie w budowaniu europejskiego wymiaru w polskim szkolnictwie wyższym. Koncentruje się na potrzebach instytucji szkolnictwa wyższego w procesie adaptacji do zmian w obszarze umiędzynarodowienia, polegających na:

  • sieciowaniu polskich uczelni z uczelniami z różnych ośrodków akademickich w całej Europie;
  • tworzeniu międzynarodowych kampusów i trwałej partnerskiej współpracy (wspólne programy studiów, ułatwienia w mobilności, nowoczesne i elastyczne formaty programów kształcenia, w tym mikropoświadczenia);
  • kreowaniu wizerunku uczelni globalnej (synergia potencjału wielu ośrodków akademickich, akredytacje międzynarodowe, organizacja prestiżowych konferencji międzynarodowych).

W projekcie planowane jest wparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki wchodzących w skład sojuszy Uniwersytetów Europejskich jako partner lub partner stowarzyszony lub planujących partnerstwo bądź stowarzyszenie z Uniwersytetami Europejskimi. NAWA odpowiedzialna będzie za kompleksową koordynację i realizację działań/programu na poziomie krajowym. Dotyczy to w szczególności przeprowadzenia naborów wniosków składanych przez instytucje szkolnictwa wyższego i nauki. Więcej o programie na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Inicjatywa Uniwersytety Europejskie stanowi integralną część programu Erasmus+ na lata 2021–2027. To transnarodowe sojusze, tworzące uniwersytety przyszłości, w celu promocji europejskich wartości i tożsamości oraz podnoszenia jakości i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego rozwijają długoterminową współpracę strukturalną i strategiczną. Obejmują partnerów ze wszystkich typów instytucji szkolnictwa wyższego w całej Europie. Opierają się na tworzeniu wspólnej i długoterminowej strategii na rzecz działań w zakresie:

  • programów nauczania skoncentrowanych na studencie;
  • budowy jednego międzyuczelnianego kampusu, w którym różne organizacje studenckie mogą tworzyć własne programy i doświadczać mobilności na wszystkich poziomach studiów;
  • budowy interdyscyplinarnych zespołów, w których studenci, pracownicy naukowi i partnerzy zewnętrzni będą współpracować w zakresie poszukiwania rozwiązań dzisiejszych problemów Europy.

Pod szyldem Uniwersytetów Europejskich działa obecnie 50 konsorcjów, które skupiają 430 instytucji szkolnictwa wyższego z 35 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE oraz Islandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji, a także Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry.

Grono polskich beneficjentów obejmuje 24 uczelnie. W 2019 r. status taki uzyskały (a w 2022 roku go przedłużono): Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Gdański (SEA EU 2.0) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE). Oprócz nich do wyłonionych w pierwszym konkursie konsorcjów dołączyły później: Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Szkoła Główna Handlowa (CIVICA), Politechnika Łódzka (ECIU) i Politechnika Wrocławska (Unite!).

Z kolei w 2020 r. Uniwersytetami Europejskimi zostały (status ten przedłużono w 2023 r.): Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Warszawska (ENHANCE) i Politechnika Poznańska (EUNICE), która jako jedyna z Polski jest liderem swojemu konsorcjum. Później dołączyły do nich: Uniwersytet Łódzki (UNIC), Politechnika Gdańska (również ENHANCE), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ATHENA).

W ub.r. do grona tego dołączyły: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (COLOURS), Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki (STARS EU) i Uniwersytet SWPS (ERUA).

Europejska strategia na rzecz uniwersytetów zakłada, że ​​do połowy 2024 r. wsparcie otrzyma 60 konsorcjów zrzeszających ponad 500 instytucji szkolnictwa wyższego. Na ten cel przewidziano rekordową kwotę 1,1 mld euro w ramach programu Erasmus+.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)