Aktualności
Życie akademickie
26 Stycznia
Źródło: MON
Opublikowano: 2021-01-26

Ruszył nabór do Legii Akademickiej

Rozpoczął się kolejny nabór zgłoszeń do „Legii Akademickiej”. Do końca lutego wyłonione zostaną uczelnie, które wezmą udział w projekcie w roku akademickim 2020/2021.

Inicjatywa jest kontynuacją pilotażowego projektu zapoczątkowanego w 2017 r. Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia: teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. W ramach IV edycji Ministerstwo Edukacji i Nauki zleci realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej wyłonionym w naborze uczelniom.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej (do 30 maja 2021 r.). Zasadniczym jej celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z budżetu MEiN. Na jego realizację zaplanowano 1 mln zł.

Aby móc przeprowadzić zajęcia z zakresu części teoretycznej programu Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej. Umożliwi także kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami. Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej programu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zgłoszenia do udziału w projekcie składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione w terminie do 5 lutego 2021 r. W zgłoszeniu należy zadeklarować liczbę grup, które uczelnia zamierza utworzyć oraz wskazać osobę upoważnioną (imię, nazwisko, nr telefonu i e-mail) do uzgodnienia ostatecznej treści umowy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz organizacji przedmiotowego szkolenia.

Harmonogram projektu

  • do 5 lutego 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
  • do 28 lutego 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
  • marzec 2021 r. – uzgadnianie treści i podpisanie umów,
  • do 30 maja 2021 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia i przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
  • do 30 czerwca 2021 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

Pytania dotyczące organizacji części teoretycznej edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej można przesyłać na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: