Aktualności
Życie akademickie
14 Lipca
Opublikowano: 2018-07-14

Senat przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Senatorowie wprowadzili 4 poprawki do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (projekt rządowy), tzw. konstytucja dla nauki. Ustawa przewiduje poważne zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Ma ona ma zastąpić 4 obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, o zasadach finansowania nauki oraz o pożyczkach i kredytach studenckich.

Ustawa uzależnia możliwości uczelni, m.in. prowadzenie studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawanie stopni naukowych, od kategorii naukowych, jakie uzyskają w prowadzonych przez siebie dyscyplinach. Uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych otrzymają uczelnie, a nie ich jednostki organizacyjne. Planowany jest nowy podział dyscyplin, wzorowany na tym proponowanym przez OECD. Jedna z poprawek  popartych przez Senat zakłada, że instytut Polskiej Akademii Nauk może zostać włączony do uczelni na wniosek prezesa PAN albo dyrektora Instytutu PAN.  Kolejna przyjęta przez Senat poprawka znosi wymóg, by indywidualne studia międzydziedzinowe były dwuprofilowe i kilkupoziomowe. Senatorowie opowiedzieli się też za poprawką przewidującą obniżenie wymagań wobec osób starających się o uzyskanie stopnia doktora. Wedle obecnych zapisów należało mieć poświadczoną znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej C1. W myśl poprawki – ma wystarczyć poziom “co najmniej B2.”

(źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10850,63-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html)

Dyskusja (0 komentarzy)