Aktualności
Życie akademickie
01 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-01

Studenci zagraniczni w Polsce – raport

Studia w Polsce cieszą się dużą popularnością wśród cudzoziemców. W roku akademickim 2019/20 studiowało ich ponad 78 tys. Zdecydowaną większość stanowią Ukraińcy – wynika z raportu opracowanego przez badaczy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Z raportu wynika, że liczba cudzoziemców studiujących w Polsce pomiędzy 2012 a 2019 rokiem wzrosła prawie czterokrotnie. W roku akademickim 2019/20 współczynnik umiędzynarodowienia wyniósł 6,5 proc. Większość cudzoziemców wybiera kształcenie na uczelniach publicznych, jednak w ostatnich latach najszybciej zwiększał się udział tych, którzy zdecyd9owali się na placówki niepubliczne. Na tych uczelniach w roku akademickim 2019/20 cudzoziemcy stanowili prawie 12 proc. ogółu studentów. Największy ich udział w placówkach niepublicznych zaobserwowano na stacjonarnych studiach II stopnia – wyniósł on aż ponad 46 proc.

Niezmiennie od wielu lat można zaobserwować stały trend – około połowę wszystkich studentów z innych państw stanowią Ukraińcy. W roku akademickim 2019/20 studiowało ich ponad 39 tys. Drugą nacją są Białorusini – ponad 8,3 tys. (11 proc.). Kolejne pozycje zajmują Indie – ponad 3,3 tys. (4,3 proc.) i Turcja – ponad 1,7 tys. (2,2 proc.). Biorąc pod uwagę państwa Europy Zachodniej, najwięcej studentów, którzy kształcą się w Polsce, pochodzi z Norwegii i Niemiec – po ok. 1,4 tys. (1,8 proc.) z każdego z tych krajów. Co ciekawe, zauważalny jest duży wzrost zainteresowania ofertą studiów w Polsce wśród państw Azji Środkowej i Kaukazu. W roku akademickim 2019/20 kształciło się w Polsce ponad 1,3 tys. studentów (1,7 proc.) z Kazachstanu i ponad 1,2 tys. (1,6 proc.) z Azerbejdżanu. Najbardziej jednak na polskich uczelniach zwiększyła się liczba obywateli Uzbekistanu. W roku akademickim 2019/20 wzrosła ona prawie o połowę w porównaniu z 2018/19 i przekroczyła 1 tys. studentów (1,3 proc.).

Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy I a II stopniem kształcenia oraz jednolitymi studiami magisterskimi. Zauważalna jest dominacja Ukraińców i Białorusinów na studiach I stopnia, stanowią oni aż 71,5 proc. wszystkich cudzoziemców. Homogeniczna struktura państw pochodzenia studentów na studiach licencjackich i inżynierskich jest najsilniej zaznaczona. Uwzględniając dodatkowo osoby z Indii i Turcji, daje to aż 75 proc. wszystkich cudzoziemców na studiach I stopnia. Współczynnik umiędzynarodowienia tego poziomu wynosi 6,3 proc.

Natomiast na studiach II stopnia większy jest udział studentów z Indii, Azerbejdżanu i Chin. 75 proc. wszystkich zagranicznych studentów na studiach uzupełniających magisterskich pochodzi już nie z czterech, a z sześciu państw. Nadal dominuje Ukraina, jednak drugie są Indie, wyprzedzając kolejno Białoruś, Azerbejdżan, Turcję i Chiny. Współczynnik umiędzynarodowienia studiów II stopnia wynosi 6,5 proc., co oznacza, że jest równy średniej dla ogółu studiów wszystkich poziomów w Polsce.

Największe zróżnicowanie studentów zagranicznych zaobserwowano wśród osób wybierających jednolite studia magisterskie. Współczynnik umiędzynarodowienia wynosi 8 proc. Na tym poziomie kształcenia znaczący jest udział osób pochodzących z Norwegii, Niemiec, Tajwanu oraz Szwecji. Na studiach jednolitych magisterskich Ukraina nadal zajmuje pierwszą pozycję, lecz liczba studentów z tego państwa stanowi jedynie niecałe 22 proc. Białoruś jest szósta, a cudzoziemców z państw kaukaskich w ogóle nie ma w pierwszej dziesiątce. W ramach jednolitych studiów magisterskich wśród studentów zagranicznych największą popularnością cieszą się kierunki medyczne – mówi dr Aldona Tomczyńska, lider Zespołu Data Science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej OPI PIB.

Dodaje, że w kwietniu podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021” przedstawiony zostanie raport, który będzie zawierał dane za rok akademicki 2020/2021 r., co pozwoli zobrazować wpływ pandemii COVID-19 na umiędzynarodowienie studiów.

Polskie uczelnie zatrudniają także naukowców z innych państw. W roku akademickim 2019/20 na 98 610 nauczycieli akademickich ogółem, 2 343 stanowiły osoby z innych państw. Wskaźnik umiędzynarodowienia jest więc ok. trzy razy niższy niż w przypadku studentów i wynosi 2,4 proc. Niemal 30 proc. wszystkich nauczycieli z innych krajów stanowili Ukraińcy. Wśród zagranicznej kadry akademickiej znajdowały się także osoby pochodzące z Niemiec (6 proc.), Włoch (5 proc.), Słowacji (4 proc.), Białorusi (4 proc.), Wielkiej Brytanii (4 proc.), Rosji (4 proc.), Czech (3 proc.), Hiszpanii (3 proc.) oraz Indii (3 proc.).Najwięcej cudzoziemców zatrudniały na stanowisku nauczyciela akademickiego Uniwersytet Warszawski (223 osoby), Uniwersytet Jagielloński (166 osób) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (152 osoby). Te trzy uczelnie publiczne odpowiadały łącznie za 23 proc. zatrudnienia kadry zagranicznej w Polsce w 2019/20 roku.

Raport „Struktura pochodzenia i języki kształcenia cudzoziemców na uczelniach w Polsce” dostępny jest na platformie RAD-on.

MK, źródło: OPI

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)