Aktualności
Życie akademickie
24 Listopada
Opublikowano: 2022-11-24

Stypendia dla młodych naukowców – wkrótce nabór wniosków

W przyszłym tygodniu ruszy nabór wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wysokość comiesięcznego wsparcia może wynosić nawet 5390 zł. 

Młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora lub od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat. Może być zatrudniony w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

O przyznanie stypendium może wnioskować rektor, dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, prowadzącego szkołę doktorską, w której młody naukowiec jest doktorantem. Wniosek może złożyć również osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata, a jego wysokość nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie. Nabór wniosków ruszy 1 grudnia i potrwa do końca roku.

W pierwszej edycji (2022 r.) przyznano stypendia 215 wybitnym młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie. Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczył blisko 42 mln zł.

Minister Edukacji i Nauki przyjął nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów ubiegających się o stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. Podejście to zagwarantowało młodym naukowcom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)