Aktualności
Życie akademickie
04 Marca
Opublikowano: 2022-03-04

Stypendia dla studentów z Ukrainy

W ostatnim czasie na aktualności zyskuje tematyka pomocy materialnej dla studentów. Nie chodzi tylko o planowaną reformę systemu stypendiów i zapomóg, ale przede wszystkim o chęć pomocy 38 tys. studentów z Ukrainy, kształcących się w Polsce.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student może ubiegać się m.in. o stypendium socjalne (podstawą jest dochód) oraz zapomogę (jednorazowy zasiłek). Na podstawie art. 90 PSWiN, „zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej”. Do takich zdarzeń niewątpliwie należy np. sprowadzenie rodziny z Ukrainy czy utrata pracy przez rodziców, którzy dotychczas finansowali naukę studentów z Ukrainy. Postępowanie dowodowe można oprzeć na oświadczeniu studenta. Wyraźnie należy podkreślić, że zapomoga przysługuje każdemu studentowi, bez względu na to, czy odbywa te studia jako np. posiadacz Karty Polaka, czy np. na zasadach odpłatności.

Drugą formą wsparcia, o jaką mogą ubiegać się studenci z Ukrainy, jest stypendium socjalne. Świadczenie to jest jednak limitowane i trzeba mieć na uwadze treść art. 324 PSWiN. Z jego treści (ust. 3) wynika, że o stypendium socjalne może się ubiegać tylko student zagraniczny wymieniony w art. 324 ust. 2 pkt 2-8. W tym przypadku można również przyjąć „uproszczone” postepowanie dowodowe, bo z oczywistych względów student nie będzie mógł przedstawić zaświadczenia o dochodach rodziców na Ukrainie. Obowiązuje jednak art. 88 ust. 4-5 PSWiN, który oznacza, że student musi wskazać, z czego on i jego rodzina się utrzymują – ale w obecnej sytuacji, jeśli rodzina korzysta z pomocy państwa, czy organizacji pozarządowych, będzie to dość łatwe do wyjaśnienia.

Jacek Pakuła

Szczegółowe wyjaśnienia, jak uczelnie mogą wspomóc stypendiami i zapomogami swoich ukraińskich studentów w marcowym numerze „Forum Akademickiego”

 

Dyskusja (0 komentarzy)