Aktualności
Życie akademickie
07 Lutego
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2022-02-07

Stypendia dla wybitnych uczniów cudzoziemców

Fundusz stypendialny dla cudzoziemców, którzy są wybitnymi absolwentami zagranicznych szkół ponadpodstawowych lub studentami zagranicznych uczelni, zostanie utworzony na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ten sposób najstarsza polska uczelnia zamierza uczcić pamięć swojego byłego rektora prof. Franciszka Ziejki.

Fundusz umożliwi podjęcie studiów osobom, które pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce lub posiadania osiągnięć naukowych, ze względu na sytuację polityczną nie mają możliwości kształcić się w ojczystym kraju. Inicjatywa przeznaczona jest dla cudzoziemców, którzy są absolwentami zagranicznych szkół ponadpodstawowych lub studentami zagranicznych uczelni i planują podjąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na wybranym przez siebie kierunku studiów prowadzonym w języku polskim. O stypendium będą mogły ubiegać osoby, które złożyły egzamin maturalny lub jego odpowiednik za granicą nie dawniej niż 3 lata wstecz przed złożeniem wniosku, nie ukończyły 26 lat, posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium naszego kraju i dotąd nie podejmowały kształcenia na studiach w polskiej uczelni.

Stypendium będzie przyznawane na rok akademicki i nie wyklucza pobierania przez stypendystę innych świadczeń przysługujących studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego wysokość ustali prorektor UJ ds. dydaktyki. Stypendia zostaną przyznane w drodze dwuetapowego konkursu. W danej edycji konkursu zostanie wybranych nie więcej niż 8 laureatów.

Fundusz jest formą uczczenia pamięci prof. Franciszka Ziejki, w latach 1999–2005 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był wybitnym historykiem literatury. Przez wiele lat kierował w Instytucie Polonistyki UJ Katedrą Literatury Polskiej XIX wieku. W latach 1990–1993 był dziekanem Wydziału Filologicznego UJ, następnie przez dwie kadencje prorektorem UJ. Wykładał ponad siedem lat na uniwersytetach we Francji. Na Uniwersytecie Narodowym w Lizbonie założył pierwszy w dziejach Portugalii lektorat języka i kultury polskiej. Od 2005 roku przewodniczył Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa oraz Radzie Fundacji Panteon Narodowy w Krakowie. Pięć uniwersytetów w Polsce nadało mu godność doktora honoris causa. Zmarł 19 lipca 2020 roku.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)