Aktualności
Życie akademickie
06 Października
Opublikowano: 2017-10-06

Stypendia doktoranckie – trwa nabór wniosków

Do 19 października trwa nabór wniosków do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Program skierowany jest do doktorantów wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

Celem projektu jest zachęcenie wyróżniających się studentów do rozwoju naukowego, nawiązania współpracy z organizacjami lokalnymi oraz aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Doktoranci – stypendyści Programu powinni podjąć współpracę badawczą i rozwojową, powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej, z wybraną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej, a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”  adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:

  • posiadają obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka;
  • realizują stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym, działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów;
  • są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich;
  • studiują na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy;
  • otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego;
  • podjęli współpracę badawczo-rozwojową, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej,

ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełniają wszystkie warunki łącznie.

Roczne stypendium naukowe w Programie wynosi 18 000 zł. Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin składania wniosków on-line upływa 19 października 2017 r. (16:00). Złożony w systemie wniosek należy wydrukować i wraz z odpowiednimi załącznikami, przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, w  terminie do 24 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Fundatorem Programu jest PAFW, a jego administratorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Anna Nowak

Dyskusja (0 komentarzy)