Aktualności
Życie akademickie
12 Maja
Opublikowano: 2023-05-12

Trwa nabór do Rady Studentów przy prezesie POLSA

W Polskiej Agencji Kosmicznej powstaje Rada Studentów, której jednym z zadań będzie promowanie zaangażowania żaków różnych kierunków i specjalności w projekty związane z inżynierią kosmiczną. Rekrutacja kandydatów trwa do 24 maja.

Rada będzie interdyscyplinarnym ciałem doradczym prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. W jej skład wejdą studenci o zainteresowaniach związanych z rozwojem sektora kosmicznego, reprezentujący swoich kolegów i koleżanki w organizacjach działających na polskich uczelniach. Do zadań tego gremium należą m.in.:

  • integracja studentów;
  • promowanie zaangażowania w projekty związane z inżynierią kosmiczną;
  • edukacja młodzieży, zwłaszcza w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym;
  • inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do studentów,
  • wpływ na rozwój postaw pro-przedsiębiorczych oraz młodych talentów.

Rada będzie opiniować i konsultować wybrane przedsięwzięcia Polskiej Agencji Kosmicznej, przedstawiać rekomendacje dotyczące wybranych działań Agencji; zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działań edukacyjnych; podejmować inicjatywy służące współpracy między uczelniami; wspierać i organizować działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym dla projektów ESA Education; współpracować z władzami uczelni w zakresie zwiększenia liczby projektów z Polski w ramach ESA Education oraz zatrudnienia w podmiotach, a w tym w organizacjach międzynarodowych, które są zaangażowane w sektor kosmiczny.

Rada liczyć będzie maksymalnie 30 członków powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych w otwartym naborze. Członkami Rady mogą zostać studenci spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • uczestniczą w realizacji projektów z sektora kosmicznego, w szczególności realizowanych w ramach umów z Europejską Agencją Kosmiczną i organizacjami stowarzyszonymi;
  • posiadają udokumentowane osiągnięcia w szeroko rozumianej dziedzinie nauk i technologii kosmicznych (publikacje naukowe, referaty na konferencjach, wdrożenia i in.) lub prowadzą badania w tym zakresie;
  • działają w kole naukowym lub innej formie organizacyjnej realizującej i promującej działalność w sektorze kosmicznym i dziedzinach pokrewnych.

Nabór będzie prowadzony corocznie. Pierwszy trwa do 24 maja. Szczegółowe informacje, w tym deklaracja członkowska, na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)