Aktualności
Życie akademickie
06 Grudnia
Fot. Kamil Pudełko
Opublikowano: 2022-12-06

Tylko jeden kandydat w wyborach na przewodniczącego KRD

Michał Klimczyk jest jedynym kandydatem w wyborach na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędą się w ten weekend. Ubiega się o fotel zwalniany przez Jarosława Olszewskiego.

W piątek, 9 grudnia, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rozpocznie się XIX Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W programie dwudniowego wydarzenia są m.in. wybory nowych władz KRD. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego organizacji przyjmowane były do 29 listopada. W tym terminie wpłynęła tylko jedna kandydatura. O stanowisko ubiegać się będzie mgr inż. Michał Klimczyk ze Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, pracownik pionu prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Od początku 2022 roku reprezentuje Krajową Reprezentację Doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest m.in. współautorem propozycji krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych jako jednego z wymiarów mobilności akademickiej. W latach 2014–2021 podejmował działalność samorządową m.in. w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych. Brał udział w procesach konsultacyjnych związanych z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W uznaniu za to zaangażowanie został uhonorowany Medalem im. Ignacego Łukasiewicza „Primus Inter Pares” dla najlepszych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Uczestniczył ponadto w dwóch edycjach projektu Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca, w wyniku którego prowadził szkolenia z zakresu praw i obowiązków doktoranta oraz zasad kształcenia w szkołach doktorskich. Prowadzi także szkolenia z zakresu idei samorządności akademickiej oraz zagadnień związanych z szeroko rozumianą jakością kształcenia. Kilka tygodni temu otrzymał nagrodę Pro Juvenes w kategorii „Najlepszy szkoleniowiec”.

W swoim programie wyborczym, który zaprezentował na stronie wspolniedlanauki.pl, akcentuje kwestie poprawy sytuacji materialnej środowiska doktoranckiego. Zamierza rekomendować zwiększenie wysokości stypendiów, postuluje finansowanie działalności samorządów doktoranckich oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających pobieranie przez osoby kształcące się w szkołach doktorskich zapomóg w zakresie analogicznym do studentów. Wśród priorytetów wymienia m.in. opracowanie wskaźników jakości kształcenia w szkołach doktorskich w sposób odzwierciedlający liczne, uzasadnione potrzeby środowiska. Za kluczowe uważa poprawę komunikacji i przepływu informacji środowiskowych. Chodzi o informowanie o procesach opiniowania, podejmowanych i planowanych do podjęcia inicjatywach, a także zapraszanie do udziału w zespołach projektowych KRD wszystkich zainteresowanych osób. Proponuje dyskusję środowiskową na temat przedłużenia terminów złożenia rozpraw w szkołach doktorskich. Planuje także rozwiązania zapobiegające nadinterpretacji zakazu zatrudniania doktorantów. W odniesieniu do problemów środowiska doktoranckiego tzw. starego trybu, zapowiada podjęć starań na rzecz zwalniania doktorantów z kosztów postępowania. Jednym z jego pomysłów jest też wprowadzenie ulgi dla doktorantów w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

Mariusz Karwowski

 

Dyskusja (0 komentarzy)