Aktualności
Życie akademickie
20 Września
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2021-09-20

UW zapytał studentów i doktorantów o zaszczepienie przeciw COVID-19

Zdecydowana większość studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wzięli udział w przeprowadzonym przez uczelnię badaniu ankietowym, zaszczepiła się przeciw COVID-19. Od nowego roku akademickiego UW wraca do kształcenia w trybie stacjonarnym, umożliwiając jednocześnie realizację wybranych zajęć dydaktycznych online.

Badanie ankietowe online w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – było dostępne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w ostatniej dekadzie sierpnia. Kwestionariusz była anonimowy. W badaniu wzięło udział 14 792 respondentów – 13 871 studentów i 921 doktorantów, w tym osoby z zagranicy, które kształcą się na uniwersytecie.

Wśród studentów, którzy wypełnili ankietę najwięcej osób studiuje na Wydziale Prawa i Administracji (2 101), Wydziale Zarządzania (1 556), Wydziale Nauk Ekonomicznych (893), Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (864), Wydziale Polonistyki (841), Wydział Neofilologii (832) oraz Wydziale Psychologii (763).

Doktoranci, którzy udzielili odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania to osoby kształcące się na studiach doktoranckich (502) oraz w szkołach doktorskich (419).

Poziom zaszczepienia przeciw COVID-19

Na pytanie „Czy jesteś zaszczepiona/y przeciwko COVID-19?” odpowiedziało 14 771 osób. Zdecydowana większość, bo aż 82% badanych odpowiedziało, że się zaszczepiło (12 141 osób). W tej grupie:

  • 10 646 osób jest zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki;
  • 1278 osób przyjęło jednodawkową szczepionkę;
  • 217 osób zaszczepiło się jedną dawką z dwóch dawek szczepionki.

Wyniki ankiety pokazują, że 3% respondentów jeszcze nie jest zaszczepionych, ale przymierzają się do tego, przy czym:

  • 96 osób zaszczepi się w ciągu najbliższego miesiąca,
  • 93 osoby – w ciągu dwóch miesięcy,
  • 37 osób zadeklarowało, że zaszczepi się później niż za dwa miesiące,
  • a 178 osób nie wie, kiedy się zaszczepi.

Z ankiety wynika, że 15% studentów i doktorantów UW, którzy wzięli udział w badaniu (2 220 osób) nie jest zaszczepionych.

Powody zaszczepienia i niezaszczepienia

Zapytani o powody, dla których zdecydowali się zaszczepić, doktoranci i studenci najczęściej odpowiadali, że zaszczepili się ze względu na: bezpieczeństwo własne i członków rodziny, zdrowie, możliwość podróżowania bez ograniczeń oraz chęć powrotu do „normalnego” funkcjonowania.

Osoby, które nie są zaszczepione i te, które nie planują się zaszczepić wskazywały w odpowiedziach m.in. że kierują się względami zdrowotnymi, odczuwają strach przed skutkami ubocznymi a także nie mają zaufania do szczepionek.

Wyniki badania posłużą do usprawnienia procedur oraz działań podejmowanych na Uniwersytecie Warszawskim w nowym roku akademickim. W nim, co do zasady, zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym. W zasadach organizacji kształcenia obowiązujących od 1 października zaznaczono jednak, że na studiach stacjonarnych wybrane wykłady, kursy i szkolenia, mogą być wyjątkowo prowadzone w trybie zdalnym, zaś na studiach niestacjonarnych wszystkie zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się online. Ponadto w ramach konkretnego przedmiotu grupy zajęciowe mogą zostać podzielone na te, które realizują zajęcia w trybie stacjonarnym oraz te, które realizują je w trybie zdalnym. Umożliwiono także zdalne prowadzenie lektoratów z języków obcych nowożytnych oraz zajęć ogólnouniwersyteckich.

MK, źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)