Aktualności
Życie akademickie
21 Marca
Źródło: PWSZ w Raciborzu
Opublikowano: 2022-03-21

W PWSZ w Raciborzu otwarto centrum symulacji

Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej otwarto w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Będzie służyć poprawie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Nowoczesne kształcenie kadr medycznych znacznie różni się od stosowanych wcześniej metod. Czynności i procedury, które studenci ćwiczyli na sobie lub pacjentach, są dzisiaj prowadzone w warunkach wiernej symulacji na maszynach. Postęp techniczny pozwolił osiągnąć niewyobrażalny wręcz poziom wierności symulacji stanu organizmu człowieka. Urządzenia i fantomy są w stanie odwzorować zmieniającą się temperaturę ciała, takie procesy życiowe, jak oddychanie, wydalanie, upławy, itp., a także symulować zaprogramowane jednostki chorobowe. Pracując na symulatorze, student ma możliwość wielokrotnego powtarzania określonych ćwiczeń i obserwacji bez narażania się na obciążenie psychiczne wynikające z kontaktu z drugim człowiekiem poddanym takiemu procesowi. Innymi słowy: łatwiej jest ćwiczyć na maszynie, która nie odczuwa bólu i nie reaguje emocjonalnie, niż na koleżance/koledze z grupy czy pacjencie…

Symulacja to nieodzowna forma kształcenia umiejętności pielęgniarskich, w sytuacji, gdy pacjenci szpitala muszą wyrazić świadomą zgodę na przeprowadzanie procedur medycznychna ich organizmach. Coraz większa liczba pacjentów nie wyraża zgody, by czynności medyczne wykonywali praktykanci lub studenci, dlatego centra symulacji są konieczną oraz uznaną na świecie metodą praktycznej nauki zawodu.

Kształcenie pielęgniarek wkracza w nowy wymiar

Także raciborska PWSZ wpisuje się w kształcenie na najwyższym światowym poziomie. Uczelnia realizuje obecnie projekt „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na budżet projektu składają się środku europejskie oraz dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia, a łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych przekracza 2,5 mln zł. Celem jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa uczelni z podmiotem leczniczym, tj. Szpitalem Rejonowym im Józefa Rostka w Raciborzu.

Realizowany przez uczelnię projekt jest dużym wysiłkiem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Przygotowanie pomieszczeń na ten cel wymagało specjalistycznych prac budowlanych, na które PWSZ przeznaczyło własne środki – podkreśla dr Paweł Strózik, rektor PWSZ.

Czym jest MCSM?

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej stanowić będzie nowoczesną bazę dydaktyczną, przeznaczoną do praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo. W skład obiektu mieszczącego się na powierzchni prawie 600 mkw wchodzi 6 sal dydaktycznych wyposażonych w wysokiej jakości symulatory medyczne i trenażery. Każda pełni inną funkcję.

Sala wysokiej wierności jest odzwierciedleniem szpitala. Studenci będą tu realizować scenariusze symulacyjne wysokiej wierności w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu. Nauka w tej sali jest oparta na zasadach wierności symulatorów, wierności miejsca oraz wierności psychologicznej. Znajdujące się tu zaawansowane symulatory pozwolą na odwzorowanie stanu pacjenta, zgodnego z jednostką chorobową i aktualnym stanem zdrowia. Umożliwią zmianę parametrów życiowych adekwatnie do wprowadzanych przez studentów procedur medycznych. Czynności wykonywane przez studentów zostaną nagrane, a następnie w sali debriefingu będą oglądane i analizowane. Każdy student będzie miał możliwość obejrzenia filmu nagranego podczas wykonywania zleconych przez nauczyciela zadań i określenia czy podjęte przez niego działania były zgodne z obowiązującymi standardami. To również miejsce, gdzie studenci nauczą się prawidłowej komunikacji z pacjentem i współpracy w zespole terapeutycznym. W sali tej znajdują się symulatory odzwierciedlające pacjentów dorosłych, dzieci i niemowlęta.

W sali umiejętności pielęgniarskich podczas realizowania scenariuszy pośredniej i niskiej wierności, studenci zdobędą wiedzę i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa w różnych jednostkach chorobowych: pielęgniarstwa zachowawczego, onkologicznego, chirurgicznego, opieki paliatywnej, traumatologii i ortopedii.

Sala umiejętności technicznych to miejsce, gdzie studenci będą rozpoczynali naukę zawodu. Tutaj nauczą się techniki wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, takich jak: zakładanie wkłuć, podłączania wlewów dożylnych, pobierania krwi, cewnikowania, podawania leków, prowadzenia dokumentacji medycznej. Zajęcia na tej sali będą cechowały się dużą powtarzalnością, co da studentom możliwość kompleksowego opanowania techniki wykonywania poszczególnych procedur.

Sale ALS/BLS to dwie sale służące do nauki podstawowych i zaawansowanych czynności ratujących życie. Skomputeryzowane symulatory i trenażery umożliwią naukę rozpoznawania stanów zagrożenia życia, prawidłowego udrażniania dróg oddechowych w sposób bezprzyrządowy i przyrządowy (np. intubacja), wentylację pacjenta oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej podczas wykonywania zewnętrznego masażu serca. Dzięki oprogramowaniu symulatorów możliwy jest pomiar głębokości ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt płytkich lub zbyt głębokich uciśnięć, relaksacji klatki piersiowej, prawidłowego miejsca ułożenia rąk podczas reanimacji, częstotliwości ucisków, pojemności wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. Studenci będą mogli bezpośrednio kontrolować swoje działania i korygować błędy.

Sala OSCE to sala egzaminacyjna z przeznaczeniem na Obiektywne Strukturalne Egzaminy Kliniczne (Objective Structured Clinical Examination). Egzamin ten będzie formą sprawdzania umiejętności praktycznych. Wszyscy studenci otrzymają do wykonania jednakowe zadania w tym samym czasie na różnych stanowiskach egzaminacyjnych i w identycznych przedziałach czasowych będą zmieniać stanowiska egzaminacyjne. Ocena studentów będzie odbywać się według identycznych kryteriów na podstawie check-list, co umożliwi obiektywne i sprawiedliwe sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas zajęć.

MCSM rozpoczęło już swoją działalność dydaktyczną. W semestrze letnim studenci odbywają zajęcia w nowoczesnym obiekcie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)