Aktualności
Życie akademickie
26 Września
Źródło: UPRP
Opublikowano: 2023-09-26

W Warszawie dyskutowano o wyzwaniach w ochronie własności intelektualnej

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Kongresu Własności Intelektualnej. W wydarzeniu, które towarzyszyło obchodom 105 rocznicy powstania Urzędu Patentowego RP, wzięli udział szefowie międzynarodowych instytucji ds. własności intelektualnej.

Kongres odbywał się pod hasłem „Ochrona własności intelektualnej – przyszłość, wyzwania, trendy”. Wzięło w nim udział ponad 40 panelistów i 30 delegacji zagranicznych, a także eksperci, którzy zajmują się tematyką m.in. ochrony własności przemysłowej, innowacji i współpracy na styku biznesu oraz nauki. Podczas paneli dyskusyjnych szukano odpowiedzi na pytania m.in.: po co nam dziś ochrona własności intelektualnej, jaką rolę w trójkącie nauka-biznes-administracja odgrywa własność intelektualna, czy innowacje mogą łączyć pokolenia, jakie technologie będziemy chronić w przyszłości, jak wspierać użytkowników systemu własności intelektualnej, jaką rolę pełni własność intelektualna w procesie transferu technologii, jakich rad potrzebują młodzi innowatorzy?

W liście do uczestników wydarzenia Prezydent RP Andrzej Duda odniósł się do bogatej historii Urzędu Patentowego RP, podkreślił m.in. znaczenie nowych technologii dla rozwoju gospodarczego oraz rolę ochrony własności intelektualnej. Z kolei Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, poruszył zagadnienia odbudowy Ukrainy w kontekście ochrony własności intelektualnej, a także kwestie potrzeby wdrażania patentów do gospodarki.

Daren Tang, dyrektor generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation, WIPO), nawiązał do przełomu kopernikańskiego jako symbolu dorobku intelektualnego Polski, omówił także znaczenie innowacji ekologicznych w kontekście niekorzystnych zmian klimatycznych oraz omówił znaczenie ochrony własności intelektualnej w globalnych procesach gospodarczych. João Negrão, dyrektor wykonawczy – elekt Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) podkreślił, że Polska jest oddana sprawie innowacyjności, która pozwala zwiększać PKB, pomaga tworzyć miejsca pracy a własność intelektualna jest narzędziem rozwoju gospodarki. Omówił też istotną rolę kobiet w tworzeniu rozwiązań innowacyjnych. Z kolei Antonio Campinos, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office, EPO) docenił znaczenie naszego kraju w rozwoju innowacyjności jako ojczyzny licznych wynalazców i innowatorów. Zaznaczył też rolę innowacji w tworzeniu miejsc pracy i ogromne znaczenie zielonych technologii w rozwoju gospodarczym. Omówił także rangę sztucznej inteligencji w rozwoju gospodarczym.

W swoim wystąpieniu Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, zwróciła uwagę na szczególną rolę kierowanej przez nią instytucji w procesie tworzenia gospodarki innowacyjnej. Wiąże się ona m.in. z szerokim
upowszechnianiem wiedzy o ochronie własności intelektualnej, inspirowaniem inicjatyw ukierunkowanych na transfer technologii oraz podejmowaniem działań służących tworzeniu społecznej kultury użytkowania zasobów własności intelektualnej. Urząd Patentowy RP odgrywa rolę istotnego katalizatora różnorodnych procesów innowacyjnych, mając bezpośredni kontakt z bardzo licznymi środowiskami tworzącymi polski potencjał  intelektualny i gospodarczy: wynalazcami, naukowcami, projektantami, przedsiębiorcami, inżynierami oraz przedstawicielami wielu innych zawodów, którzy w swojej działalności stykają się z zagadnieniami ochrony własności przemysłowej.

I Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej był także okazją do spotkania rektorów wybranych największych polskich uczelni z szefami WIPO, EPO i EUIPO.

Wydarzenie towarzyszyło obchodom 105 rocznicy powstania Urzędu Patentowego RP. Instytucja była jedną z pierwszych utworzonych w odrodzonej Polsce. Powołano ją na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
1918 r. To centralny organ administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)