Aktualności
Życie akademickie
19 Lutego
Źródło: Twitter/MEiN
Opublikowano: 2023-02-19

Wręczono nominacje członkom Akademii Kopernikańskiej

Podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu wręczono nominacje członkom Akademii Kopernikańskiej. Akty powołania do nowej instytucji otrzymało 48 osób.

Akademia Kopernikańska została utworzona 1 września 2022 r. Wedle zamysłów jej pomysłodawców, ma zwiększyć konkurencyjność i przyczynić się do większej rozpoznawalności polskiej nauki w świecie. Głównym jej zadaniem jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, który obejmuje m.in.: finansowanie badań naukowych (w tym przyznawanie stypendiów i grantów kopernikańskich), wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie Nagród Kopernikańskich, powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej.

W Toruniu, podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego, nominację na Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej odebrał prof. dr hab. Krzysztof Górski. Do jego zadań należeć będzie bieżące kierowanie działalnością nowej instytucji. Prof. Górski jest astronomem, który w swojej pracy naukowej zajmuje się kosmologią obserwacyjną, wielkoskalową strukturą Wszechświata i mechanizmem powstawania galaktyk. Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest zatrudniony w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz laboratorium NASA. Dwa lata temu był laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich. Kadencja Sekretarza Generalnego trwa 7 lat.

Nominacje wręczono także pierwszym członkom Akademii Kopernikańskiej. Do zasiadania w nowej instytucji prezydent na wniosek ministra edukacji i nauki powołał 50 osób. W imieniu głowy państwa akty nominacyjne przekazała Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Do Izby Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych zostali powołani:

 • dr George Efstathiou (Wielka Brytania) – odkrywca wielu znaczących zjawisk związanych z początkami Wszechświata, pracował w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, następnie w Uniwersytecie Oxfordzkim i w Cambridge;
 • dr hab. Wacław Gudowski – fizyk jądrowy, obecnie zatrudniony w Królewskim Instytucie Technicznym w Sztokholmie;
 • dr Masashi Hazumi (Japonia) – związany z Uniwersytetem w Tokio, Institute of Particle and Nuclear Studies (KEK) oraz Japońską Agencją Kosmiczną (JAXA); obecnie kieruje projektem Lite BIRD;
 • dr Arthur McDonald (Kanada) – kieruje podziemnym laboratorium badawczym cząstek elementarnych Sudbury Neutrino Laboratory; za swoje osiągnięcia wraz z zespołem otrzymał w 2015 roku Nagrodę Nobla;
 • dr Didier Queloz (Szwajcaria) – pracuje w Uniwersytecie w Genewie oraz Uniwersytecie w Cambridge; w 2019 r. otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie egzoplanety orbitującej wokół gwiazdy typu słonecznego;
 • prof. Leszek Roszkowski – specjalizuje się w astrofizyce i kosmologii cząstek elementarnych, w ramach Centrum Astronomicznego M. Kopernika kieruje międzynarodowym zespołem badawczym ASTROCENT;
 • prof. Marek Sarna – współtwórca Wielkiego Teleskopu Południowoafrykańskiego SALT, jest prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego;
 • prof. Marian Szymczak – radioastronom, członek Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych;
 • prof. Andrzej Udalski – wieloletni dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego; wraz z grupą OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) jest współodkrywcą ponad 30 planet pozasłonecznych, wykrytych za pomocą mikrosoczewkowania grawitacyjnego;
 • dr Gianfranco De Zotti (Włochy) – związany z Uniwersytetem w Padwie, zasiada w gremiach kierowniczych ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej). 

W Izbie Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zasiadać będą:

 • dr hab. inż. Mariusz Andrzejewski – kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • dr hab. Sławomir Gawroński – związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • prof. Adam Glapiński – kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej; od 2016 r. prezes Narodowego Banku Polskiego;
 • prof. Robert Holzmann (Austria) – prezes Oesterreichische Nationalbank, członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego i Austriackiej Akademii Nauk;
 • prof. Harold James (Wielka Brytania) historyk ekonomii, pracuje na Uniwersytecie Princeton;
 • prof. Cezary Kochalski – wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizuje się w analizie ekonomicznej, controllingu, zarządzaniu kosztami; od 2019 r. jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej;
 • dr hab. Zbigniew Krysiak – jego badania naukowe koncentrują się wokół wyceny przedsiębiorstw z uwzględnieniem banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych, rynków kapitałowych i zarządzania kapitałem oraz zarządzania ryzykiem;
 • dr hab. Dariusz Tworzydło – ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych, systemów informatycznych oraz public relations, obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim.

Izbę Filozofii i Teologii tworzą: 

 • dr Tory K. Baucum (USA) – kieruje Instytutem Pokoju prowadzącym dialog międzyreligijny, był pastorem anglikańskim w USA, po dokonaniu konwersji na katolicyzm zaangażował się w aktywne działania ekumeniczne;
 • dr Nigel Biggar (Wielka Brytania) – jest pastorem anglikańskim i kanonikiem katedry w Oxfordzie, w Uniwersytecie w Oxfordzie prowadzi projekt „Ethics and Empire”, w którym bada etyczne aspekty funkcjonowania Imperium Brytyjskiego;
 • ks. prof. Paweł Bortkiewicz – były dziekan Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jego zainteresowania koncentrują się wokół teologii moralnej i teologii duchowości;
 • ks. dr Bernardo Estrada (Kolumbia) – wybitny i uznany specjalista w zakresie teologii Nowego Testamentu, zatrudniony w Uniwersytecie de la Sabana w Bogocie;
 • ks. dr Ermenegildo Manicardi (Włochy) – przez kilkanaście lat kierował Almo Collegio Capranica w Rzymie (elitarne kolegium kapłańskie kształcące młodych kapłanów), jest uznawany za najwybitniejszego znawcę Ewangelii św. Marka;
 • ks. kard. Gerhard Müller (Niemcy) – pracował m.in. w Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, był biskupem Ratyzbony, prefektem Kongregacji Nauki Wiary;
 • dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz – filozof kultury, kierownik Zakładu Historii Filozofii Polskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • o. prof. Marcin Tkaczyk – był m.in. dziekanem Wydziału Filozofii oraz prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z logiką, filozofią i teologią;
 • ks. prof. Ireneusz Werbiński – związany z Akademią Jagiellońską w Toruniu, jego zainteresowania naukowe koncentrują się na hagiologii, psychologii i pedagogice;
 • prof. Piotr Wilczek – pracował w Uniwersytecie Śląskim, a następnie w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kierował Ośrodkiem Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej, jego badania naukowe koncentrują się nad problematyką kultury, literatury, filozofii oraz religijności w Europie XVI-XVII wieku.

Do Izby Nauk Prawnych zostali powołani:

 • dr Conor Casey (Wielka Brytania) – związany z Uniwersytetem w Liverpoolu, jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień prawa konstytucyjnego;
 • prof. Fabrizio Giulimondi (Włochy) – związany z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie, specjalizuje się w obszarze prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego porównawczego;
 • dr hab. Elżbieta Karska – związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym, współpracuje ze Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu;
 • prof. Anna Łabno – jej naukowe zainteresowania oscylują wokół zagadnień związanych m.in. z polskim i porównawczym prawem konstytucyjnym, tworzeniem podstaw demokratycznego ustroju, a także zagadnienia ochrony praw człowieka;
 • dr Marius Ostrowski – specjalizuje się w historii idei i historii instytucji demokratycznych w Europie, obecnie pracuje w European University Institute we Florencji (Centrum R. Schumana);
 • prof. Adrian Vermeule (USA) – pracował jako profesor prawa w Szkole Prawa w Uniwersytecie Chicago, a następnie w Harvard Law School, specjalizuje się w obszarze prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, jest promotorem koncepcji tzw. konstytucjonalizmu dobra wspólnego;
 • dr Manuele Vescovi (Włochy) – jest współtwórcą i jednym z projektu Accademia Federale, kształcącego liderów politycznych w Republice Włoskiej.

W skład Izby Nauk Medycznych weszli:

 • dr Mariano Bizzarri (Włochy) – związany z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół medycyny eksperymentalnej, biomedycyny, medycyny kosmicznej;
 • prof. Adam Dziki – chirurg o uznanej międzynarodowej pozycji naukowej związany z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi;
 • prof. Grzegorz Gielerak – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym;
 • prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska – specjalistka w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii, związana z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
 • dr hab. Leszek Markuszewski – związany z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, gdzie stworzył i kieruje wydziałem lekarskim; posiada specjalizację w sześciu dyscyplinach medycznych;
 • dr hab. Hans Meyer (Niemcy) – związany z Georg August Universität Göttingen; chirurg o wybitnej pozycji międzynarodowej, specjalizuje się w chirurgii onkologicznej oraz laparoskopowej;
 • prof. Mansur Rahnama-Hezavah (Iran) – specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej, jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Chirurgii Stomatologicznej i Chirurgii Szczękowej;
 • prof. Andrzej Rynkiewicz – specjalista w obszarze kardiologii oraz chorób wewnętrznych, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pracuje na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;
 • prof. Adam T. Stys (USA) – profesor medycyny w Sanford Cardiovascular Institute w Sanford School of Medicine (University of South Dakota), wybitny specjalista w zakresie chorób wewnętrznych;
 • dr Huey-Jen Su (Chiny) – jest związana z National Cheng Kung University w Tainan, gdzie kieruje od lat Departamentem Środowiska i Zdrowia Publicznego.

Jak wyjaśniał na naszych łamach prof. Grzegorz Górski, pełnomocnik ministra edukacji i nauki do spraw organizacji Akademii Kopernikańskiej, druga połowa składu będzie powołana przez prezydenta już na wniosek członków Akademii.

Później, wraz z powstającymi wakatami – członkostwo Akademii wygasa po osiągnięciu 80. roku życia – uzupełnianie składu będzie następowało sukcesywnie na wniosek akademików. Oznacza to, że w nieodległej perspektywie zdecydowana większość członków Akademii Kopernikańskiej to będą uczeni mający rekomendację własnych środowisk naukowych – tłumaczył prof. Górski.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)