Aktualności
Życie akademickie
19 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-19

Zakończenie II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”

13 kwietnia 2017 roku w historycznych, zabytkowych wnętrzach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych, przyznanych w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

W finale Programu, który służy wyróżnianiu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach, wzięli udział reprezentanci środowiska akademickiego z całego kraju: rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i katedr, jak również naukowcy zajmujący się problematyką jakości i innowacyjności kształcenia. Certyfikaty „Studia z Przyszłością” wręczyli wspólnie prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie jakości dydaktyki uniwersyteckiej oraz Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Galę Finałową Programu poprowadził prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i ekspert Fundacji.

Do akredytacji w ramach Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. – Certyfikatem wyróżniamy kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. O przyznaniu znaków jakości „Studia z Przyszłością” decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Rzeszowskim. W Komisji zasiadają także przedstawiciele środowiska gospodarczego oraz reprezentanci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu ocena programów kształcenia poddawanych ewaluacji jest wielopłaszczyznowa i wielośrodowiskowa, jak również odbywa się w oparciu o zróżnicowane kryteria – tłumaczy Przemysław Ruta, sekretarz Programu „Studia z Przyszłością”.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku jako najbardziej innowacyjne i oryginalne pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych czy metod ewaluacji efektów kształcenia. Konkurs służy również promowaniu wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową Programu „Studia z Przyszłością” jest jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny. – Eksperci badają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniają, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce – wylicza Halina Przeniosło, członek Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Kryteria oceny kierunków studiów określa szczegółowo Regulamin Programu “Studia z Przyszłością”. Zgodnie z § 5 Regulaminu certyfikat akredytacyjny przyznawany jest kierunkowi studiów, który spełnia wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów:

  • wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,
  • jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,
  • wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,
  • zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,
  • wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

Certyfikat „Studia z Przyszłością” w II edycji Programu otrzymały kierunki i specjalności studiów, które uzyskały najwyższe wyniki w ramach wszystkich wskazanych tu kryteriów. – Współczesny rynek pracy wymaga od absolwentów studiów coraz większej elastyczności. To z kolei determinuje potrzebę dużej kreatywności po stronie szkół wyższych. Obowiązująca niegdyś odgórna, państwowa lista kierunków studiów nie mogłaby dzisiaj stanowić dobrej odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz na aspiracje edukacyjne współczesnej młodzieży. Taką odpowiedzią może być wyłącznie nowatorstwo w tworzeniu programów nauczania, prekursorstwo w myśleniu o kierunkach studiów, innowacyjność w opracowywaniu koncepcji kształcenia. Nie ma rozwoju bez nowoczesnego kształcenia, nie ma nowoczesnego kształcenia bez innowacyjnego myślenia i działania poza schematami. Państwo umiejętność takiego myślenia i działania znakomicie potwierdzili, wprowadzając do oferty edukacyjnej swoich uczelni oryginalne i wartościowe kierunki studiów – mówiła do laureatów Programu „Studia z Przyszłością” Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przemawiając podczas uroczystości.  Z kolei prof. Dariusz Rott, członek Komisji Akredytacyjnej Programu, podkreślał jak ważne jest, by uczelnie łączyły kształcenie z zakresu wiedzy ogólnej i kreowania kompetencji społecznych z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy. – „Studiami z Przyszłością” mogą być zarówno kierunki humanistyczne, jak i techniczne czy inżynierskie. Ważne, aby były realizowane w sposób umożliwiający tworzenie u studentów postaw otwartości na zmiany, kreatywności, elastyczności. Sam wiele lat temu ukończyłem studia humanistyczne i jestem wdzięczny mojej uczelni i moim wykładowcom za to, że nauczyli mnie samodzielności poznawczej i umiejętności reagowania na zmiany – mówił prof. Dariusz Rott.

Lista laureatów na stronie Studia z Przyszłością.

Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” ma charakter cykliczny. Jego kolejna edycja rozpocznie się we wrześniu 2017 roku.

Tekst i zdjęcie: www.studiazprzyszloscia.pl

Dyskusja (0 komentarzy)