Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Opublikowano: 2017-02-08

Zdrowa woda

Przywrócić naturalną retencję wód opadowych przy wykorzystaniu istniejących cieków, stworzyć rozlewiska lub stawy będące w przyszłości atrakcją dla mieszkańców aglomeracji to zadanie, którego podjęli się sygnatariusze wspólnego projektu realizowanego pod hasłem System odwodnienia miasta Łodzi: prezydent Hanna Zdanowska, rektor Politechniki Łódzkiej Sławomir Wiak oraz włodarz Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski.

Dzięki zespołowemu działaniu poprawie ulec mają warunki życia codziennego, przynosząc jednocześnie wzrost atrakcyjności estetycznej, rekreacyjnej i rezydencjalnej miasta, docelowo prowadząc do utworzenia na jego terenie zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz ich odbiornikami. Uniwersytet Łódzki ze swej strony angażuje naukowców z Pracowni Geologii Wydziału Nauk Geograficznych, którzy wspierają projekt w zakresie prowadzenie badań hydrochemicznych łódzkich rzek. Rolą naukowców z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej będzie z kolei ustalenie potrzeb i możliwości osiągnięcia poprawy jakości wód w ciekach miejskich i zbiornikach, a także identyfikacja źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych oraz monitorowanie i ocena wielkości ładunków zanieczyszczeń emitowanych do środowiska wodnego z terenów zurbanizowanych. W tym celu łódzcy badacze, współpracując od wielu lat z Wydziałem Komunalnym UM Łodzi, Grupową Oczyszczalnią Ścieków i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, opracowują nowoczesne rozwiązania techniczne wykorzystujące metody proekologiczne, które w rezultacie służyć mają rozwiązaniu problemów związanych z miejską gospodarką wodno-ściekową, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zagospodarowania wód opadowych umożliwiającego bezpiecznie funkcjonowanie miasta w okresach występowania opadów i minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego.

az

(źródło: uni.lodz.pl; p.lodz.pl; źródło zdjęcia: www.tulodz.com)

Dyskusja (0 komentarzy)