Aktualności
Życie akademickie
31 Marca
Opublikowano: 2021-03-31

Zwiększyć interakcje i wzmocnić motywację w kształceniu online

Zwiększenie interakcji i relacji między wykładowcą a studentem oraz podniesienie motywacji podczas kształcenia online – to główne założenia międzynarodowego projektu, którego koordynatorem jest Politechnika Łódzka. Partnerami są uczelnie z Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. 

W marcu 2020 roku, tuż po wybuchu pandemii koronawirusa, uczelnie nie zawsze były w stanie przejść natychmiast na kształcenie synchroniczne, czyli realizowane w czasie rzeczywistym. Aby zapewnić studentom dostęp do jakiejkolwiek formy edukacji, wielu wykładowców przesyłało studentom materiały w sposób asynchroniczny, nie wymagający wspólnej pracy i kontaktu w danych ramach czasowych. Spowodowało to dość drastyczne ucięcie bezpośredniej interakcji i relacji pomiędzy nauczycielem a studentem. Niestety, stało się to początkiem pewnego pasywnego trendu w sposobie uczenia się i korzystania z edukacji na poziomie wyższym.

Z kolei w październiku, podczas drugiej fali pandemii, można było zaobserwować nowe kreatywne pomysły w zakresie możliwych metod i technik kształcenia na odległość. Jednakże, pomimo ogromnego zaangażowania kadry akademickiej i znaczącej poprawy zaplecza technologicznego niezbędnego do kształcenia online, nadal widoczne są pewne wyzwania natury technologicznej, społecznej i psychologicznej. Jednym z nich, w obliczu spadku motywacji do aktywnego uczestniczenia w zajęciach, stało się nawiązanie dynamicznej interakcji między nauczycielem i studentem, tak ważnej dla efektywności procesu kształcenia.

Wychodząc naprzeciw tym problemom cztery uczelnie z Polski (Politechnika Łódzka), Niemiec (Universität des Saarlandes), Hiszpanii (Universidad de Alcalá) i Portugalii (Universidade de Aveiro) postanowiły wspólnie opracować i wdrożyć kompleksowe rozwiązania zwiększające poziom interakcji uczeń-nauczyciel. Celem jest też wzmocnienie motywacji studentów podczas edukacji zdalnej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i narzędzi informatycznych.

Przez najbliższe dwa lata projekt zatytułowany A model for Interactive (A)Synchronous Learning in Online STEM Education e-CLOSE będzie stanowił forum do wymiany tych doświadczeń. Został dofinansowany w ramach akcji programu „Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego” kwotą niemal 300 tys. euro. To najwięcej spośród 24 projektów, które wyłoniono w konkursie. Liderem przedsięwzięcia jest dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Poza wymianą dobrych praktyk i pomysłów, partnerzy wspólnie wypracują konkretne rozwiązania i narzędzia dla kadry akademickiej, wspierające dydaktyczną pracę wirtualną. Będą one łączyć nieoczywiste obszary, takie jak np. gamifikacja i teoria inteligencji wielorakiej dr Howarda Gardnera (specjalisty w dziedzinie psychologii kognitywnej, uczenia się). Opracowany zostanie również wirtualny system nadawania mikrokwalifikacji (microcredentials), które student będzie mógł zdobywać dodatkowo w trakcie procesu kształcenia. Studenci zostaną zaproszeni do eksperymentalnego zadania polegającego na wcieleniu się w rolę mentora dla swoich nauczycieli z zakresu nowoczesnych narzędzi i komunikatorów wirtualnych (tzw. reversed mentoring). Na zakończenie zaplanowano szkołę letnią w bazie Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej na Mazurach. Studenci i kadra z czterech partnerskich uczelni będą zdobywać umiejętności nad mazurskimi jeziorami.

Projekt bardzo mocno nawiązuje do europejskich trendów rozwoju kompetencji XXI w., ale również do nakierowania procesu kształcenia na wspieranie Zrównoważonych Celów Rozwoju (Sustainable Development Goals jest ustalonym przez ONZ kompleksowym planem rozwoju dla świata z perspektywą do 2030 r.).

źródło: PŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)