Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 2003

Spis treści numeru 6/2003

Lubelskie dyskusje

Poprzedni Następny

Z prac KRASP

Przystąpienie Polski do Unii jest wymogiem polskiej racji stanu. Przyczyni się ono do szybszego rozwoju kraju i przyniesie 
istotne korzyści całemu społeczeństwu.

Franciszek Ziejka

W dniach 5-7 czerwca w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium, a następnie Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Gospodarzami byli rektorzy uczelni członkowskich KRASP z Lublina, a główny trud organizacji spoczął w rękach rektora KUL, ks. rektora Andrzeja Szostka.
Prezydium obradowało w dniu, w którym na Zamku w Lublinie, na tle historycznego dzieła Jana Matejki Unia Lubelska, odbywało się, z udziałem władz państwowych, spotkanie stanowiące ostatni akt kampanii przed referendum europejskim. W imieniu uczestniczących w spotkaniu rektorów miałem okazję przedstawić zgromadzonym i przekazać premierowi Leszkowi Millerowi podjętą w tym dniu uchwałę Prezydium KRASP w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uchwała ta jest podsumowaniem wielomiesięcznej dyskusji w środowisku akademickim, zainicjowanej stanowiskiem Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 14 listopada 2002 r., w której wypowiedziały się m.in. senaty większości uczelni członkowskich naszej Konferencji. W uchwale stwierdzono, że przystąpienie Polski do Unii jest wymogiem polskiej racji stanu. Wyrażono też przekonanie, że przyczyni się ono do szybszego rozwoju kraju i przyniesie istotne korzyści całemu społeczeństwu.

UCHWALIĆ PROJEKT

Podczas spotkania rektorzy żywo interesowali się projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Podstawowe kierunki proponowanych rozwiązań legislacyjnych przedstawił przewodniczący zespołu pracującego nad ustawą, prof. Jerzy Woźnicki. Efektem dyskusji (przez pewien czas uczestniczyła w niej minister Krystyna Łybacka), była uchwała Zgromadzenia Plenarnego, w której rektorzy – składając podziękowanie zespołowi, który przygotował projekt ustawy – uznali, że projekt ten, po wprowadzeniu do niego poprawek i uzupełnień będących wynikiem uzgodnień z zainteresowanymi ministrami oraz konsultacji i dyskusji środowiskowych, powinien stać się przedmiotem inicjatywy legislacyjnej. Zgromadzenie zwróciło się do rządu i prezydenta o zadecydowanie o trybie dalszych działań zmierzających do uchwalenia przez parlament RP – w oparciu o projekt przedłożony przez zespół – nowej ustawy regulującej sprawy szkolnictwa wyższego w Polsce.

W porządku obrad Zgromadzenia Plenarnego wiele miejsca zajęły kwestie związane z procesami integracyjnymi zachodzącymi w Europie w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz w przestrzeni informacyjnej. Zagadnienia te były przedmiotem dyskusji podczas trzech specjalnych sesji, a ponadto przewijały się w wystąpieniu ministra Michała Kleibera. Zgromadzenie, dostrzegając konieczność dostosowywania się systemu szkolnictwa wyższego w Polsce do postulatów zawartych w Deklaracji Bolońskiej i późniejszych dokumentach definiujących proces tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, podjęło uchwałę w sprawie monitorowania przebiegu Procesu Bolońskiego w Polsce. Rektorzy powierzyli to zadanie działającej od ponad półtora roku Komisji Akredytacyjnej KRASP, zlecając jej m.in. identyfikowanie i wskazywanie uczelniom przykładów dobrych praktyk oraz przedstawianie rekomendacji dotyczących niezbędnych działań, zwłaszcza w sferze legislacyjnej. Koordynowanie działań w zakresie wykorzystania technik informacyjnych w szkołach wyższych powierzono natomiast – zgodnie z wnioskiem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – nowej komisji stałej KRASP, której przewodnictwo objął prof. Stanisław Mańkowski, rektor Politechniki Warszawskiej.

KOSZT UZYSKANIA

Jak zwykle, rektorzy zajmowali się sprawami o charakterze interwencyjnym. Taki charakter ma sprawa proponowanych przez ministra finansów zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakładających zlikwidowanie lub wyraźne zmniejszenie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu związanych z wynagrodzeniami za prace o charakterze twórczym. Zgromadzenie poparło stanowisko Prezydium KRASP, które w swej uchwale z 10 kwietnia 2003 r. stwierdziło, że obecnie obowiązująca stawka 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu nie jest – wbrew opiniom głoszonym przez ministra finansów – „ulgą podatkową”, ale skwantyfikowaniem realnie ponoszonych, rozłożonych w czasie kosztów związanych z gromadzeniem wiedzy, dorobku naukowego i twórczego oraz narzędzi służących ich wytwarzaniu, których obliczenie nie jest możliwe w żaden inny sposób. Rektorzy z satysfakcją przyjęli podaną przez min. Łybacką wiadomość o realizacji od 1 września 2003 r. odłożonego o rok, drugiego etapu podwyżek wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych. Stwierdzili jednak, że ewentualna decyzja rządu o zredukowaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich, całkowicie zniwelowałaby efekty mocno już spóźnionego wzrostu wynagrodzeń.
Zgromadzenie Plenarne zabrało także głos w sprawie nowych regulacji dotyczących opieki medycznej dla studentów. Rektorzy z niepokojem przyjęli informację o tym, że – w świetle obowiązujących od 1 kwietnia 2003 r. przepisów – Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje takiej opieki w odniesieniu do studentów zamieszkałych na stałe poza województwem, na terenie którego położona jest ich uczelnia. Zgromadzenie zwróciło się do ministra edukacji narodowej i sportu o pilne zajęcie się sprawą i przywrócenie poprzednio obowiązujących regulacji w tym zakresie.

W związku z podejmowanymi w wielu uczelniach działaniami, mającymi na celu wyposażenie każdego ze studentów w kartę elektroniczną, pełniącą m.in. funkcję legitymacji studenckiej, rektorzy – doceniając znaczenie tych działań dla usprawnienia zarządzania uczelniami - zwrócili się do ministra edukacji o wydanie rozporządzenia regulującego sprawy używania tego typu karty jako alternatywnej formy legitymacji.


Komentarze