Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1998

Spis treści numeru 12/1998

Kronika
Poprzedni Następny

Po katastrofie

Kraków "Krajobraz Fot. Jan Zych dolin rzecznych po katastrofie" to tytuł konferencji, zorganizowanej w dniach 15-16 października przez Instytut Architektury Krajobrazu oraz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej (dyrektorzy instytutów na fot.). Przyrodnicy, technicy, architekci krajobrazu wymieniali uwagi i doświadczenia związane z renaturalizacją zbiorowisk roślinnych dolin rzecznych, ochroną ekosystemów, budowlami wodnymi i urządzeniami wodnymi w krajobrazie, ochroną kulturowego krajobrazu dolin rzek, degradacją i popowodziowymi przekształceniami w dolinach rzek.

Diagnostyka i eksploatacja

Koszalin 16 października w Politechnice Koszalińskiej odbyło się posiedzenie wyjazdowe Sekcji Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, zorganizowane przez Wydział Mechaniczny dla uczczenia 30-lecia istnienia uczelni. Wiodącym tematem spotkania była "Diagnostyka w zagadnieniach eksploatacji". Główny referat, wygłoszony przez prof. Zbigniewa Czajguckiego z gdyńskiej Wyższej Szkoły Morskiej, dotyczył systemowego ujęcia teorii niezawodności. Osiągnięcia PKosz. prezentowali prof. Leon Kukiełka, dr inż. Czesław Łukianowicz i dr inż. Bronisław Słowiński.

Integracja

Olsztyn Coraz bardziej zaawansowane są prace nad integracją Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej w jedną strukturę uniwersytecką. W początkach października odbyło się spotkanie dotyczące integracji jednostek międzywydziałowych obu olsztyńskich uczelni. Wzięli w nim udział prorektorzy ds. kształcenia i spraw studenckich oraz dyrektorzy bibliotek głównych, studiów języków obcych oraz studiów wychowania fizycznego i sportu. Wcześniej doszło do spotkania szefów działów wydawnictw, które wstępne ustalenia mają już za sobą. Podobne spotkania planują szefowie innych jednostek. Przeprowadzone dotychczas spotkania wskazują, iż integracja poszczególnych jednostek nie będzie napotykała większych problemów.

Medycyna molekularna

Warszawa 23 października rozpoczęło działalność Studium Medycyny Molekularnej, utworzone z inicjatywy Akademii Medycznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to pierwsza w Polsce placówka kształcąca specjalistów w tej dziedzinie wiedzy. Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w rozwoju medycyny molekularnej w świecie. SMM jest podyplomowym studium przeznaczonym dla absolwentów medycyny. Obok działalności dydaktycznej, rozwijać będzie badania naukowe z zakresu biologii i medycyny molekularnej.

Potencjał ludzki

Katowice Podczas dwóch kolejnych posiedzeń Regionalnego Porozumienia Rektorów uczelni województw bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego, w dniach 24 października i 13 listopada, mówiono o problemach restrukturyzacji Śląska. Rektorzy próbowali ukazać swoim gościom - prof. Jerzemu Buzkowi, premierowi RP i Markowi Kempskiemu, wojewodzie katowickiemu - rolę nauki i szkolnictwa wyższego w tym procesie oraz możliwość wykorzystania potencjału intelektualnego środowiska akademickiego dla dobra przyszłego woj. śląskiego.

Studenci w Zakopanem

Kraków W dniach 24-25 października w Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się Seminarium Studenckich Kół Naukowych z Fot. Arch. Politechniki Krakowskiej pod hasłem "Środowisko, rozwój, inżynieria". 18 studentów przedstawiło 16 referatów i 2 wystawy, referaty wygłosili też przedstawiciele UM w Zakopanem. Poruszano problematykę gospodarki wodnej, racjonalnego przetwarzania i utylizacji odpadów komunalnych, działań architektonicznych i urbanizacyjnych w środowisku naturalnym, ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego, a w odniesieniu do Zakopanego także problem reklamy miasta. W spotkaniu uczestniczyli przestawiciele 8 kół naukowych: Budownictwa Ogólnego, Karpaty i Polskie Miasteczko (Wydz. Architektury), Chemików (Wydz. Inżynierii i Technologii Chemicznej), Mechaniki Teoretycznej i Organizacji Budownictwa (Wydz. Inżynierii Lądowej), Hydrologów i Gospodarki Wodnej (Wydz. Inżynierii Środowiska) oraz przedstawiciele studenckich kół naukowych z AGH.

Doktor h.c.
- prof. Hans Wolfgang Spiess

Fot. S. OssowskiPoznań 26 października prof. Stefan Jurga wręczył tytuł doktora honoris causa prof. H.W. Spiessowi, dyrektorowi Instytutu Maxa Plancka. Niemiecki uczony jest wybitnym specjalistą w dziedzinie spektroskopii oraz badań struktury i dynamiki molekularnej ciał stałych i ciekłych kryształów polimerowych. Opracował m.in. unikalne metody badania bardzo wolnych ruchów molekularnych w fazach skondensowanej materii, w szczególności w substancjach polimerowych i układach makromolekuł biologicznych. Spiess opublikował 280 prac naukowych, 36 prac przeglądowych i 4 monografie. Jest laureatem nagród Leibniza i Washburna oraz doktorem h.c. Politechniki w Cluj. Jego kontakty naukowe z UAM rozpoczęły się w latach 70., gdy na stażach naukowych w IMP przebywali Stefan Jurga i Adam Patkowski.

Studia wschodnie

Warszawa 26 października inauguracyjnym wykładem prof. Jerzego Buzka o problemach polskiej polityki wschodniej rozpoczęła rok akademicki nowa placówka - Specjalistyczne Studia Wschodnie w Uniwersytecie Warszawskim. Została ona zorganizowana przy współpracy UW, PAN, MSZ, Ośrodka Studiów Wschodnich i Centrum Stosunków Międzynarodowych. Będzie kształcić specjalistów zajmujących się problematyką Europy Wschodniej. Są to studia interdyscyplinarne, łączące elementy wiedzy z zakresu historii, polityki, geografii, kultury, gospodarki, problematyki społecznej, narodowościowej i religijnej regionu, a głównie krajów byłego ZSRR.

Doktorat h.c.
- prof. Andrzej Z. Hrynkiewicz

Fot. P. KieracińskiLublin 26 października tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odebrał prof. A.Z. Hrynkiewicz. Wyniki swych badań naukowych z dziedziny fizyki jądrowej oraz zastosowań metod jądrowych do badania właściwości materii skondensowanej zawarł w 162 publikacjach naukowych. Jest też autorem prac przeglądowych i popularnonaukowych, w tym książki Energia - najważniejszy problem cywilizacji. Jako pedagog prof. Hrynkiewicz wypromował 45 doktorów, z których 17 uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego a 12 ma tytuły profesorskie. W latach 1966-68 był wicedyrektorem Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, a obecnie pełni funkcję Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w tej placówce. Przez dwie pierwsze kadencje był członkiem Komitetu Badań Naukowych. Od 1991 wchodzi w skład Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Jest członkiem PAN.

Konserwatorzy w Lipsku

Toruń Podczas Europejskich Targów Ochrony Zabytków i Ochrony Miast, które pod koniec października odbyły się w Lipsku, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK uhonorowany został złotym medalem za współpracę z Niemcami przy konserwacji Świątyni Pokoju w Świdnicy. Przez 3 lata toruńscy specjaliści konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej, detalu architektonicznego oraz papieru i skóry prowadzili prace nad konserwacją świdnickiej Świątyni - wystrojem wnętrza, księgozbiorem i archiwum oraz epitafiami na zewnątrz kościoła. Współpracę nawiązano z Centrum Rzemiosła i Konserwacji Zabytków w Fuldzie. Na lipskich targach trzy polskie ośrodki - Toruń, Warszawa i Kraków - prezentowały się razem jako polski ośrodek kształcenia artystów konserwatorów, swoje osiągnięcia dokumentując na specjalnej wystawie. Ekspozycja prezentowana była również w Hildesheim a w lutym 1999 r. będzie ją można obejrzeć w Instytucie Polskim w Rzymie.

Transgraniczność w perspektywie

Zielona Góra Już po raz drugi socjologowie spotkali się w Zielonej Górze, by przyjrzeć się społeczeństwom żyjącym na pograniczu państw, kultur i języków. Podczas dwudniowych obrad konferencji "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej" zauważono, że wielokulturowość występowała zawsze, lecz dawniej kultury miały charakter wyspowy. Były oddzielone górami, morzami itp. Współcześnie kultury zatraciły swą odrębność, co jest efektem rozwoju gospodarki i systemów komunikacyjnych. Człowiek przejmuje do swego życia elementy z różnych kultur. Zarazem ma coraz więcej możliwości identyfikacji z małą ojczyzną, regionem, krajem i grupą państw. Wyznacza to granice odmienne od tradycyjnych granic politycznych, które w Europie będą tracić swoje pierwotne znaczenie. Konferencja, zorganizowana przez Instytut Socjologii WSP im. T. Kotarbińskiego, odbyła się w dniach 27-28 października.

Wampiriada

Katowice 28 października, za zgodą i przy pełnym poparciu władz Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się akcja pobierania krwi - "Halloween-Wampiriada Fot. Arch. ‘98". Specjalnie przystosowany do pobierania krwi autobus Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa zaparkował koło budynku Wydziału Filologicznego UŚ. W ciągu kilku godzin krew oddały 124 osoby, w większości studenci UŚ. Akcja była kontynuowana na osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie oraz obok budynku Rektoratu UŚ, gdzie krew oddał także prof. Tadeusz Sławek, rektor UŚ.

Produkt przyszłości

Toruń Opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika fluorescencyjna metoda i urządzenie do badania nietypowych zmian skóry u człowieka została nagrodzona w prestiżowym konkursie "Polski Produkt Przyszłości 1998" (w kategorii Wyrób Przyszłości), organizowanym przez Agencję Techniki i Technologii. Jest to dowód na to, że praca środowisk naukowych jest doceniana i oczekuje się na wyniki naszych badań - powiedziała podczas listopadowej uroczystości wręczania nagród na Zamku Królewskim w Warszawie prof. Barbara Chwirot, kierownik działającego przy UMK Interdyscyplinarnego Zespołu Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów. Metodę zgłosiła do konkursu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Doktorat h.c. - Stanisław Lem

Kraków 28 października wręczono tytuł doktora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisławowi Lemowi. Lem jest jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich, autorem ponad 40 książek przetłumaczonych na 20 języków. Udało mu się połączyć międzynarodową popularność i uznanie z głeboką refleksją nad naturą świata i człowieka. To jeden z ostatnich, którzy zdolni są kompetentnie mowić o całości Bytu - czytamy we wniosku zgłoszonym przez Radę Wydziału Filologicznego UJ.

Doktorat h.c. - dr Gunter Nufer

Fot. Arch.Poznań 20 października w poznańskiej Akademii Medycznej wręczono doktorat honorowy dr. G. Nuferowi, dyrektorowi Instytutu Reumatologii i Rehabilitacji Górnej Nadrenii. Niemiecki uczony od ponad 26 lat jest burmistrzem Bad Sackingen i konsekwentnie realizuje plan tworzenia w tym mieście ośrodka kliniczno-rehabilitacyjnego. Uwieńczeniem tych starań było utworzenie w 1988 r. niemiecko-szwajcarskiego instytutu medycznego. Placówka ta od 1990 r. współpracuje z poznańską AM. Polscy uczeni wyjeżdżają na staże naukowe do Niemiec, organizaowane są wspólne konferencje naukowe. Dr Nufer organizuje także pomoc charytatywną dla szpitala w Kościerzynie.

W Amerykańskiej Akademii

Kraków Prof. Kazimierz Janicki, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, został we wrześniu przyjęty w poczet członków Amerykańskiej Akademii Nauk.

Doktorat h.c.
- prof. Antoni Ogorzałek

Wrocław 29 października dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu w Sankt Petersburgu odebrał prof. A. Ogorzałek, dyrektor Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczony zajmuje się embriologią bezkręgowców. W badaniach wykorzystuje najnowocześniejsze metody: mikroskopię elektronową oraz komputerową analizę obrazu. W ramach zainteresowań biospeleologią prof. Ogorzałek uczestniczył w wyprawach do jaskiń tatrzańskich: Zimnej, Miętusiej i Czarnej, gdzie badał faunę jaskiniową. Prowadził też badania w Jaskinii Niedźwiedziej w Kletnie (jest członkiem Naukowego Komitetu Opiekuńczego przy Jaskinii Niedźwiedziej). Prof. Ogorzałek ma duże zasługi w rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej między UWr. i Uniwersytetm w Sankt Petersburgu. W ramach tej współpracy raz na dwa lata studenci polscy mogą uczestniczyć w praktykach w stacji ekologicznej nad Morzem Białym.

Sierpiński dla Amerykanina

Fot. Arch.Warszawa Prof. Bob Oliver, amerykański matematyk pracujący pobecnie we Francji, otrzymał 30 października medal Wacława Sierpińskiego (na fot.), przyznawany w Polsce za wybitne osiągnięcia matematyczne. Medal Sierpińskiego przyznaje od 1974 r. Rada Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Dotychczas otrzymało go 21 matematyków, w tym trzech uczonych z zagranicy. Prof. Oliver, Amerykanin, posiadający obecnie obywatelstwo duńskie, pracujący w Uniwersytecie Paris Nord XIII, od dawna współpracuje z polskimi uczonymi, zwłaszcza w Uniwersytecie Warszawskim.

Chór

Bydgoszcz Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej należy do najmłodszych zespołów w kraju - powstał w 1996 r. Zdołał już osiągnąć pierwsze sukcesy: zdobył II nagrodę w Konkursie Chórów o Puchar Wojewody Bydgoskiego w 1997 r. oraz I nagrodę w kategorii chórów akademickich podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej - Katowice ‘98. Zespół występował na III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Avola oraz Międzynarodowym Festiwalu Polifonicznym w Giarre na Sycylii. W kwietniu br., podczas IV Międzynarodowych Spotkań Chóralnych "Artii et amicitiae", brał udział w wykonaniu kantaty Prokofiewa Aleksander Newski.

Odrodzona wśród sąsiadów

Warszawa Zorganizowana przez Instytut Historii PAN w dniach 3-4 listopada sesja naukowa "Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918-1921" zapoczątkowała obchody 80-lecia odzyskania niepodległości. Podczas konferencji pokazano przebieg walki zbrojnej i działań dyplomatycznych o granice i miejsce w Europie odradzającej się Polski. Cała Europa środkowo-wschodnia była - po klęsce Niemiec, Rosji, Austro-Węgier i Turcji - terenem ostrych sporów o granice oraz konfliktów narodowościowych. Polska w 1918 r. znalazła się w szczególnej sytuacji. Nie miała żadnej nie kwestionowanej granicy i musiała walczyć na wszytskich frontach. W wojnie polsko-bolszewickiej nie chodziło tylko o granice czy terytoria, ale o samo istnienie niepodległej Polski. Na sesji w poszczególnych referatach omówiono konflikty Polski z Rosją, Niemcami, Ukrainą, Litwą, Czechosłowacją, a także stosunki z innymi państwami regionu: Rumunią, Węgrami, Łotwą, Jugosławią i Bułgarią.

Doktorat h.c.
- prof. Janusz Turowski

Łódź W Wielkiej Auli jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie - Uniwersytetu w Pawii - odbyła się uroczystość nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Januszowi Turowskiemu z Politechniki Łódzkiej, który w znaczący sposób przyczynił się do nawiązania i rozwinięcia współpracy z Wydziałem Inżynierii tej uczelni. Promotorem był prof. Antonio Savini, dziekan Departamentu Elektrotechniki. Dyplom doktorski i Medal Teresiański wręczył prof. Turowskiemu rektor prof. Roberto Schmid. Obaj włoscy uczeni są znani ze swojej współpracy i kontaktów z naszą uczelnią, czego wyrazem jest Medal Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał prof. Savini, oraz godność doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej, którą otrzymał prof. Schmid. Swój wykład poświęcił prof. Turowski elektrodynamice technicznej przed i w czasie ery komputerowej.

Internet w miasteczku

Kraków Fot. Stefan Ciechan Zakład Usług Technicznych "Telekrak" wygrał przetarg na instalcję Internetu w Miasteczku Studenckim AGH. Pierwszy etap prac, polegający na doprowadzeniu kabla do akademików znajdujących się między ulicami Budryka i Piastowską, zostanie zakończony najpóźniej w styczniu przyszłego roku i pochłonie 350 tys. zł. Później przewidziano podłączenie do sieci pozostałych akademików, hoteli asystenckich i przychodni studenckiej przy ul. Armii Krajowej. Wszystkie prace zostaną zakończone w przyszłym roku a całkowity koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 1 mln zł. Głównym celem tej inwestycji jest zaproponowanie oferty edukacyjnej przez Internet. Plan prof. Ryszarda Tadeusiewicza, rektora AGH, zakłada również wykorzystanie pracowników, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą prowadzić zajęć. Mają oni utworzyć zespół naukowy, który wprowadziłby informacje do sieci (artykuł prof. R. Tadeusiewicza na ten temat - red.).

Unia bliżej

Toruń Czwartym gościem organizowanego przez UMK cyklu "Unia Europejska coraz bliżej" był ambasador Finlandii Seppo Kauppila. Podczas spotkania ambasadorzy państw UE dzielą się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami wynikającymi z przynależności do Unii. Wcześniej gośćmi UMK byli przedstawiciele Irlandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Zdaniem ambasadora Finlandii, fakt przystąpienia do UE zaowocował w jego kraju pozytywnymi zmianami w gospodarce, wpłynął m.in. na rozwój technologii. Mówca przywołał przykład największej na świecie (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców) liczby telefonów komórkowych i połączeń internetowych. Wspomniał także o aktywności Finów na najwyższych szczeblach instytucji finansowych UE. Tradycyjnie, po spotkaniu w UMK odbył się lunch z udziałem Ambasadora dla przedstawicieli lokalnej władzy i biznesu.

Honorowy profesor IFJ

Kraków 4 listopada wręczono tytuł profesora honorowego (odpowiednik uniwersyteckiego doktoratu honoris causa) Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego prof. Johannowi Konradowi Bienleinowi z DESY w Hamburgu. Jest on wybitnym specjalistą w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki cząstek, a kierowany przez niego zespół miał udział w odkryciu kwarków. Niemiecki uczony od lat współpracuje z polskimi fizykami z IFJ. M.in. sprawował opiekę nad polskimi uczonymi pracującymi w DESY. Obok fizyki prof. Bieblein zajmuje się komputerową rekonstrukcją obrazów.

Doktorat h.c.
- prof. Volodymir Panasyuk

Wrocław Fot. Stefan Ciechan 15 listopada odbyła się uroczyste nadanie doktoratu h.c. profesorowi Volodymirowi Vasylioviczowi Panasyukovi, dyrektorowi Instytutu Fizyczno-Mechanicznego im. G.B.Karpenki (Ukraińska Akademia Nauk) we Lwowie. Prof. Panasyuk (urodzony w Krasnym, woj. lubelskie, w 1926 roku) jest współtwórcą współczesnych metod z dziedziny mechaniki pękania ośrodków ciągłych. Pracował nad zagadnieniami zginania, sprężystości i termosprężystości ciał skończonych i nieskończonych. Jest autorem i współautorem wielu obszernych publikacji. Jego prace miały ogromne znaczenie dla zastosowań praktycznych w budowie statków, w badaniach materiałów dla energetyki i przemysłu kosmicznego. Od wielu lat prof. Panasyuk współpracuje z polskimi ośrodkami zajmującymi się mechaniką pękania. Jego instytut wspólnie z Politechniką Wrocławską organizuje Letnie Szkoły Mechaniki Pękania. Młodzi pracownicy PWr. korzystają z laboratoriów Instytutu Karpenki, dzięki czemu mają okazję zapoznać się z najnowszymi w świecie metodami stosowanymi m.in. w energetyce atomowej i przemyśle kosmicznym.

Nagrody Piłsudskiego

Nowy Jork Doroczną nagrodę w dziedzinie historii, nauk ścisłych, literatury i biznesu przyznał nowojorski Instytut im. Józefa Piłsudskiego. Laureatami zostali m.in.: badacz historii Europy Środkowej Kamil Dziewanowski z uniwersytetów w Bostonie i Wisconsin-Milwaukee, biolog Hilary Koprowski z Instytutu Wistar w Filadelfii oraz dziennikarz Tad Szulc, autor wielu książek, m.in. biografii Jana Pawła II.

Menedżerowie po francusku

Łódź W wyniku umowy podpisanej pomiędzy Politechniką Łódzką a francuskim Uniwersytetem Auvergne Clermont I, powołane zostały na Wydziale Organizacji i Zarządzania Polsko-Francuskie Studia Zarządzania, w wersji francuskojęzycznej: Institut Franco-Polonais de Gestion (IFPG). Słuchacze IFPG będą studiowali jednocześnie w dwóch uczelniach w Polsce i we Francji. W centralnej Polsce stale zwiększa się liczba przedsiębiorstw francuskich. Z drugiej strony, coraz więcej polskich przedsiębiorstw otwiera swoje przedstawicielstwa na terenie Francji. Zaspokojenie potrzeb w zakresie dobrze wykształconej kadry to jeden z zasadniczych powodów powstania IFPG. Aby uczestniczyć w zajęciach, trzeba zostać przyjętym na Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ oraz wykazać się dobrą znajomością języka francuskiego. Równolegle ze studiami w ramach IFPG studenci uczestniczą w pełnym programie studiów polskojęzycznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Czytali Wieszcza

Fot. Stefan CiechanLublin W dniach 16-18 listopada odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona recepcji twórczości Adama Mickiewicza w literaturach słowiańskich. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, omawiano związki twórczości Mickiewicza z literaturami słowiańskimi, problemy tłumaczenia i percepcji dorobku poety. Przedstawiano wpływ Wieszcza m.in. na twórczość Stanisława Przybyszewskiego, Andrzeja Bobkowskiego, Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego i Tadeusza Konwickiego.

Polacy na Wschodzie

Siedlce 16 listopada w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej odbyła się konferencja "Polacy w procesie transformacji systemowej i ustrojowej krajów byłego Związku Radzieckiego". Uczestnicy skonstatowali, że odrodzenie narodowe półtoramilionowej mniejszości polskiej napotkało niespodziewane przeszkody. Nowe państwa dążą bowiem do ograniczenia praw mniejszości polskiej, zmierzając usilnie do jej asymilacji. Najbardziej widoczne jest to na Litwie, gdzie Polacy mają stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz udział w systemie władzy.

75 proc. zaakceptowanych

Bydgoszcz 18 listopada, w kolejną rocznicę nadania Akademii Techniczno-Rolniczej imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich, uczelnia ta Fot. Stefan Ciechan obchodzi swoje święto. Prof. Ryszard Choraś, prorektor ATR ds. nauki, przypomniał w tym roku o wysokiej pozycji uczelni: realizowanych jest tam obecnie 55 grantów KBN na sumę 1 mln 380 tys. zł. Prawie 75 proc. wniosków z uczelni zyskuje akceptację Komitetu, przy średniej polskiej 25 proc. Z dotacji KBN zakupiono w tym roku aparaturę naukową wartą 800 tys. zł, w tym skaningowy spektrometr elektronów Augera oraz mikroskop skaningowy z mikroanalizatorem. Biblioteka Główna ATR, dzięki pomocy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w wysokości 400 tys. zł, przeprowadziła modernizację systemu magazynowania zbiorów.

Opracował Piotr Kieraciński

Współpraca: Bydgoszcz - Franciszek Bromberek, Katowice - Dariusz Rott, Koszalin - Andrzej Markiewicz, Kraków - Elżbieta Barowa, Małgorzata Krokoszyńska, Leszek Śliwa, Lublin - Elżbieta Mulawa-Pachoł, Łódź - Ewa Chojnacka, Olsztyn - Andrzej Korytko, Poznań - Ewa Staniewicz, Siedlce - Adam Bobryk, Toruń - Kinga Nemere-Czachowska, Warszawa - Andrzej Markert, Wrocław - Kazimiera Dąbrowska, Maria Kisza, Zielona Góra - Dariusz Dolański.

CO W PRASIE PISZCZY?

To ma grać?

image040.gif (1860 bytes)
Praktyka kształcenia na odległość pokazuje, że koszt jednego miejsca studiowania jest kilkakrotnie mniejszy w porównaniu ze studiami dziennymi, zarówno dla uniwersytetu, jak i dla studiujących. Studia powinny być tanie i szeroko dostępne, a system stypendiów i refundacji powinien sprawiać, że dla wielu studentów studia w UO (Uniwersytecie Otwartym) będą bezpłatne. Rekrutacja studentów jest bardzo prosta. Prawo studiowania w UO mają wszyscy obywatele mający maturę. Studentem UO zostaje się przez zapisanie się na odpowiedni wydział, kierunek lub rok i wpłacenie wpisowego. Student otrzymuje wtedy program studiów, opiekuna oraz zostaje wpisany do rejestru. Materiały pomocnicze student dostaje po wniesieniu odpowiedniej opłaty. Opłata ta upoważnia studenta do korzystania z konsultacji. Egzaminowanie studentów odbywa się po wniesieniu opłaty, która upoważnia do odbycia egzaminu i otrzymania świadectwa ukończenia roku lub dyplomu ukończenia studiów. Opłaty powinny być niewielkie i pokrywać istotną część kosztów bieżących UO. Studenci mogą się ubiegać o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat w danym roku. O wartości i jakości uzyskanego i udokumentowanego dyplomem wyższego wykształcenia decyduje z jednej strony jakość kadry profesorskiej, z drugiej - wymagania i poziom egzaminów. Mimo niedostatku kadry akademickiej, można zebrać najlepszych wykładowców i nagrać ich wykłady, umieścić w Internecie albo też nagrać na płytach CD najlepsze materiały dydaktyczne. Można też zadbać, aby poziom egzaminów był odpowiednio wysoki. Egzaminy powinny odbywać się w trakcie zjazdów. Przed przystąpieniem do egzaminu student ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, pisząc odpowiednie raporty na zadane tematy, odpowiadając na pytania i przesyłając odpowiedzi do wykładowców pocztą, pocztą elektroniczną, korzystając z Internetu bądź odpowiadając na pytania i rozwiązując testy w trakcie zapoznawania się z materiałem wykładowym. (prof. Bogdan A. Gawlas, Uniwersytet Otwarty, "Rzeczpospolita", 13.11.1998)

Wiara i rozum


Współczesny Kościół, nie pretendując do funkcji nadzorcy nauk, zakłada raczej, że kolizje są pozorne i powstają z opacznych czy zbyt literalnych interpretacji Biblii (u Tomasza zresztą także ta sprawa dochodzi do głosu). Kościół słucha głosu nauk, interesuje się nimi i aktywnie zabiega o współpracę w różnych formach. (Leszek Kołakowski, Mała uwaga o wielkiej encyklice, "Tygodnik Powszechny", 22.11.1998)

Kryzys to nie powód

image043.gif (1142 bytes)
Kryzys w nauce jest zatem faktem. Zastanawiam się, czy niskie nakłady na naukę w wielu państwach, łącznie z Polską, nie wynikają właśnie z tego, że nauka nie jest postrzegana jako dziedzina najbardziej potrzebna w rozwoju kraju. Niektórym wydaje się, że doraźne kroki są ważniejsze niż planowanie perspektywiczne. Tymczasem nauka wymaga czasu, ogromnych nakładów i niczego już nie obiecuje. Bez niej możemy jednak zapomnieć o naszej identyfikacji kulturowej. To właśnie dzięki niej i pracom prowadzonym m.in. w naszym instytucie (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego) jesteśmy dostrzegani i cenieni przez świat. (prof. Maciej Nałęcz, Czas nauki, "Wprost", 22.11.1998)

Przez struktury do sedna

image045.jpg (5366 bytes)
Tradycyjne mury wydziałowe czy instytutowe powinny być usuwane. Jestem zwolennikiem tworzenia centrów badawczych - właśnie takich, jak nasz kampus na Ochocie. Tam jest instytut Nenckiego, Instytut Biochemii i Biofizyki, jest Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Medyczna, znakomita część biologii uniwersyteckiej. Z tych puzzli chcemy stworzyć centrum ponad tradycyjnymi strukturami. Chodzi o ośrodek prowadzący badania naukowe z wykorzystaniem nowoczesnego warsztatu i najlepszej kadry. (prof. Mirosław Mossakowski, wiceprezes PAN, w rozmowie z Ewą Nowakowską, "Polityka", 28.11.1998)

Zdrowy jak okularnik

image047.gif (2993 bytes)
Kto ma najtwardsze kości? - ci, którzy skończyli studia. Kto ma najwyższe i najzwinniejsze dzieci? - ci, którzy skończyli studia. Kto wolniej się starzeje? - ci, którzy skończyli studia. Kto ma szczupłą sylwetkę? - ci, którzy skończyli studia. (...) Dziś jakość życia zależy przede wszystkim od poziomu wykształcenia. (...) Nawet tzw. pracownicy umysłowi niższego szczebla (...) zarabiają coraz więcej, podczas gdy pracownicy fizyczni relatywnie mniej. (...) Wykształceni mają też mniejsze problemy ze znalezieniem pracy. (...) Wykształceni Polacy zmienili tryb życia na taki, jaki prowadzą ludzie wykształceni na Zachodzie. (...) Dzieci w Polsce są coraz wyższe (...). Najwięcej "urosły" dzieci inteligenckie, najmniej chłopskie i robotnicze. Również trend w kondycji fizycznej był identyczny - najlepszą miały dzieci pochodzące z rodzin najlepiej wykształconych. (Marcin Jamkowski, Okularnicy górą, "Gazeta Wyborcza", 25.11.1998)

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Budżet i nowe prawo

 Fot. Stefan CiechanTradycyjnie na początku roku akademickiego minister edukacji zaprosił rektorów państwowych szkół wyższych, aby omówić najważniejsze bieżące problemy uczelni. Po raz pierwszy w spotkaniu, które odbyło się 30 listopada br. w MEN, wzięli udział także rektorzy utworzonych w tym roku państwowych wyższych szkół zawodowych.

Głównym tematem spotkania był budżet szkolnictwa wyższego. Minister Handke poinformował, że według projektu budżetu przyszłoroczne nakłady mają być o 17,8 proc. wyższe niż w roku bieżącym. Oznacza to, że przy zaplanowanej na 9,5 proc. inflacji rocznej, będzie to realny wzrost o 8,3 proc. Po uwzględnieniu zadań związanych ze szkolnictwem zawodowym i studenckimi kredytami wyniesie on jednak już tylko 5,8 proc. Można powiedzieć, że wzrost w tej sytuacji jest niemal symboliczny, zwłaszcza wobec niedostatków finansowania w ostatnich latach i dwuipółkrotnego wzrostu liczby studentów, ale i tak szkolnictwo wyższe zostało potraktowane jako jedna z nielicznych dziedzin, gdzie ten wskaźnik jest w miarę wysoki. Dodatkową nadzieją może być fakt, że inflacja spada ostatnio szybciej niż zakładają przewidywania, co może oznaczać dodatkowe procenty realnego wzrostu. W trakcie spotkania minister zapowiedział, że zostanie przygotowany dokument na temat długookresowego rozwoju szkolnictwa wyższego, który będzie zawierał także prognozy nakładów na tę sferę.

Urzędnicy ministerstwa poinformowali, że w przyszłym roku algorytm podziału środków nie zostanie w istotny sposób zmieniony. Zmianie ulegną jedynie niektóre ograniczniki, które przybiorą formułę nie mniej niż i nie więcej niż. Zwiększone o blisko 100 proc. nakłady na inwestycje będą mogły być dodatkowo uzupełnione zaciąganym przez uczelnie kredytem komercyjnym, po potwierdzeniu przez MEN, że dana inwestycja znajduje się w planie rządowym i będzie finansowana w najbliższych latach także z budżetu państwa. Dotyczy to inwestycji o znacznym stopniu zaawansowania. Prof. Aleksander Koj, rektor UJ stwierdził, że ten budżet jest na granicy akceptowalności, ale podstawowa dziś kwestia zawiera się w pytaniu, czy jest to stała tendencja i czy w kolejnych latach szkolnictwo wyższe i nauka mogą liczyć na jej utrzymanie? Minister Handke powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że takie nakłady nie mogą satysfakcjonować, ale i tak, wskutek walki o budżet, koledzy z Rady Ministrów zarzucają mu, że czuje się jeszcze rektorem i pracuje na swój powrót do środowiska.

Rektorzy podnosili znany od lat problem pokrycia kwoty funduszu wynagrodzeń przez budżet państwa jedynie w 96,1 proc. Usłyszeli jednak, że nie udało się przekonać premiera, aby budżet pokrywał pełne 100 proc. Nie chodzi o to, że państwa nie stać na pokrywanie w całości płac pracowników uczelni, jak w przypadku oświaty, ale raczej o podkreślenie, że uczelnia także musi zarabiać na swoje utrzymanie.
W trakcie spotkania wiceminister Jerzy Zdrada przedstawił tezy zawarte w dokumencie Projekt "Prawa o szkolnictwie wyższym". Problemy koncepcyjne - próba odpowiedzi, który będzie stanowił podstawę do opracowania nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Zakładają one podporządkowanie wszystkich szkół wyższych resortowi edukacji (być może poza uczelniami medycznymi i artystycznymi), powstanie Krajowego Senatu Akademickiego (zamiast Rady Głównej) i Akademickiej Komisji Akredytacyjnej. Rektor mógłby sprawować swój urząd przez dwie czteroletnie kadencje, doktor habilitowany automatycznie otrzymywałby profesurę uczelnianą, a dodatkowe zatrudnienie poza uczelnią wymagałoby zgody rektora. Są to wszystko założenia wstępne. Projekt nowej ustawy zostanie poddany pod publiczną dyskusję na wiosnę przyszłego roku.

Prof. Jerzy Woźnicki, rektor PW apelował do ministra o osobiste zaangażowanie w tworzenie nowej ustawy. Poinformował także, że wspólnie z prof. Janiną Jóźwiak, rektorem SGH, jako przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, biorą udział w pracach międzyresortowego zespołu opracowującego zasady finansowania szkolnictwa wyższego. Rektor Woźnicki, wraz z gronem rektorów biorących udział w tworzeniu opracowania Komisji Legislacyjnej KRASP, został za tę pracę nagrodzony przez ministra Handke specjalną nagrodą.

Prof. Andrzej Bałanda, rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Zawodowych przedstawił problemy tych uczelni. Studia zaczęło w nich w tym roku 3890 studentów. Według informacji rektora Bałandy, są to głównie ci młodzi ludzie, którzy ze względu na brak funduszy w ogóle nie podjęliby nauki, gdyby nie oferta szkół zawodowych.

(as)

NOWY SKŁAD KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

W ostatnich czasach nastąpiły zmiany w składzie Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Z pracy w Komisji zrezygnowali prof. Mieczysław Nasiłowski i mgr Tadeusz Donocik. Zmarł prof. Ryszard Ganowicz. Min. Mirosław Handke powołał siedmiu nowych członków Komisji. Obecnie w jej skład wchodzą: prof. Ewa Bojar (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), prof. Jerzy Dietl (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu), prof. Ryszard Borowiecki (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa), mgr Bogdan Golik (Krajowa Izba Gospodarcza), dr Henryk Gradkowski (Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze), prof. Andrzej Jasiński (Konfederacja Pracodawców Polskich), prof. Stefan Kwiatkowski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie), prof. Jerzy Lewandowski (Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Kutnie), prof. Elżbieta Mączyńska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), prof. Stanisław Mitkowski (Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), prof. Janusz Pawlikowski (Politechnika Wrocławska), prof. Eugeniusz Tomiczek (Uniwersytet Wrocławski), prof. Zenon Uryga (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie), prof. Marek Witkowski (Politechnika Warszawska, przewodniczący Komisji), dr inż. Stanisław Żurkowski (Naczelna Organizacja Techniczna).

ODRĘBNE

W stanowisku z 29 października Komisja Akredytacyjna Wyższego Szkolnictwa Zawodowego podkreśla odrębność tego rodzaju uczelni oraz ich rolę w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, zwłaszcza w kontekście zwiększenia poziomu scholaryzacji społeczeństwa. Nie budzi zdziwienia stwierdzenie, że wykształcenie licencjackie (inżynierskie) jest wystarczające do pełnienia wielu stanowisk. Natomiast kontrowersyjna może się wydawać opinia, w której Komisja stwierdziła: zdecydowanie negatywnie odnosimy się do bezpośredniej drożności studiów zawodowych z uniwersyteckimi (akademickimi). Uważamy za szkodliwą i etycznie naganną powszechną obecnie praktykę gwarantowania studentom przez wyższe szkoły zawodowe drożności ze studiami uniwersyteckimi (akademickimi). Zdaniem Komisji, kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim powinno mieć charakter indywidualnej decyzji uczelni akademickiej i być uwarunkowane uzupełnieniem wiedzy przez kandydata. Gdy tworzono ustawę o wyższych szkołach zawodowych, drożność między różnymi typami uczelni traktowano jako jeden z priorytetów.

Rektorzy uczelni niepaństwowych obawiali się, że mogą one pod tę ustawę podpadać i być traktowane, jako "gorszy" typ uczelni. Komisja stwierdza, że starania uczelni licencjackich o uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego magistra spowodowane są niechęcią realizowania 15-tygodniowej praktyki zawodowej oraz 80 proc. wymiaru zajęć dydaktycznych na studiach zaocznych i wieczorowych, w stosunku do studiów dziennych. Zasady przyznawania uprawnień magisterskich są, zdaniem Komisji, zbyt liberalne. Studia zawodowe, tak licencjackie, jak magisterskie, czytamy w stanowisku z 29 października, powinny różnić się od studiów uniwersyteckich, gdyż cele i programy kształcenia są w obu wypadkach różne.

Poziom studiów zawodowych w szkołach wyższych - a prowadzą je głównie uczelnie niepaństwowe - jest żenująco niski. Konieczne jest uruchomienie skutecznych procedur kontroli jakości kształcenia, które pozwoliłyby wyeliminować uczelnie, w których jakość kształcenia jest niewystarczająca.

Działalność obu typów uczelni - zawodowych i akademickich - powinna być regulowana przez jedną ustawę.

(pik)

Inwestycje - Uniwersytet Łódzki

Do sportu z przygodami

Fot. Zdzisław MachnickiW ostatnich latach bardzo rozbudowało się zaplecze sportowe Uniwersytetu Łódzkiego. Inwestycja, którą rozpoczęto w 1986 r. nie była szczęśliwa. Najpierw prace wlokły się bardzo powoli. W 1991 r. musiano je przerwać ze względu na brak funduszy. W trakcie prac trzeba było zmieniać inwestora oraz kilkakrotnie wykonawcę. Wprowadzano także istotne zmiany do projektu obiektów. Jednak w 1996 r. szczęśliwie doprowadzono do końca pierwszy etap przedsięwzięcia, a 16 października br. zakończono realizację kolejnego etapu - krytej pływalni (na fot.), umożliwiającej odbywanie zawodów międzynarodowych.

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego mieści się przy ul. Styrskiej 20/26. W skład kompleksu mają wchodzić: hala sportowa z 3 pełnowymiarowymi boiskami do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną (I etap), pływalnia z basenem 25 x 16 m o głębokości 1,8-2,2 m z 6 pasami startowymi szerokości 2,5 m oraz z obiektami towarzyszącymi (II etap), a także siłownia i centrum odnowy biologicznej (III etap). Obiekty o powierzchni zabudowy 4 tys. m2 zlokalizowane są na działce o pow. 13,3 tys. m2. Kubatura budowli wynosi ponad 49 tys. m3, w tym hala sportowa to 27 tys. m3, hala pływalni - 18 tys. m3, łącznik między obiektami - 4,2 tys. m3. Boisko hali sportowej ma wymiary 48,9 x 25 m i wys. 12,5 m. Hala pływalni - 32,4 x 25 m i wys. 7,6 m. Bufet z zapleczem zajmuje 200 m2 a sala ćwiczeń muzyczno-ruchowych - 72 m2. Widownia hali sportowej dysponuje 144 miejscami siedzącymi a pływalni - 150.

Obiekt wyposażony jest w instalacje: technologiczną wody obiegowej, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, podgrzewania posadzki w hali pływalni, przygotowania ciepłej wody, wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewnej, elektryczną siły i oświetlenia, elektryczną oświetlenia awaryjnego, nagłośnienia, telefoniczną, alarmową ppoż., przyzywania i odgromową. Teren wokół centrum sportowego zostanie ozdobiony rzeźbami o symbolice sportowej, wykonanymi przez Przemysława Druszcza z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Całkowity koszt realizacji inwestycji ma wynieść 15 mln 728 tys. zł. Do czasu wstrzymania budowy w obiekty zainwestowano 246,6 tys. zł. I etap kosztował 5 mln 430 tys., II etap - 6 mln 821,4 tys. zł. Oprócz Ministerstwa Edukacji Narodowej, inwestycję finansował Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki (ze środków Totalizatora Sportowego). Ogółem do tej pory UKFiT dołożył 3 mln 320 tys. zł. W zagospodarowaniu terenów wokół hal sportowych mają pomóc łódzkie oddziały PBI i PZU.

(rat)

Studencki ruch naukowy w AGH

W pionie

Fot. Arch.
Duszą tych spotkań jest
dr Jadwiga Orewczyk

W Akademii Górniczo-Hutniczej bardzo dynamicznie rozwija się studencki ruch naukowych. Podzielony jest on na dwa piony: hutniczy i górniczy. Tradycją pionu hutniczego od kilku lat są seminaria organizowane w pałacach i zamkach. Pierwsze odbyło się w Łańcucie, drugie w Niedzicy, a trzecie - tegoroczne - w Kozłówce.

W samym pionie hutniczym działa 37 kół naukowych. Studenci widzą korzyści wynikające z faktu pracy w kołach naukowych - mówi dr Jadwiga Orewczyk, pełnomocnik rektora AGH ds. studenckich kół naukowych. To są publikacje, udział w konferencjach naukowych, dyplomy, staże zagraniczne. Niestety, jak to w ruchu studenckim bywa, jego aktywność poddana jest wielu wahaniom. Aby zmniejszyć "falowanie" działania kół w AGH, postanowiono utworzyć Studenckie Towarzystwo Naukowe. Obecnie liczy ono 150 osób. Choć z nazwy "studenckie", w jego skład wchodzą też absolwenci, obecnie pracownicy naukowi uczelni. Nie przypadkiem - ma to właśnie zapewnić ową ciągłość działania. Starsi koledzy mają wspomagać młodszych doświadczeniem i w zakresie logistyki. STN ma osobowość prawną. Może więc podejmować działania, których koła studenckie podjąć nie mogą. Chodzi m.in. o zdobywanie funduszy poprzez świadczenie usług. Techniki zdobywania środków finansowych spoza budżetu uczelni - ale np. przy wykorzystaniu aparatury uczelnianej - były jednym z ważniejszych praktycznych problemów dyskutowanych podczas spotkania w Kozłówce. Przy okazji pojawiła się kwestia możliwości wykorzystania przez studentów sprzętu należącego do uczelni. Kto może wydać na to zgodę, kto i ile powinien otrzymać z pieniędzy zarobionych na uczelnianej aparaturze. Nie wszystkie wątpliwości zdołano rozstrzygnąć na miejscu. Jednak okazało się, że nie powinno być problemu z uzyskaniem zgody na tego rodzaju działalność.

W AGH co roku organizowana jest sesja studenckich kół naukowych. W 1999, przy okazji obchodów jubileuszu 80-lecia uczelni, odbędzie się 37. sesja studencka. Jednak sam ruch studencki jest dużo starszy. Obecni na obradach mieli świadomość, że najstarsze znane im koło naukowe związane z hutnictwem - Koło Naukowe Metalurgów - rozpoczęło działalność już 5 lat po utworzeniu Akademii Górniczo-Hutniczej, czyli 75 lat temu. Podczas obrad podjęto decyzję o przystąpieniu do prac, które mają doprowadzić do odtworzenia historii studenckiego ruchu naukowego w AGH. Ma w tym pomóc m.in. Klub Seniorów AGH oraz kadra naukowa. Wielu - być może większość - obecnych profesorów, było kiedyś członkami kół naukowych. Należeli do nich prof. Mirosław Handke i prof. Ryszard Tadeusiewicz a na sesji w 1954 i 1955 r. referaty wygłosił Roman Ney, obecnie także profesor.

Studentów bardzo interesowały możliwości uczestniczenia w wymianie międzynarodowej. Okazuje się, że AGH zazwyczaj płaci studentom za podróż, natomiast pobyt w zagranicznej instytucji naukowej student musi sobie zapewnić sam. Są różne możliwości uzyskania pieniędzy od sponsorów, uzyskania stypendiów. Ci, którzy skorzystali z tych możliwości, oferowali kolegom adresy i telefony. Dawali praktyczne porady jak poruszać się w gąszczu przepisów i formalności. Przy okazji okazało się, że pieniądze, jakie studenckim kołom naukowym udaje się zdobyć od sponsorów, giną w czeluściach uczelnianego budżetu i dostęp do nich jest poważnie ograniczony. Dr Leszek Kurcz, prezes Studenckiego Towarzystwa Naukowego zaproponował, żeby Towarzystwo było pośrednikiem między sponsorami a kołami naukowymi. Integracja, rozwiązywanie praktycznych problemów, ale także zabawa, poznawanie interesujących zakątków kraju - to zalety seminariów organizowanych przez koła naukowe AGH.

(pik)

Nowa baza danych Uniwersytetu Śląskiego

Polska literatura humanistyczna

Uniwersytet Śląski posiada nowoczesny ośrodek informacji naukowej, dysponujący bazami danych Institute for Scientific Information (ISI) z Filadelfii. Te renomowane rejestry bibliograficzne są ważnym źródłem wiadomości o stanie i trendach rozwojowych nauki. Jest to niezwykle obiektywny instrument pośredniego mierzenia wartości naukowych osiągnięć określonego badacza czy instytucji, ale także poziomu czasopism i dyscyplin. Statystyki bibliometryczne odzwierciedlają bowiem ocenę dokonaną przez ogół społeczności naukowców. W ten sposób stają się miarą aktywności badawczej (liczba publikacji) i zasięgu oddziaływania publikowanych wyników (częstość cytowań). Klasyfikację tego typu dla polskich uczelni prezentował niedawno w "Forum Akademickim" prof. Andrzej K. Wróblewski.

Dla nauk przyrodniczych wyniki analiz bibliometrycznych są powszechnie uznawane za godne zaufania, ale w przypadku nauk społecznych, a zwłaszcza humanistycznych, wiarygodność jest już ograniczona, choćby ze względu na operowanie niewielkimi zbiorami danych w odniesieniu do Polski. Liczba prac zarejestrowanych w Art & Humanities Citation Index 1997 z afiliacją do polskich instytucji wynosi 70, zaś w Science Citation Index 1997 - 6765. Po wykluczeniu "Pamiętnika Literackiego", w bazie humanistycznej ISI jest obecnie tylko jedno polskie czasopismo - "Acta Poloniae Historica". W zakresie literaturoznawstwa uwzględnia się często błahe pisma środowiskowe i biuletyny amerykańskie, a pomija renomowane czasopisma europejskie. Należy pamiętać, że, w odróżnieniu od nauk przyrodniczych, znaczna część prac w naukach humanistycznych w swej istocie ma charakter narodowy, czy nawet regionalny, i taki zasięg oddziaływania. Jest to ogromna przeszkoda w tworzeniu ogólnoświatowych baz danych i indeksów cytowań wobec rosnącej już siły bezwładu dominacji piśmiennictwa anglosaskiego. Baza National Citation Report - Poland, zakupiona przez KBN, dostarcza wyłącznie informacji o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach listy filadelfijskiej (łącznie z samocytowaniami) z podaną afiliacją do polskiej instytucji. Fragmentaryczność informacji dobrze widoczna jest w przypadku publikacji pracowników Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego: wg bazy danych KBN, doczekały się one w latach 1992-1997 jedynie 3 cytowań, a przeszukanie baz filadelfijskich za lata 1994-1997 ujawniło blisko 70 powołań na prace (nierzadko na książki) z pierwszym autorem obecnie zatrudnionym w UŚ.

Znaczenie wskaźników bibliometrycznych znacznie wzrosło po przyjęciu przez KBN nowego, opartego na podejściu parametrycznym, systemu oceny merytorycznej jednostek badawczych, ubiegających się o dofinansowanie działalności statutowej. Ten dział nauki polskiej pozostaje wciąż praktycznie nieocenialny w kategoriach naukometrycznych, a proponowany przez zespoły KBN system różnicowania publikacji i czasopism jest tylko częściowym i budzącym kontrowersje złagodzeniem wymienionych dolegliwości. Z drugiej strony nie da się ukryć, że w dziedzinach nauki związanych z kulturą narodową deklarowany polonocentryzm nierzadko generuje konserwatyzm metodologiczny, zaściankowość w tematyce badań oraz w ich rezultatach, jak to bez ogródek sformułowali autorzy raportu Polskiej Akademii Nauk z 1995 o stanie nauk humanistycznych i społecznych.

Z inicjatywy prof. Tadeusza Sławka rozpoczęto prace nad utworzeniem nowej bazy danych pod roboczą nazwą "Polska literatura humanistyczna". Proponowany rejestr miałby służyć uzupełnieniu baz filadelfijskich poprzez systematyczne indeksowanie nie tylko reprezentatywnej grupy czasopism polskich, ale także serii wydawniczych i książek. W pierwszym etapie za punkt wyjścia przyjęto zestaw czasopism krajowych wyróżnionych przez Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) Komisji Badań Podstawowych KBN dla dwóch dziedzin: literaturoznawstwa i językoznawstwa. Są to w sumie 33 czasopisma, zawierające rocznie blisko 2 tys. publikacji. Bardziej szczegółowy zakres proponowanej bazy byłby jednak przedmiotem konsultacji z ośrodkami krajowymi, a w przyszłości - przy ewoluowaniu w stronę rejestru literatury słowiańskiej (a może środkowoeuropejskiej?) - również z wybranymi placówkami zagranicznymi. Intencją podstawową jest bowiem, żeby tworzona baza danych była nie tylko wszechstronnym źródłem informacji o badaniach humanistycznych w Polsce, ale - poprzez zarejestrowanie cytowanej literatury - stanowiła indeks cytowań umożliwiających analizę bibliometryczną osiągnięć naukowych w tym dziale nauki. Takie kompleksowe indeksowanie periodyków objętych "listą warszawską" umożliwi już rozpoznanie kolejnej grupy czasopism i serii zasługujących na miano wydawnictw ogólnopolskich, a tym samym - na włączenie do bazy. To samo dotyczy monografii i podręczników akademickich. W tym sensie rejestr ów będzie coraz bardziej pożytecznym narzędziem dla różnorodnych ocen polskiej literatury humanistycznej, przydatnym też dla KBN w ustawicznie doskonalonym - miejmy nadzieję - systemie wartościowania dorobku badawczego. Inicjatywa utworzenia tego typu bazy danych spotkała się z życzliwym przyjęciem na spotkaniu prorektorów uniwersytetów polskich ds. nauki, które odbyło się w październiku w Cieszynie.

Grzegorz Racki

Dr hab. prof. UŚ Grzegorz Racki jest pełnomocnikiem rektora ds. analizy naukometrycznej w Uniwersytecie Śląskim (racki@ us.edu.pl). Zainteresowani inicjatywą mogą kontaktować się z dr. hab. Zbigniewem Białasem (Wydział Filologiczny UŚ, tel. (0-32) 291 72 31 w. 266) lub mgr Małgorzatą Wagą (Biblioteka Główna UŚ; mwaga@lib.bg.us. edu.pl).

XIX Akademickie Mistrzostwa Polski

Łódzka potęga

W dniach 16-18 października w Łodzi odbyło się uroczyste zakończenie XIX Akademickich Mistrzostw Polski. Połączono je z uroczystością 90-lecia Akademickiego Związku Sportowego, który zresztą był organizatorem mistrzostw.

9 tys. sportowców ze stu szkół wyższych rywalizowało w 39 dyscyplinach w konkurencjach indywidualnych i zespołowych. Zawody rozgrywano z podziałem na grupy uczelni: uniwersytety, politechniki i szkoły techniczne, akademie medyczne, wyższe szkoły pedagogiczne i filie uniwersytetów, tzw. piąty typ uczelni (akademie rolnicze, ekonomiczne, filie politechnik i wyższe szkoły morskie), kolegia nauczycielskie oraz wyższe szkoły niepaństwowe. Oprócz klasyfikacji, w obrębie każdej z siedmiu grup szkół wyższych przeprowadzono także klasyfikację generalną.

Zwycięzcami w poszczególnych grupach zostały: 1. Uniwersytet Łódzki, 2. Politechnika Gdańska, 3. Akademia Medyczna w Poznaniu, 4. WSP w Rzeszowie, 5. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 6. Kolegium Nauczycielskie w Raciborzu, 7. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Zwycięzcy, oprócz dyplomów i pucharów, otrzymali skutery "Honda", ufundowane przez przedstawiciela firmy w Polsce.

W rankigu na najbardziej usportowioną uczelnię zwyciężył Uniwersytet Łódzki (189 punktów) przed Uniwersytetem Warszawskim (172 punkty) i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza z Poznania (161 punktów). Kolejne trzy miejsca zajęły: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (147 punktów), Politechnika Warszawska (138 punktów) i Politechnika Gdańska (132 punkty). Za najbardziej czynny sportowo ośrodek akademicki uznano Poznań.

Podczas uroczystości wręczono zasłużonym działaczom sportu akademickiego nagrody i wyróżnienia. Nagrodę im. Piaseckiego otrzymali: dr Jerzy Jaworowicz, dyr. Studium WF i Sportu UŁ, mgr Jerzy Włodarski - trener lekkoatletów olimpijczyków AZS i dr Janusz Wolf ze Studium WF i Sportu UJ. Medale Za Zasługi w Krzewieniu Sportu Akademickiego wręczono: prof. Stanisławowi Liszewskiemu, rektorowi UŁ i prof. Józefowi Mayerowi, rektorowi Politechniki Łódzkiej. Polski Związek Judo odznaczył prof. Henryka Scholla, prezesa łódzkiego AZS Medalem za Zasługi dla Polskiego Judo. Odznaczono też - Zielonym Piórem - najlepszego dziennikarza Akademickiego Przeglądu Sportowego, Michała Michalskiego z UAM w Poznaniu. Wręczono wiele Złotych i Srebrnych odznak AZS.

Uroczystościom towarzyszyła konferencja dydaktyczna, w której wzięło udział ok. 200 kierowników i pracowników studiów wychowania fizycznego i sportu.

(mag)

DWIE PROPOZYCJE

5 października prof. Andrzej Wiszniewski, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, rozesłał pismo z założeniami projektów dwóch nowych aktów prawnych. Pierwszy dokument dotyczy zmiany ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych, drugi - utworzenia państwowych instytutów badawczych. W krótkim czasie te propozycje stały się głośne w środowisku naukowym i akademickim. Prof. Jerzy Woźnicki, rektor Politechniki Warszawskiej, podczas niedawnego spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej dziwił się jednak, dlaczego tego rodzaju dokumenty - zawierające propozycje zmian żywo interesujące także szkoły wyższe - nie docierają do rektorów drogą oficjalną.

Bardzo zasadnicze zmiany miałyby nastąpić, wedle propozycji przedstawionych w założeniach zmiany projektu ustawy, w Komitecie Badań Naukowych. O konieczności poważnej zmiany ustawy o KBN mówi się od dawna. Jednak do tej pory nie przedstawiono żadnej propozycji w tej kwestii. Dwa najważniejsze założenia to utrzymanie rangi KBN jako naczelnego organu administracji rządowej oraz dostosowanie przepisów ustawy do Konstytucji RP. To drugie ma bardzo ważne konsekwencje. Może bowiem zmienić zasady podejmowania decyzji w najważniejszych dla nauki kwestiach, przyznając znacznie większe kompetencje przewodniczącemu KBN - zwłaszcza upoważnienie do wydawania aktów wykonawczych w drodze rozporządzeń przewodniczącego KBN, do przepisów o finansach publicznych oraz do obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego. Dotychczas Komitet podejmował decyzje większością 2/3 głosów (12 członków wybieralnych oraz 6 mianowanych). W myśl projektu, decyzje miałyby być podejmowane bezwzględną większością głosów. W myśl założeń do zmiany ustawy, znacznie rozszerzają się uprawnienia przewodniczącego KBN. O potrzebie większych uprawnień a nawet jednoosobowej odpowiedzialności za decyzje w dziedzinie nauki prof. Wiszniewski wypowiadał się ostatnio publicznie. Wśród tych szczególnych zadań wymieniono w projekcie m.in. ustalanie zasad i trybu przyznawania budżetowych środków finansowych na naukę oraz podział pieniędzy między zespoły KBN.

Ważnym i chyba nie wzbudzającym kontrowersji pomysłem jest zniesienie podziału na Komisję Badań Podstawowych i Komisję Badań Stosowanych. Zmianie miałaby też ulec pozycja Zespołu ds. Badań na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa: jego skład ustalałby przewodniczący Komitetu a uprawnienia stałyby się równe uprawnieniom zespołów KBN. Punkt mówiący o wprowadzeniu możliwości dofinansowania udziału Polski we wspólnych funduszach międzynarodowych ze środków budżetu nauki można chyba także odnieść do polsko-amerykańskiego Funduszu im. Marii Curie-Skłodowskiej, który od jakiegoś czasu nie działa z braku pieniędzy. Biuro Funduszu wciąż istnieje w KBN i gdyby udało się przeznaczyć jakąś część pieniędzy nauki na dofinansowanie Funduszu, strona amerykańska także wspomogłaby tę inicjatywę - przypomnijmy: parę lat temu bardzo ważną i skuteczną.

Zaproponowano też zmiany w ordynacji wyborczej. Domagano się ich już dawno. I znów duże uprawnienia projekt przyznaje przewodniczącemu Komitetu. Ma on ustalać szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów oraz wskazać przewodniczącego zespołu KBN w przypadku niemożności rozstrzygnięcia wyborów na to stanowisko.

Według propozycji Komitetu, najważniejszym kryterium powierzania realizacji zadań jednostkom organizacyjnym będzie efektywność wykorzystania środków budżetowych. Dla popularyzacji badań naukowych istotny może być proponowany obowiązek dostarczania informacji do bazy SYNABA. Ustawa miałaby nosić tytuł Ustawa o Komitecie Badań Naukowych (obecnie obowiązuje Ustawa o utworzeniu KBN).

Drugim dokumentem zaproponowanym przez KBN do dyskusji są założenia do projektu ustawy o państwowych instytutach badawczych. Mają to być instytucje wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym. Ich zadaniem będzie wykonywanie ważnych, z punktu widzenia realizacji polityki państwa, badań naukowych i ekspertyz, przede wszystkim w dziedzinie ochrony zdrowia, monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń stwarzających zagrożenie publiczne (w tym klęsk żywiołowych i katastrof technicznych), bezpieczeństwa i obronności kraju, rozwoju rolnictwa, kultury i sztuki (utrzymanie i promocja dziedzictwa kulturowego), geologii i gospodarki bogactwami naturalnymi, bezpieczeństwa technicznego i standardów produktów, procesów i usług, infrastruktury (telekomunikacyjna, informacyjna, transportowa i energetyczna), edukacji i wychowania młodzieży oraz zabezpieczenia społecznego.

PIB mają być finansowane z budżetu państwa: ze środków pozostających w dyspozycji organu (ministerstwa) nadzorującego a częściowo ze środków KBN oraz ze źródeł pozabudżetowych. PIB mają zatrudniać pracowników na kontrakty na czas określony (do realizacji konkretnych zadań) a dyrektorzy będą wyłaniani w drodze konkursu i zatrudniani na okres 5 lat. Dyrektorowi doradzać będzie Rada Naukowa. Czwarty pion nauki?

(rat)

PS. Prof. Janusz Haman dzieli się wątpliwościami dotyczącymi zmian proponowanych przez KBN.

Badania naukowe

Afrykański teleskop

Polscy astronomowie prowadzą w ostatnich latach badania wymagające użycia wielkich teleskopów. Dzięki indywidualnym kontaktom korzystają okazjonalnie z zagranicznych obserwatoriów, co jednak nie sprzyja długofalowemu planowaniu badań. Budowa wielkiego teleskopu w Polsce nie wchodzi w rachubę ze względu na ogromne koszty oraz warunki klimatyczne ograniczające znacznie możliwość obserwacji.

Polska może jednak stać się współwłaścicielem jednego z największych teleskopów świata, który w najbliższych latach będzie budowany w Południowej Afryce. Nasz kraj - reprezentowany przez Komitet Astronomii PAN - zamierza przystąpić do międzynarodowego konsorcjum, które będzie budować 10-metrowy teleskop - mówi doc. Marek Sarna, dyrektor Centrum Astronomicznego PAN im. Mikołaja Kopernika. Obok RPA, w skład konsorcjum wejdą również Nowa Zelandia i Polska oraz kilka uniwersytetów amerykańskich i europejskich. 10-procentowy udział w kosztach budowy miałby nam zapewnić dostęp do 10 proc. czasu pracy teleskopu.

Noszące roboczą nazwę SALT (Southern African Large Telescope) urządzenie będzie zlokalizowane w Południowoafrykańskim Obserwatorium Astronomicznym w Sutherland, na pustynnym płaskowyżu ok. 400 km na północny-wschód od Kapsztadu, gdzie przez większą część roku panują doskonałe warunki do tego rodzaju obserwacji. Mimo ogromnego rozwoju nowych technik badawczych w astronomii - obserwacji w zakresie promieniowania radiowego, rentgenowskiego, gamma, a także podczerwieni i ultrafioletu, prowadzonych za pomocą satelitów - nadal decydujące znaczenie będą miały tradycyjne teleskopy. Podstawą astronomii pozostaną obserwacje optyczne za pomocą tej aparatury. Zdecydowana większość gwiazd i galaktyk znaczną część energii emituje w postaci promieniowania świetlnego. Stąd obserwacje te mogą dostarczyć danych o temperaturze i gęstości promieniującej materii, jej składzie chemicznym i strukturze fizycznej.

Budowa południowoafrykańskiego teleskopu rozpocznie się w 1999 r. a zakończy w 2003 r. Będzie on sterowany komputerem i wyposażony w najnowocześniejsze systemy elektroniczne pozwalające na cyfrowe przetwarzanie obrazu i zdalny przekaz danych. SALT będzie jednym z największych tego rodzaju urządzeń na świecie. Obecnie działają trzy 10-metrowe teleskopy: Keck I i Keck II na Hawajach oraz HET w McDonald Observatory w Teksasie. W ciągu najbliższych lat powstaną dalsze: obok SALT, także MATT w Arizonie, Subaru i Gemini na Hawajach oraz VTL i Magellan w Chile. SALT z RPA i bliźniaczy HET z Teksasu będą się uzupełniać, prowadząc podobne obserwacje z półkuli południowej i północnej.

SALT pozwoli na podglądanie niemal całego wszechświata. Zarówno najdalszych galaktyk, jak i obiektów w naszym układzie słonecznym: planet i ich księżyców, małych planetoid i komet. Astronomowie mają nadzieję, że uda im się zbadać za pomocą tego wielkiego teleskopu tajemniczy pas Kuipera na peryferiach Układu Słonecznego, za orbitą Plutona, uważany za wylęgarnię komet.

A.M.

PROGRAM IMMUNO
(mechanizmy odporności u ludzi i zwierząt)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejny doroczny konkurs na subwencjonowanie zakupów aparatury naukowej dla wybranej dziedziny nauki. W roku 1999 dziedziną wspieraną przez FNP będzie immunologia.

Postęp dokonujący się w dziedzinie nauk immunologicznych zależy przede wszystkim od zastosowania współczesnych metod badawczych i najnowocześniejszych technologii pozwalających na badanie oraz rejestrację komórkowych i pozakomórkowych zmian w układach odpornościowych u ludzi i zwierząt. Efekty badań w tym obszarze nauki mają bezpośredni wpływ na rozwój praktycznych metod profilaktyki i leczenia chorób, z którymi boryka się współczesna cywilizacja.

Celem programu jest wsparcie zakupów aparatury dla najlepszych i najbardziej doświadczonych zespołów wprowadzających takie metody badawcze, które pozwolą na rozpoznanie mechanizmów odporności typu komórkowego. Dotyczy to w szczególności: metod immunologicznych pozwalających na identyfikację i wizualizację genów związanych z reakcjami odpornościowymi, rozwoju reakcji odpornościowych w organizmach genetycznie modyfikowanych, odczynu immunologicznego w komórkach spoza układu immunologicznego.

Termin składania wniosków do programu mającego charakter konkursu upływa 28 lutego 1999 r.

Szersze informacje o programie IMMUNO można uzyskać w biurze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, tel./fax: 845 40 54, 845 11 82.

(mag)

NAGRODY IM. G. BIAŁKOWSKIEGO

26 listopada wręczono Nagrody im. G. Białkowskiego za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie matematyki, astronomii i informatyki w 1998 r. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk wspólnie z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej.

I nagrodę (w wysokości 5 tys. zł) otrzymała dr Ewa Luiza Łokas z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie za pracę doktorską Statistic and dynamics of large-scale cosmic fields in weakly nonlinear regime, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Romana Juszkiewicza.

II nagrodą (4 tys. zł) uhonorowano dr. Adriana Langera z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę doktorską Odwzorowania dołączone powierzchni algebraicznych, wykonaną pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Wiśniewskiego.

III nagrodę (2,5 tys. zł) przyznano dr. Tomaszowi Kalinowskiemu z Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie za pracę doktorską Program Execution Control in Dynamically Reconfigurable Multiprocessor Systems, wykonaną pod kierunkiem doc. dr. hab. Marka Tudruja.

Komisja postanowiła ponadto wyróżnić pracę doktorską dr. Stanisława Kasjana z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Typy reprezentacyjne, moduły prinjektywne i forma Titsa (praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Daniela Simsona) oraz pracę doktorską dr. Janusza Gwoździewicza z Katedry Matematyki Politechniki Świętokrzyskiej Wykładnik Łojasiewicza funkcji analitycznej o zerze izolowanym (praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Arkadiusza Płoskiego).

Tegoroczni laureaci Nagrody im. Białkowskiego (z wyjątkiem ostatniego z wyróżnionych) byli swego czasu zdobywcami stypendiów dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

(rat)

NAGRODY WYDZIAŁU I NAUK SPOŁECZNYCH PAN

3 listopada, na posiedzeniu plenarnym, Wydział Nauk Społecznych PAN przyznał doroczne nagrody naukowe. W dziedzinie archeologii nagrodę im. Erazma Majewskiego otrzymał prof. Andrzej Abramowicz za pracę Rzeczy, idee, maski. Jacques Boucher de Perthes (1788-1868). Nagrodę im. Joachima Lelewela w dziedzinie historii otrzymał dr hab. Leszek Zasztowt za pracę Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej. W dziedzinie kultury nagrodzono prof. Karolinę Targosz za pracę Sawantki w Polsce w XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich. Nagrodę im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa przyznano prof. Barbarze Lewandowskiej-Tomaszczuk za pracę The Depth of Negotiation. W dziedzinie literatury i filologii nagrodę im. Aleksandra Brucknera przyznano prof. Lucylli Pszczołowskiej za pracę Wiersz polski. Zarys historyczny. Nagrodę im. Władysława Spasowskiego w dziedzinie pedagogiki dostał dr hab. Stefan Mieszalski za książkę O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. W dziedznie nauk politycznych nagrodzono książkę dr. hab. Krzysztofa Łabędzia Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981-1989. Nagrodę im. Leona Petrażyckiego w dziedzinie prawa przyznano dr. hab. Stanisławowi Czepicie za pracę Reguły konstytutywne a zagadnienia prawodawstwa.

NAGRODY WYDZIAŁU III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH PAN

Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie w zakresie chemii otrzymał prof. Marek Chmielewski z Instytutu Chemii Organicznej PAN za pracę Synteza układów B-laktamowych z prekursorów cukrowych. W zakresie chemii nagrodzono dr. inż. Andrzeja Matuszowicza z Centrum Chemii Polimerów PAN za cykl publikacji nt. chemii B-laktonów a w szczególności wpływu podstawników w pierścieniu na mechanizm otwarcia pierścienia piwalolaktonu wobec czynników nukleofilowych. W zakresie fizyki nagrodzono doc. dr. hab. Dariusza Kaczorowskiego z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN za pracę Własności magnetyczne międzymetalicznych związków ceru typu Ce2T2In5, gdzie T=d elektronowy metal przejściowy. Nagrodę w zakresie matematyki odebrał dr Sławomir Kołodziej z Instytutu Matematyki UJ za pracę habilitacyjną The Complex Monge - Ampere Equation.

NOWE WŁADZE WYDZIAŁÓW

W listopadzie cztery wydziały Polskiej Akademii Nauk dokonały wyboru przewodniczących na kadencję 1999-2002. 6 listopada przewodnizcącym Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych został prof. Henryk Szymczak. 16 listopada Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych wybrał na przewodniczącego prof. Michała Sulczewskiego. 19 listopada nowych przewodniczących wybrały Wydziały IV i VI. Szefem Wydziału IV Nauk Technicznych pozostał prof. Kazimierz Thiel, a Wydziału VI Nauk Medycznych - prof. Janusz Komender.

ELE

Oxford dla Polaka

Dziesięciu studentów z Polski, którzy obecnie są na czwartym roku uniwersytetu lub politechniki, ma szanse wyjechać na trzymiesięczne stypendium do Plater College Uniwersytetu w Oxfordzie. Konkurs ogłoszony przez Fundację im. Stefana Batorego przewiduje 5 miejsc dla studentów nauk humanistycznych i społecznych (włączając w to prawo i geografię) oraz 5 miejsc dla studentów nauk ścisłych i przyrodniczych o zainteresowaniach teoretycznych. Zakres przedmiotów musi zgadzać się z dziedzinami nauczanymi w Oxfordzie. Studenci będą mogli przeprowadzić w angielskim uniwersytecie badania lub kwerendy związane z pracą dyplomową. Przewidziane jest jedno stypendium dla osoby specjalizującej się w historii i kulturze Żydów w Polsce oraz stosunkach polsko-żydowskich.

Wnioski należy złożyć do 31 stycznia 1999 r. Informacje oraz formularze można uzyskać w Fundacji im. S. Batorego przy Al. Ujazdowskich 33/35 w Warszawie lub pisząc na adres: ul. Flory 9, 00-586 Warszawa; e-mail: irud@batory.org.pl.

Doktorat w Budapeszcie

Do 15 stycznia można składać podania na studia podyplomowe i doktoranckie w Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Uczelnia istnieje od 1991 r. Kształcą się w niej studenci z 40 krajów. Każdego roku dyplomy uzyskuje ok. 700 absolwentów.

Studia podyplomowe można odbywać w dziedzinach: ekonomii, ochrony środowiska, historii, stosunków międzynarodowych i studiów europejskich, praw człowieka, konstytucyjnego prawa porównawczego, międzynarodowego prawa biznesu, studiów nad średniowieczem, nauk politycznych, socjologii, studiów nad kulturową i społeczną tożsamością płci, studiów nad nacjonalizmem, studiów nad Europą południowo-wschodnią. Studia doktoranckie można odbywać z zakresu historii porównawczej, nauk prawnych, studiów nad średniowieczem, nauk politycznych oraz socjologii. Osoby robiące doktoraty w innych uczelniach mogą także odbywać półroczne i roczne staże doktoranckie. Językiem wykładowym jest angielski.

Formularze można uzyskać w Fundacji im. S. Batorego, Program Akademicki, ul. Flory 9, 00-586 Warszawa lub przez e-mail: igaska@batory.org.pl.

(mit)

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Profesorowie i doktorzy

12 listopada premier Jerzy Buzek wręczył nagrody Prezesa Rady Ministrów za dorobek naukowy, wybitne osiągnięcia naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rok 1997.

Premier nagrodził dorobek naukowy pięciu profesorów. Marek Gedl z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadził badania archeologiczne nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza i uchodzi za jednego z najwybitniejszych znawców tych okresów w Europie Środkowej. W swoich pracach przedstawił pełne ujęcie kultury łużyckiej z terenów Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy. Dorobek naukowy prof. Gedla obejmuje 450 publikacji.

Jerzy Maj z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jest twórcą polskiej szkoły neuro- i psychofarmakologii. Opublikował 230 prac naukowych. Jest najczęściej cytowanym farmakologiem polskim. Prof. Maj odkrył mechanizmy działania oraz scharakteryzował profile farmakologiczne wielu powszechnie dziś stosowanych leków psychotropowych, w tym przeciwdepresyjnych. Jest członkiem PAN, doktorem honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie i Uniwersytetu im. Semmelweisa w Budapeszcie.

Zdzisław Marciniak z Politechniki Warszawskiej jest jednym z najwybitniejszych fachowców w dziedzinie teorii i praktyki plastycznej obróbki materiałów. Jego prasa z wahającą matrycą, realizująca nową, całkowicie oryginalną koncepcję techniczną, jest praktycznie zweryfikowanym osiągnięciem w skali światowej. Produkuje się ją m.in. w USA, Szwajcarii, Chinach i Japonii. Uczony jest członkiem PAN. Otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Warszawskiej.

Kazimierz Urbanik jest kierownikiem Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował ponad 200 prac z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa, analizy matematycznej i mechaniki kwantowej. Jest współtwórcą nowego działu teorii procesów stochastycznych. Uczony pełnił szereg ważnych funkcji w życiu naukowym kraju, m.in. był rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem PAN. Tytuł doktora honorowego przyznały mu Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Łódzki.

Włodzimierz Zagórski-Ostoja z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie jest uznanym w świecie specjalistą w dziedzinie biologii molekularnej i wirusologii roślin. Odkrył ważne prawidłowości dotyczące rozmnażania się różnych pod względem patogenności form wirusów. Prof. Zagórski-Ostoja umie praktycznie wykorzystać swoje osiągnięcia w badaniach podstawowych. We współpracy z Instytutem Ziemniaka zorganizował ogólnopolski system detekcji ziemniaka. Pod jego kierownictwem Instytut Biochemii i Biofizyki, jako jedyny z Europy Środkowowschodniej, stał się pełnoprawnym uczestnikiem światowego programu sekwencjonowania genomu drożdży. Dorobek naukowy uczonego liczy ponad 100 pozycji.

Pośmiertnie nagrodzono dorobek prof. Donata Tylmana z Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Prof. Tyman był wybitnym specjalistą w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Interesowała go szczególnie patomechanika chorób i urazów narządów ruchu. Najbardziej znane w świecie są osiągnięcia profesora w dziedzinie diagnostyki, biomechaniki i patologii oraz chirurgii kręgosłupa. Jego badania doprowadziły do stworzenia nowych metod leczenia oraz skonstruowania nowych urządzeń diagnostycznych, rehabilitacyjnych oraz nowego instrumentarium operacyjnego. Był doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej.

Nagrody za wybitne osiągnięcia otrzymało 5 osób. Prof. Stefan Hahn z Politechniki Warszawskiej otrzymał nagrodę za stworzenie teorii wielowymiarowych sygnałów zespolonych oraz znalezienie wielu technicznych zastosowań tej teorii. Dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie została nagrodzona za wydaną w Niemczech pracę poświęconą zespołowi dekorowanych fragmentów pochodzących z ptolemejsko-rzymskich świątyń Elefantyny w Egipcie. Autorka zidentyfikowała dwa nieznane obiekty sakralne. Prof. Ludwik Łysiak z Uniwersytetu Jagiellońskiego nagrodzony został za wydane w Niemczech dzieło poświęcone staropolskiej instytucji sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku królewskim. Zdaniem zagranicznych recenzentów praca ta otwiera nowy rozdział badań historyczno-prawnych w tej dziedzinie. Dr. hab. inż. Michała Mrozowskiego, profesora Politechniki Gdańskiej, nagrodzono za wydaną przez czołowe wydawnictwa naukowe w Wielkiej Brytanii i USA w języku angielskim monografię poświęconą przewodnictwu fal elektromagnetycznych. Praca ta wnosi duży wkład w rozwój teorii tych fal, po raz pierwszy w literaturze światowej przedstawia zweryfikowaną, pełną teorię powstawania tzw. fal zespolonych. Prof. Adam Urbanek z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie został uhonorowany za serię monografii zawierających wyniki badań nad sylurskimi graptolitami. Wyniki uzyskane przez prof. Urbanka doprowadziły do przeobrażenia poglądów na cały organiczny świat syluru i jego biochronologię. Mają ogromne znaczenie nie tylko dla paleontologii i geologii, ale także dla biologii ewolucyjnej.

Nagrody za rozprawy habilitacyjne otrzymali: dr hab. Bogdan Ciszek z Akademii Medycznej w Warszawie, dr hab. Maciej Drozdowski z Politechniki Poznańskiej, dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, dr hab. Marcin Krygier z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr hab. Witold M. Orłowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody za prace doktorskie otrzymali: dr Piotr Abramczyk z AM w Warszawie, dr Dariusz Brodka z UJ, dr Krzysztof Czaja z ART w Olsztynie, dr Dariusz Dodek z Collegium Medicum UJ, dr Agnieszka Fulińska z UJ, dr Dorota Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dr Daniel T. Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dr Michał Hetman z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, dr Bożena Hrynkiewicz-Adamski z UAM, dr Romuald Janik z UJ, dr inż. Krzysztof Jankowski z ART w Olsztynie, dr Krzysztof Kukuła z AM w Warszawie, dr Rafał Latała z UW, dr inż. Jerzy Majewski z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, dr Paweł Mak z UJ, dr Tomasz Schoen z UAM, dr Waldemar Sienkiewicz z ART w Olsztynie, dr Krzysztof Staliński z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dr Dariusz Eligiusz Staszczak z PZL Świdnik SA za rozprawę przygotowaną w AE w Krakowie, dr Renata Suchowiejko z UJ, dr Jadwiga Turchan z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, dr Maciej Wiznerowicz z Wielkopolskiego Centrum Onkologii za rozprawę przygotowaną w AM w Poznaniu, dr inż. Sławomir Zieliński z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Aneta Ziewiec z AGH w Krakowie, dr Dorota Zięba z AR w Krakowie.

(pik)

NOMINACJE PROFESORSKIE

13 listopada 1998 r. Prezydent RP wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 59 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI BIOLOGICZNE: Barbara Bilińska (UJ, Kraków), Krzysztof Dołowy (SGGW, Warszawa), Stanisław Ułaszewski (UWr.), Mirosława Aleksandra Włodarczyk (UW).

NAUKI FIZYCZNE: Jerzy Andrzej Przystawa (UWr.).

NAUKI EKONOMICZNE: Jerzy Jan Nowakowski (SGH, Warszawa).

NAUKI HUMANISTYCZNE: Maria Emilia Adamczyk (UAM, Poznań), Józefa Brągiel (UO), Jerzy Burchardt (Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa), Jan Czykwin (UwB), Krzysztof Frysztacki (UJ, Kraków), ks. Stanisław Kobielus (ATK, Warszawa), Janina Labocha (UJ, Kraków), Maria Magdalena Mączyńska (UŁ), Maria Karina Miśkiewicz (ATK, Warszawa), Zdzisław Marian Najder (UO), Aleksander Stanisław Nalaskowski (UMK, Toruń), Marian Zdzisław Ochmański (UMCS, Lublin), Antoni Piotr Smuszkiewicz (UAM, Poznań), Marek Stachowski (UJ, Kraków), Maria Zofia Steffen-Batogowa (UAM, Poznań), Emil Franciszek Tokarz (UŚ, Katowice), Krystyna Wilkoszewska (UJ, Kraków), ks. Janusz Andrzej Zbudniewek (ATK, Warszawa).

NAUKI MEDYCZNE: Grażyna Elżbieta Cieślińska-Wilk (PAM, Szczecin), Krystyna Domańska-Janik (Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa), Andrzej Władysław Gładysz (AM, Wrocław), Anna Grzywa (AM, Lublin), Andrzej Kiejna (AM, Wrocław), Alina Teresa Midro (AM, Białystok), Barbara Danuta Raszeja-Kotelba (AM, Poznań), Zygmunt Sagan (PAM, Szczecin), Danuta Julianna Sońta-Jakimczyk (ŚAM , Katowice), Anna Sysa-Jędrzejowska (AM, Łódź), Barbara Świątek (AM, Wrocław), Roman Tadeusz Tarnawski (ŚAM, Katowice), Elżbieta Weyna (PAM, Szczecin).

NAUKI PRAWNE: Bogusław Marian Banaszak (UWr.), Krzysztof Chorąży (UMCS, Lublin), Marek Henryk Safjan (UW), Elżbieta Teresa Skowrońska-Bocian (UW).

NAUKI ROLNICZE: Anna Maria Brzozowska (SGGW, Warszawa), Krystyna Małgorzata Charon (SGGW, Warszawa), Władysław Filek (AR, Kraków), Kazimierz Aleksander Filuś (ART, Olsztyn), Zbigniew Józef Majewski (SGGW, Warszawa), Andrzej Witold Roszkowski (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa), Stefan Russel (SGGW, Warszawa), Edward Żurawicz (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice).

NAUKI TECHNICZNE: Antoni Biegus (PWr.), Jerzy Girtler (WSM, Szczecin), Krzysztof Roman Kozłowski (PP), Joanicjusz Nazarko (PB), Elżbieta Danuta Niezabitowska (PŚ, Gliwice), Maciej Antoni Siwczyński (PK), Kazimierz Szulborski (PW), Grzegorz Szymański (PP).

SZTUKI MUZYCZNE: Antoni Wit (WOSPRiTV, Katowice).

SZTUKI TEATRALNE: Anna Seniuk-Małecka (AT, Warszawa).

 

Uwagi.