Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 3/2002

Naruszenie zasad równości
Poprzedni Następny

Z prac KRASP

Prezydium KRASP zaapelowało o podjęcie w trybie pilnym 
działań mających na celu wyłączenie środków pozabudżetowych 
wypracowanych przez uczelnie publiczne spod działania ustawy 
o finansach publicznych.

Jerzy Woźnicki

  Przez ostatnie dwa miesiące pisałem przede wszystkim o międzynarodowych aspektach działalności naszej Konferencji. Dziś chciałbym wrócić do spraw związanych z sytuacją w szkolnictwie wyższym i systemie badań naukowych w kraju. Sprawy te były tematem obrad Prezydium KRASP, które odbyło się w dniach 9-10 marca. Gośćmi rektorów byli: prof. Marek Bartosik, wiceminister nauki, sekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych, oraz prof. Jerzy Kołodziejczak, p.o. prezesa Polskiej Akademii Nauk, a jednym z głównych tematów obrad była polityka naukowa rządu.
Dyskusja nad przedstawioną przez sekretarza stanu w KBN koncepcją zmian w systemie badań naukowych w naszym kraju miała charakter wstępny. Z inicjatywy prezesa PAN przyjęto ustalenie, że 9 kwietnia odbędzie się wspólne posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP poświęcone tym kwestiom. Spodziewane jest przyjęcie wspólnego stanowiska obu prezydiów w sprawie proponowanych zmian w systemie organizacji i finansowania badań naukowych. Przypomnę w tym miejscu, że nasza Konferencja, doceniając dotychczasowe osiągnięcia KBN i wkład Komitetu w rozwój badań naukowych w kraju, w swoich dokumentach – m.in. w uchwałach podejmowanych przez Zgromadzenie Plenarne i konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni działające w ramach KRASP – wielokrotnie wskazywała na potrzebę zmian w systemie organizacji badań naukowych. Do tematu polityki naukowej będziemy wracać w kolejnych numerach „Forum”.

BRAK KONSULTACJI

Oceniając sytuację w szkolnictwie wyższym, Prezydium wyraziło zaniepokojenie w związku z pojawiającymi się doniesieniami o prowadzonych przez MENiS pracach nad zmianami ustawodawczymi, odbywających się przy całkowitym braku konsultacji z przedstawicielami KRASP. Jako szczególnie niepokojące uznano inicjatywy dotyczące koncepcji wprowadzenia bezpłatnych studiów wieczorowych i związanego z tym ograniczenia liczby studentów na studiach płatnych do 1/3 ogólnej liczby studentów w uczelniach publicznych. Za nietrafną uznano także koncepcję utworzenia w akademickich uczelniach publicznych stanowiska „profesora dydaktycznego”, legitymującego się jedynie stopniem naukowym doktora. Zdaniem rektorów, w istniejącej trudnej sytuacji zmiany ustawodawcze powinny dotyczyć innych kwestii – powinny zmierzać przede wszystkim w kierunku likwidacji prowadzących do marnotrawstwa środków budżetowych biurokratycznych barier i ograniczeń w funkcjonowaniu szkół wyższych. Należy ułatwiać uczelniom prowadzenie bardziej aktywnych działań mających na celu pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych. Istotne jest również stosowanie opartego na zobiektywizowanych kryteriach zadaniowego sposobu rozdziału środków finansowych pomiędzy uczelnie publiczne.

Prezydium KRASP zaapelowało do ministra edukacji narodowej i sportu o podjęcie w trybie pilnym działań mających na celu wyłączenie środków pozabudżetowych wypracowanych przez uczelnie publiczne – analogicznie, jak to jest w wypadku uczelni niepublicznych – spod działania ustawy o finansach publicznych. Rektorzy podzielają pogląd rzecznika praw obywatelskich, że stosowanie tej ustawy w uczelniach publicznych w odniesieniu do środków pozabudżetowych, podczas gdy uczelnie niepubliczne nie muszą stosować postanowień tej ustawy, stanowi naruszenie obowiązujących w demokratycznym państwie prawa konstytucyjnych zasad równości podmiotów wobec prawa oraz ochrony własności. W tym kontekście z zainteresowaniem witamy inicjatywę przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu powołania zespołu, którego zadaniem jest przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, i zaproszenia przedstawicieli KRASP do udziału w pracach tego zespołu.

ZRĘBY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

W nawiązaniu do uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 7 czerwca 2001 r. („Deklaracja Warszawska”), w której podkreślono konieczność podejmowania przez rząd i parlament konkretnych działań na rzecz upowszechniania technik informacyjnych, rektorzy z uznaniem odnotowali fakt uwzględnienia w ustawie z 21 grudnia 2001 r. wśród działów administracji rządowej – działu informatyzacji. Dział informatyzacji będzie miał ogromne znaczenie dla rozwoju w naszym kraju zrębów społeczeństwa informacyjnego, a także będzie jednym z najważniejszych czynników w działaniach dostosowujących polską administrację, gospodarkę, bankowość, edukację, opiekę zdrowotną i wiele innych dziedzin do norm i standardów Unii Europejskiej. Zadania działu informatyzacji będą wymagały ustawicznego rozwiązywania wielu problemów, dla których nie ma gotowych wzorców ani sprawdzonej metodyki postępowania, dlatego Prezydium KRASP wskazało na celowość ścisłego powiązania działu informatyzacji z KBN, który od lat prowadzi w naszym kraju najważniejsze przedsięwzięcia związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej i rozwojem technik informacyjnych oraz standardów informatycznych. Istotne jest także bardziej intensywne niż dotychczas wykorzystywanie potencjału intelektualnego i wykonawczego polskich środowisk i instytucji naukowych w procesie informatyzacji różnych gałęzi administracji i gospodarki narodowej.

W związku z przedłożeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych, Prezydium KRASP podtrzymało swoje wcześniej wyrażone stanowisko o potrzebie zastąpienia przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w szkolnictwie artystycznym nadawaniem stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki.

Komentarze