Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 11/2002

Pułap stabilizacji
Poprzedni Następny

Notatki Przewodniczącego RGSzW

Zauważa się zmniejszanie liczby chętnych do studiowania w trybie zaocznym i wieczorowym. tym większego znaczenia nabierają 
teraz wszystkie zagadnienia dotyczące jakości kształcenia.

Andrzej Pelczar

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego zebrała się na swym 27. w bieżącej kadencji posiedzeniu plenarnym 10 października br. Poprzedniego dnia odbyło się 37. posiedzenie Prezydium Rady, które, jak zwykle, poświęcone było przede wszystkim przygotowaniu materiałów i projektów uchwał mających być przedmiotami prac Rady na zebraniu plenarnym. Część sprawozdawcza na posiedzeniu plenarnym obejmowała relacje osób reprezentujących Radę na zebraniach różnych gremiów w okresie od lipca do września. z większością tych relacji (z wydarzeń mających miejsce przed poprzednim posiedzeniem 18 września) Prezydium zapoznało się wcześniej.

ZNACZENIE JAKOŚCI

Informując o dyskusji, jaką odbyła Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 24 września na temat sprawozdania NIK z kontroli odpłatności za studia na uczelniach państwowych, przedstawiłem sprawę w szerszym nieco kontekście, zwracając uwagę na to, że operując różnymi danymi statystycznymi można – czasem wbrew intencjom opracowujących te dane i formułujących różne wnioski – ukształtować niewłaściwy całościowy obraz opisywanych zjawisk. Obszerniej napisałem o tym w poprzednich notatkach.

Przedstawiłem krótkie informacje na temat spotkania minister Krystyny Łybackiej z rektorami uczelni resortu Edukacji Narodowej i Sportu, które odbyło się 18 września, oraz o konferencji prasowej MENiS, która miała miejsce następnego dnia w sali Senatu Politechniki Warszawskiej. Najważniejszymi elementami tych spotkań były informacje na temat sytuacji w szkolnictwie wyższym po zakończeniu przyjęć na studia w roku 2002 oraz przed przyjęciem ostatecznej wersji projektu budżetu. Odnotować należy, że obecnie liczba studentów we wszystkich uczelniach w Polsce przekracza 1800 tys., ale zauważa się zmniejszanie liczby chętnych do studiowania w trybie zaocznym i wieczorowym, a także mniejszy przyrost liczby studentów w stosunku do roku ubiegłego niż w roku 2001 mierzonym w odniesieniu do roku 2000. Dodam od siebie, że tendencja ta jest widoczna od kilku już lat. Oznacza to osiąganie pewnego pułapu stabilizacji w zakresie ilościowym. tym większego znaczenia nabierają teraz wszystkie zagadnienia dotyczące jakości kształcenia.

Rada wybrała prof. Marka Bojarskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego na przewodniczącego komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, a na wiceprzewodniczących: prof. Jolantę Gliniecką z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Barbarę Wójcicką z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Wincentego Bednarka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Rada zaopiniowała pozytywnie 7 i negatywnie 5 wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i zaopiniowała pozytywnie projekt standardów nauczania dla kierunku fizjoterapia oraz projekt zmiany nazwy Wydziału Chemiczno-Matematycznego na Wydział Nauk ścisłych w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Rada przyjęła do wiadomości projekt rozporządzenia w sprawie przysposobienia obronnego studentów, zgłaszając kilka uwag (spośród których przytoczę tylko jedną: Wątpliwym wydaje się (...) stwierdzenie w uzasadnieniu, że wprowadzenie przysposobienia obronnego studentów nie spowoduje skutków finansowych). Stwierdzono równocześnie, że niemożliwe jest szczegółowe ustosunkowanie się do treści tego rozporządzenia w kilkudniowym terminie oczekiwanym przez MENiS i Ministerstwo Zdrowia. Rada przyjęła do wiadomości zlecenie przez MENiS organizacji olimpiad przedmiotowych dziesięciu szkołom wyższym, a akceptacje przedstawionych propozycji oparła na randze uczelni, w których mają być przeprowadzone zawody.

OŚWIATA I BUDŻET

Rada rozpatrzyła, na wniosek MENiS, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ze względu na bardzo krótki termin, w jakim oczekiwano opinii, Rada mogła się ustosunkować tylko do niektórych części projektu. W szczególności stwierdzono, iż jeden z przepisów zawartych w projekcie sugeruje, że kształcenie nauczycieli mogą podejmować nie tylko uczelnie wyższe, ale również „zakłady kształcenia nauczycieli”. Zdaniem Rady Głównej, kształcenie nauczycieli powinny prowadzić jedynie szkoły wyższe – na poziomie licencjackim i magisterskim, działające na podstawie ustaw o szkolnictwie wyższym oraz o wyższych szkołach zawodowych.

W uchwale w sprawie budżetu państwa na rok 2003 w zakresie szkolnictwa wyższego Rada Główna z niepokojem i dezaprobatą stwierdza zmniejszenie, w stosunku do lat poprzednich, realnych nakładów na wydatki pozapłacowe oraz systematyczne zmniejszanie się nakładów na inwestycje. Rada przyjęła do wiadomości omawiany projekt i dostrzegła zapis o uruchomieniu II etapu poprawy poziomu wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym od 1 września 2003 r. Stwierdzono ponadto m.in.: Wydatki płacowe stają się z roku na rok coraz bardziej dominujące w dotacji dydaktycznej (...). Jeśli tendencja ta utrzyma się, cała dotacja będzie w przyszłości przeznaczana na pokrycie wydatków płacowych. Uniemożliwi to kształcenie na jakichkolwiek kierunkach eksperymentalnych, które wymagają utrzymania laboratoriów. (...) Rada Główna uważa ponadto, że wobec bardzo ograniczonych środków budżetowych na szkolnictwo wyższe, powinno być wstrzymane powoływanie nowych państwowych szkół zawodowych.

Prof. Jerzy Osiowski, przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, poinformował o wyborach Rady na nową kadencję. Upoważniono Komisję do ustalenia, w razie potrzeby, innej niż wymieniona w uchwale Rady z 21 lutego 2002 r. godziny rozpoczęcia ogólnopolskich zebrań wyborczych w dniu 28 listopada br.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
 

Komentarze