Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 11/2002

Ścisła współpraca
Poprzedni Następny

Pół wieku Akademii

Proponuję utworzenie Polskiego Centrum Badawczego 
na bazie wszystkich placówek, 
które osiągnęły status centrum doskonałości.

Rozmowa z prof. dr. hab. Henrykiem Ratajczakiem,
członkiem rzeczywistym PAN,
dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Fot. PAN

 Jak powinno funkcjonować Centrum Badawcze PAN (nadzór merytoryczny, autonomia badawcza, osobowość prawna, finansowanie instytutów)?

– Nie jestem zwolennikiem tworzenia Centrum Badawczego PAN. Wytworzy to niepotrzebnie nowe konflikty z placówkami innych resortów. Jestem gorącym zwolennikiem i orędownikiem ścisłej współpracy naukowej między wszystkimi placówkami badawczymi w Polsce, niezależnie od ich przynależności organizacyjnej. Proponuję natomiast utworzenie Polskiego Centrum Badawczego (sieci placówek badawczych) na bazie wszystkich placówek, które osiągnęły status centrum doskonałości. Byłyby one pod szczególną opieką finansową i merytoryczną zarówno Ministerstwa Nauki, jak i Polskiej Akademii Nauk.

– W jakim stosunku do korporacji Akademii mają pozostawać instytuty?

– Korporacja Akademii, poprzez swoje wydziały, winna sprawować merytoryczną opiekę i kontrolę nad działalnością placówek badawczych w kraju.

– Jakie zmiany potrzebne są w komitetach i wydziałach PAN?

– Nie widzę szczególnej potrzeby dokonania zmian w wydziałach PAN. Należy tylko włączyć je do aktywnej działalności na rzecz rozwoju nauki w Polsce, do ścisłej współpracy z Ministerstwem Nauki oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. 

W przypadku komitetów PAN sprawa wygląda inaczej. W komitetach drzemie duży potencjał intelektualny, naukowy i organizacyjny. Jest on w bardzo małym stopniu wykorzystany. Powiem więcej – jest on marnotrawiony. Jeśli mój program zostanie przyjęty, określę nowe zadania komitetów i stworzę im lepsze warunki do samodzielnej działalności. To pociągnie za sobą „restrukturyzację” komitetów.

– W jaki sposób PAN może współpracować z wyższymi uczelniami?

– Na każdym polu działalności naukowej i edukacyjnej. Na przykład podam: możliwość przepływu pracowników, prowadzenie wspólnych badań z możliwością tworzenia jednostek międzyresortowych, prowadzenie wspólnych studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, wzajemne korzystanie z bazy aparaturowej.

– Co należy zmienić w administracji PAN?

– Dostosować struktury organizacyjne, w tym administrację, do nowych zadań Akademii.

– Jak powinien być wykorzystany majątek Akademii?

– Nie posiadam żadnej informacji na temat majątku Akademii, więc nie mogę się w tej sprawie wypowiadać.

– Czy warto utrzymywać stacje zagraniczne PAN? Czy należałoby uruchomić stację w Moskwie lub Petersburgu?

– Podobnie jak Polska Akademia Nauk, również stacje spełniały pozytywną rolę na rzecz rozwoju nauki w Polsce i jej stosunków z instytucjami i uczonymi za granicą. W III RP Akademia nie znalazła jeszcze swojego miejsca na mapie naukowej Polski. W tej sytuacji statuty stacji powinny zostać dostosowane do nowych zadań. Działalność stacji zagranicznych PAN powinna być bardziej podporządkowana polityce zagranicznej państwa.

Rozmawiał Piotr Kieraciński

„Forum Akademickie” 
o reformowaniu Polskiej Akademii Nauk:

Krzysztof Gacek, Puszka PANdory, nr 1/1995

Andrzej Sawicki, PAN – chłopiec do bicia, nr 17/1995

Andrzej Morawiecki, Ustawa o Akademii, nr 20-21/1995

Andrzej Wyczański, Korporacja z placówkami, nr 20-21/1995

Ostatni sekretarz – rozmowa z prof. Mirosławem Mossakowskim, nr 3/1996

Rudolf Michałek, Nadzór nad nauką, nr 12/1996

Jan Pruszyński, Nowa Akademia?, nr 12/1997

Próba nawiązania dialogu – rozmowa z prof. Mirosławem Mossakowskim, nr 3/1999

Piotr Kieraciński, Rozwiązaniem jest uniwersytet, nr 2/2001

Akademia wymaga głębszych zmian – rozmowa z prof. Jerzym Kołodziejczakiem, nr 1/2002

Jerzy Kołodziejczak, Przyszłość Akademii, nr 2/2002

Andrzej Wyczański, Pozauczelniane ośrodki badawcze w Europie, nr 4/2002

Wojciech J. Stec, O placówkach PAN inaczej, nr 5-6/2002

Projekt reform PAN – głos Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN, nr 5-6/2002

Mieczysław Mąkosza, PAN i uczelnie, nr 7-8/2002

(fig)

 

Komentarze