Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 12/2002

Sesja europejska
Poprzedni Następny

Z prac KRASP

Rektorzy – w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość 
studentów, absolwentów i ich rodzin 
– zdecydowanie poparli wejście Polski do UE.

Franciszek Ziejka

W ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, które miały miejsce w dniach 13-15 listopada br., a które zaszczycili swoim udziałem m.in. prezydenci RP oraz Republiki Federalnej Niemiec, odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Obrady rozpoczęliśmy od przypomnienia treści uchwały podjętej na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w poprzedniej kadencji, w której rektorzy – podkreślając wkład Uniwersytetu w rozwój nauki, kultury i edukacji oraz jego znaczenie dla rozwoju kraju – skierowali do wspólnoty akademickiej UWr. życzenia dalszych sukcesów i nowych osiągnięć dla dobra kultury polskiej i jednoczącej się Europy.

STRATEGIA I BUDŻET

Przedmiotem obrad plenarnych była oczywiście opracowana przez MENiS Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010. Rektorzy uznali ten dokument za materiał ogólnikowy, który jedynie w ograniczonym zakresie mógłby stać się punktem wyjścia do dalszych prac nad programem rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Nie umniejszając potrzeby i znaczenia prac nad zagadnieniami strategicznymi, za najważniejsze zadanie, warunkujące obecnie rozwój szkolnictwa wyższego, rektorzy uznali określenie zasad jego finansowania oraz opracowanie projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zgromadzenie Plenarne z zadowoleniem powitało inicjatywę prezydenta RP, który zaprosił Prezydium KRASP na spotkanie, którego celem jest m.in. doprowadzenie do przyspieszenia prac nad projektem tej ustawy.

Przedmiotem niepokoju rektorów jest zjawisko systematycznego zmniejszania nakładów budżetowych na badania naukowe. Trudno się zgodzić z argumentacją zakładającą, że wzrost nakładów na naukę będzie możliwy dopiero w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Wyniki gospodarcze są dziś bowiem pochodną postępu w badaniach naukowych i wdrażania rezultatów tych badań. Stanowisko rektorów w tej kwestii jest zbieżne ze stanowiskiem wyrażonym przez prezesa Rady Ministrów, który w listopadzie br. wskazał na szczególną rolę nauki w naszych relacjach z Unią Europejską. Niestety, deklaracje słowne nie rozwiązują problemu, a dalsze obniżanie wskaźnika udziału nauki w wydatkach budżetu państwa może doprowadzić do trwałego zaprzepaszczenia szansy osiągnięcia w dającej się przewidzieć przyszłości poziomu życia obywateli naszego kraju porównywalnego z krajami UE.

Rektorzy z zadowoleniem przyjęli informację o skierowaniu przez rzecznika praw obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustaw o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych. Wniosek ten jest efektem uchwały podjętej przez Zgromadzenie Plenarne w czerwcu br. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych było tematem wystąpienia gościa Zgromadzenia Tomasza Czajkowskiego, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rektorzy z niecierpliwością oczekują na podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych i gotowi są współdziałać przy opracowaniu projektów tej nowelizacji. Prezes Czajkowski wystąpił w związku z tym z propozycją udziału przedstawiciela KRASP w Kolegium UZP.

EUROPEJSKI OBSZAR

Po raz pierwszy w historii KRASP w ramach posiedzenia plenarnego odbyła się specjalna sesja tematyczna, poświęcona procesowi kształtowania się Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Miała ona prawdziwie międzynarodowy charakter. Rektorzy wysłuchali referatów przedstawionych przez: Mariana Stasiaka, dyrektora Departamentu Kształcenia Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (reprezentującego minister Danutę H?bner), panią Lesley Wilson, sekretarza generalnego European University Association, dr. Jana Sadlaka, dyrektora UNESCO-CEPES oraz dr. Bogusława Szymańskiego, dyrektora Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. W uchwale związanej z tematyką tej sesji Zgromadzenie Plenarne uznało za niezbędne przyśpieszenie procesów zmierzających do pełnego włączenia szkolnictwa wyższego w Polsce w proces boloński. Służyć temu powinny odpowiednie regulacje w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, dotyczące m.in. odpowiedniej, obejmującej także studia doktoranckie, struktury studiów prowadzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi, wprowadzania punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów opartego na systemie ECTS oraz suplementu do dyplomu.

Integracja w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Nauki będzie przebiegała jeszcze intensywniej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dlatego rektorzy – w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość ponadmilionowej rzeszy studentów, a także wielu milionów absolwentów wyższych uczelni i ich rodzin – zdecydowanie poparli wejście Polski do UE jako ważny czynnik rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju. Członkowie KRASP zwrócili się do społeczeństwa z apelem o aktywne włączenie się do działań wspierających jak najszybszą integrację na warunkach wynegocjowanych przez przedstawicieli polskiego rządu. Nawiązując do ostatnich wypowiedzi polityków w kwestii integracji zaapelowali, by z wielką rozwagą i ostrożnością odnosić się do wypowiedzi tych osób, które – wykorzystując zjawisko społecznej frustracji – zabiegają o popularność głosząc hasła antyeuropejskie.

Komentarze