Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 3/2002

Kultura jakości
Poprzedni Następny

Z prac KRASP

Zasadniczym celem EUA jest „europeizacja” 
szkolnictwa wyższego i badań naukowych.

Jerzy Woźnicki

  European University Association jest stowarzyszeniem osób prawnych, zarejestrowanym formalnie w Genewie i działającym na podstawie statutu oraz ogólnych przepisów prawa obowiązującego w Szwajcarii. Statut EUA stwierdza, że środowisko akademickich szkół wyższych w danym kraju reprezentuje krajowa konferencja rektorów i za taką konferencję w Polsce uznana została Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Z chwilą utworzenia EUA Konferencja nasza została zatem formalnie umocowana jako polska national rectors’ conference. Wydaje się więc nieco dziwne, że w Polsce sprawa umocowania KRASP ciągle pozostaje nierozwiązana. Rektorzy są jednak przekonani, że – zgodnie z deklaracjami Pani Minister – spodziewana nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym rozwiąże istniejący problem.

W dokumencie programowym EUA strategy and guidelines for action EUA określa główne cele swojej działalności. Zasadniczym celem jest „europeizacja” szkolnictwa wyższego i badań naukowych, w tym działanie na rzecz tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Europejskiego Obszaru Badań Naukowych oraz zapewnienia przepływu studentów i kadry. Innym istotnym celem jest umacnianie znaczenia uczelni i działanie na rzecz ich rozwoju, m.in. poprzez propagowanie idei zapewniania jakości, wspomaganie wykorzystania nowych technik informacyjnych w kształceniu oraz wspieranie integracji uczelni z lokalnymi społecznościami. Istotnym zadaniem jest także reprezentowanie europejskiego szkolnictwa wyższego w kontaktach z instytucjami europejskimi – zwłaszcza Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim – oraz innymi instytucjami o charakterze międzynarodowym.
Transfer i wspóŁpraca

Jednym z postulatów Deklaracji Bolońskiej jest przyjęcie przez uczelnie europejskie systemu transferu osiągnięć, opartego na dość powszechnie już dziś stosowanym standardzie ECTS. Zamierzenia EUA sięgają jednakże znacznie dalej – chodzi o takie rozszerzenie systemu ECTS, aby stał się on narzędziem akumulacji osiągnięć studentów, tzn. mógł uwzględniać dorobek w różnych okresach życia, w różnych krajach, w różnych uczelniach i innych instytucjach oferujących usługi edukacyjne – także w systemie kształcenia na odległość. W najbliższym czasie działania EUA, finansowane w znacznym stopniu ze środków Unii Europejskiej, związane będą m.in. z opracowywaniem projektów modelowych rozwiązań w zakresie tak rozumianego rozszerzenia systemu ECTS.

Innym obszarem zainteresowania EUA jest rozszerzanie współpracy uczelni z różnych krajów w realizacji programów studiów II i III stopnia, a zwłaszcza ewidencjonowanie i promowanie dobrych przykładów współpracy uczelni w realizacji programów takich studiów. Chodzi tu m.in. o upowszechnienie praktyki prowadzenia studiów i wydawania dyplomów wspólnie przez dwie lub większą liczbę uczelni z różnych krajów.

KULTURA JAKOŚCI

Deklaracja Bolońska poświęca wiele uwagi zagadnieniom współpracy w dziedzinie zapewniania jakości kształcenia. W dokumencie Quality Assurance in Higher Education: A Policy Paper of the European University Association, Stowarzyszenie podkreśla znaczenie upowszechniania „kultury jakości” w uczelniach. Określa też podstawowe zasady, na których powinny być oparte systemy zapewniania i oceny jakości w szkolnictwie wyższym, a w szczególności procedury akredytacji. EUA stwierdza, że – jakkolwiek nie ma obecnie potrzeby ustanowienia ogólnoeuropejskiego systemu akredytacji – celowe byłoby przyjęcie wspólnej terminologii, kryteriów i mechanizmów ułatwiających wzajemną uznawalność systemów i wyników akredytacji w poszczególnych krajach. Osiągnięciu tego celu ma służyć m.in. przewidziany do realizacji w latach 2002-03 projekt, polegający na utworzeniu 8 sieci, złożonych z 5 uczelni z różnych krajów, wzajemnie analizujących i oceniających swoje osiągnięcia we wdrażaniu kultury jakości i realizacji innych postulatów Deklaracji Bolońskiej. Zaproszenia do udziału w tym przedsięwzięciu będą rozesłane do wszystkich uczelni członkowskich EUA po przyznaniu środków przez Komisję Europejską.

Działania prowadzone przez EUA bezpośrednio na rzecz uczelni członkowskich obejmują m.in. indywidualne doradztwo w zakresie wdrażania systemów zapewniania jakości, wprowadzania technik informacyjnych oraz internacjonalizacji kształcenia i badań, a także szkolenie kadry zarządzającej. Ciekawą, niedawno podjętą inicjatywą Project Nineveh, jest stworzenie i udostępnienie bazy danych stanowiącej źródło informacji na temat metod i przykładów korzystania przez uczelnie z technik informacyjnych w kształceniu oraz narzędzia, które może służyć uczelniom do samooceny stanu zaawansowania w tej dziedzinie.

Wydaje się, że szersze korzystanie z dorobku EUA i aktywny udział w prowadzonych przez nie projektach, które w większości są otwarte dla wszystkich uczelni członkowskich Stowarzyszenia, byłyby korzystne dla polskich uczelni, poszukujących – wobec perspektywy integracji szkolnictwa wyższego w Europie – odpowiedniego dla siebie miejsca w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

Komentarze