Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 2004

Spis treści numeru 2/2004

Kronika

Poprzedni Następny

 

European Label 
dla romanistyki

ŁÓDŹ European Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych został przyznany Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego za projekt Nauka i Sztuka: La belle amour, realizowany pod kierunkiem prof. Mieczysława Gajosa równolegle w Universit? de Savoie i UŁ. W wyniku realizacji projektu wydano we Francji sztukę teatralną La belle amour J. Rittaud-Hutineta. Na jej podstawie przygotowano spektakl teatralny, prezentowany w Łodzi, Krakowie i Chamb?ry. Przygotowano wieczory dawnej muzyki francuskiej. Opublikowano podręcznik do nauczania języka francuskiego Plaisirs d’amour autorstwa prof. Gajosa. Do podręcznika dołączona jest płyta CD, zawierająca dawne pieśni i ballady francuskie w wykonaniu studentów łódzkiej romanistyki.

Doktorat h.c. 
– Guenter Verheugen

WROCŁAW 1 grudnia doktorat honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu odebrał Guenter Verheugen, komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej. Godność akademicka została mu przyznana jako wyraz wdzięczności nie tylko środowiska naukowego, ale także wszystkich Polaków. Verheugen w niezwykle trudnym czasie negocjacji dał się poznać jako orędownik naszych interesów, który, łagodząc spory i rozwiązując problemy, pomógł osiągnąć upragnione zakończenie negocjacji akcesyjnych. Verheugen jest 42. doktorem honorowym Akademii Rolniczej.

Studia w OUCE

SZCZECIN Z inicjatywy prof. Ole Graa Jakobsena z Odense University College of Engineering w Danii od przyszłego roku akademickiego studenci tej duńskiej uczelni oraz Politechniki Szczecińskiej zamienią się miejscami. Zawarta 1 grudnia umowa przewiduje wymianę po 25 studentów w każdym roku akademickim, od przyszłego aż do 2007. Z dobrodziejstwa tej współpracy nie może skorzystać Wydział Techniki Morskiej PSz., bowiem w Odense University nie ma swojego odpowiednika. Prowadzi się tam studia na kierunkach: chemicznym, budownictwa, elektrycznym, informatycznym, mechanicznym i inżynierii środowiska. Wymiana studentów będzie odbywać się w ramach programu SOCRATES/ERASMUS.

Od komputowej do narodowej

TORUŃ W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbyła się międzynarodowa konferencja „Od armii komputowej do narodowej”, zorganizowana przez Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Katedrę Stosunków Międzynarodowych UMK. Było to drugie spotkanie poświęcone dziejom militarnym Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku. Podczas obrad poruszano tematykę wojskowych obowiązków szlachty, polityczno-moralnej postawy oficerów armii polskiej na początku XIX w., omawiano działalność wywiadu w państwach europejskich przełomu XVII i XIX wieku, a także działalność oddziałów specjalnych WP podczas II wojny światowej i drogi Polskiej Marynarki Wojennej do NATO.

100-lecie 
hipotezy wytężeniowej Hubera

LUBLIN 4 grudnia w Politechnice Lubelskiej odbyła się sesja „100-lecie hipotezy wytężeniowej Maksymiliana Tytusa Hubera”. Życie i twórczość prof. Hubera przedstawił prof. Zbigniew Olesiak, z Uniwersytetu Warszawskiego, asystent prof. Hubera. Prof. Kazimierz Szabelski, organizator sesji, jest uczniem prof. Jerzego Leyko, który przed wojną był asystentem prof. Hubera. M.T. Huber (1872-1950) wykładał w Szkole Politechnicznej we Lwowie (późniejszej Politechnice Lwowskiej), której rektorem był w latach 1921-22. Od 1928 pracował w Politechnice Warszawskiej, a później w Politechnice Gdańskiej i AGH w Krakowie. W 1920 r. założył Akademię Nauk Technicznych, której prezesem był w latach 1928-30. Od 1927 r. członek PAU, od 1937 Masarykowej Akademii Pracy w Pradze.

25 lat w Ameryce Łacińskiej

WARSZAWA 4 grudnia w Państwowym Muzeum Etnograficznym otwarto wystawę „25 lat polskich badań archeologicznych i antropologicznych w Ameryce Łacińskiej”, prezentującą dorobek ośrodków naukowych z Krakowa, Warszawy, Poznania i Szczecina. Nasza obecność naukowa w Ameryce Łacińskiej rozpoczęła się w 1978 r. od zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński Polskiej Wyprawy Naukowej w Andy. W 1985 r. powołano przy Uniwersytecie Warszawskim Andyjską Misję Archeologiczną. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje badania antropologiczne w dorzeczu Amazonki i Orinoko. Polacy prowadzili prace archeologiczne, antropologiczne, geograficzne, ekologiczne na rozległych obszarach Ameryki Łacińskiej, m.in. w: Peru, Ekwadorze, Boliwii, Chile, Gwatemali i Meksyku.

Doktorat h.c. 
– prof. Philipp W. Simon

KRAKÓW 5 grudnia odbyła się uroczystość nadania prof. Philippowi W. Simonowi z Wydziału Ogrodnictwa Uniwersytetu Wisconsin w Madison (USA) tytułu doktora honoris causa krakowskiej Akademii Rolniczej. Uczony zajmuje się genetyką i hodowlą roślin. Pracuje nad podwyższeniem produktywności warzyw oraz doskonaleniem ich wartości odżywczej i dietetycznej. Stosuje metody biotechnologiczne w celu ochrony i poprawy zdrowia człowieka. Prof. Simon rozwinął i umocnił kontakty naukowe pomiędzy Uniwersytetem Wisconsin a AR w Krakowie. Był inicjatorem podpisania oficjalnej umowy o współpracy między uczelniami.

Termografia

ŁÓDŹ W Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej odbyła się 6 grudnia „Europejska konferencja badań termograficznych w medycynie”. Podczas obrad przedstawiono stan badań związanych z temperaturą ciała ludzkiego. Mówiono o potrzebie standaryzacji w pomiarach termowizyjnych i tworzeniu baz danych obrazów termicznych, a także o zaawansowanych metodach przetwarzania obrazów termograficznych do zastosowań medycznych. Część referatów poświęcona była zastosowaniom termografii i laserów w diagnostyce medycznej, m.in. w diagnostyce nowotworowej we wszystkich specjalnościach medycznych, a szczególnie w zakresie wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi.

Konkurs im. Marka Kuczmy

KRAKÓW Jury konkursu na najlepsze polskie prace z równań funkcyjnych, opublikowane w 2002 r., spośród 68 zgłoszonych pozycji postanowiło nagrodzić następujące prace: M. Sablik, Final part of the answer to a Hilbert question. Functional equations – results and advances, 231-242, Adv. Math. (Dordr.), 3, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2002 Uniwersytet Śląski (I miejsce); M. Sablik, On a generalized functional equation of Abel. Publ. Math. Debrecen 60 (2002), 29-46, Uniwersytet Śląski (II miejsce); K. Ciepliński, M.C. Zdun, On semi-conjugacy equation for homeomorphisms of the circle. Functional equations – results and advances, 135-158, Adv. Math. (Dordr.), 3, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2002, (III miejsce); R. Filipów, I. Recław, On the difference property of Borel measurable and (s)-measurable functions. Acta Math. Hungar. 96 (2002), 21-25, (III miejsce); Z. Leśniak, On fractional iterates of a homeomorphism of the plane. Ann. Polon. Math. 79 (2002), 129-137, (III miejsce).

Doktorat h.c. 
– dr inż. Aleksander Pyć

ŁÓDŹ Od 1968 r. w rozwój współpracy Politechniki Łódzkiej z Państwowym Uniwersytetem Nowgorodzkim (NovGU) zaangażowany jest dr inż. A. Pyć, pełnomocnik rektora PŁ ds. praktyk. 8 grudnia otrzymał on doktorat honorowy rosyjskiej uczelni za zasługi dla rozwoju uniwersytetu oraz wkład w naukę, kulturę i kształcenie na Ziemi Nowgorodzkiej. Dzięki tej współpracy w NovGU utworzone zostało samodzielne centrum komputerowego wspomagania projektowania. W wymianie osobowej uczestniczyło po ok. 600 studentów i 100 pracowników naukowych z każdej uczelni.

100-lecie Nobla 
dla Skłodowskiej-Curie

WARSZAWA/LUBLIN Okolicznościową wystawą i konferencją 9 grudnia Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowa Agencja Atomistyki i Uniwersytet Warszawski uczciły 100. rocznicę wyróżnienia Marii Skłodowskiej-Curie Nagrodą Nobla z dziedziny fizyki. Odkrycia polskiej uczonej i jej męża Piotra Curie umożliwiły wszechstronne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości w różnych dziedzinach życia, w tym w medycynie – przypomniał prof. Jerzy Niewodniczański, prezes PAA. Także Uniwersytet Marii Curie- 
-Skłodowskiej wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym uczciły tę rocznicę okolicznościową sesją naukową, poświęconą historii badań nad promieniotwórczością oraz wykorzystaniu pierwiastków promieniotwórczych.

Budynek WMN

KRAKÓW W grudniu oddano do użytku kompleks dydaktyczno-laboratoryjny Wydziału Metali Nieżelaznych AGH. Inwestycję, wg projektu Marii Żabińskiej, realizował w latach 2002-03 Zakład Remontowo-Budowlany „Murdza” z Miechowa. Wybudowanie i wyposażenie całego kompleksu kosztowało ponad 3 mln zł. Koszty pokryto z funduszy MENiS, KBN i AGH. W obiekcie znajduje się nowoczesna sala wykładowa na 150 osób. Są tam też: sala komputerowa oraz laboratoria dydaktyczne – mikroskopii optycznej, elektronowej, odkształceń dużych napięć, wytrzymałości materiałów, przeróbki plastycznej, kompleksów metalowych, metali szlachetnych, projektowania kabli i przewodów. W budynku znajduje się zaplecze gastronomiczne dla pracowników i studentów.

Nagroda im. J. Kołodziejskiego

GDAŃSK Nagroda im. Prof. Jerzego Kołodziejskiego, wybitnego uczonego, planisty z Politechniki Gdańskiej, została ustanowiona w 2002 r. Przyznawana jest w takich dziedzinach, jak: rozwój zrównoważony, planowanie przestrzenne, planowanie integralne. W 2003 roku 9-osobowa kapituła nagrody postanowiła uhonorować nią dwie prace: Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast dr Barbary Szulczewskiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw dr. Mariusza Kistowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 11 grudnia w czasie świątecznego koncertu zorganizowanego przez PG.

Komisja Nauk Nieliniowych

LUBLIN 16 grudnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej odbyło się założycielskie zebranie XV Komisji Nauk Nieliniowych Oddziału PAN w Lublinie. Przedmiotem badań nauk nieliniowych są m.in. takie zjawiska, jak: chaos deterministyczny, bifurkacje, synchronizacje oraz badania solitonów. Centra nauk nieliniowych funkcjonują już w Pekinie, Szanghaju i Londynie. Komisja jest pierwszą w Polsce strukturą, zajmującą się tą tematyką. Jej zadaniem ma być integracja dziedzin i dyscyplin naukowych, badających metodami matematycznymi zjawiska nieliniowe w mechanice, fizyce, chemii, biologii, medycynie. W Lublinie od prawie 40 lat badania zagadnień nieliniowych prowadzi Katedra Mechaniki Stosowanej. Przewodniczącym nowej komisji został prof. K. Szabelski.

Doktorat h.c. 
– prof. Zdzisław Bubnicki

POZNAŃ 17 grudnia w Politechnice Poznańskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Z. Bubnickiemu, wybitnemu specjaliście w dziedzinie informatyki i automatyki. Uczony jest organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Sterowania i Techniki Systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Kierował Wrocławską Pracownią Systemów Wiedzy i Sztucznej Inteligencji Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem rzeczywistym PAN. Wypromował 44 doktorów, 16 zajmuje obecnie stanowiska profesorskie. Prof. Bubnicki jest doktorem hc Politechniki Szczecińskiej i Wojskowej Akademii Technicznej.

Nowe laboratorium

ŁÓDŹ  W Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej oddano do użytku nowoczesne Laboratorium Mikrobiologicznej Analizy Żywności. Wprowadzanie norm europejskich i wdrażanie systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) wymaga korzystania z nowych technik i nowoczesnej aparatury. Szybkie, dokładne i rzetelne określenie obecności drobnoustrojów w żywności jest bardzo ważne ze względu na trwałość produktów spożywczych oraz bezpieczeństwo konsumentów. Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę do mikrobiologicznej analizy żywności, m.in.: w dilutory, stomachery, łaźnie wodne, liczniki kolonii oraz aparat do płytek spiralnych firmy IUL. Ostatni z wymienionych przyrządów jest komercyjnym aparatem najnowszej generacji do techniki posiewu płytkowego.

E-Siedlce

SIEDLCE Akademia Podlaska, Urząd Miasta Siedlce, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) w Warszawie podjęły inicjatywę realizacji projektu „e-Siedlce”, przewidującego m.in. budowę szerokopasmowego dostępu do Internetu w Siedlcach i powiecie siedleckim w celu stworzenia warunków do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności regionu siedleckiego, a w konsekwencji – przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów regionu. 17 grudnia w AP odbyło się spotkanie uczestników projektu, którzy zaakceptowali treść listu intencyjnego w sprawie opracowania wspólnego wniosku o pozyskanie funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia.

Pracodawcy i uczeni

LUBLIN 17 grudnia podczas spotkania pracowników Politechniki Lubelskiej oraz członków Lubelskiego Forum Pracodawców w Klubie Politechnika-Forum prof. Maciej W. Grabski, prezes FNP, przedstawił wprowadzenie do dyskusji „Gospodarka oparta na wiedzy”. Podkreślił, że gospodarka rozwija się w ścisłym związku z nauką i jej osiągnięciami. W dyskusji mówiono m.in. o: roli organizacji inteligentnych, uczących się w zarządzaniu; politykach-profesorach, którzy podejmują błędne decyzje nie znając zupełnie realiów funkcjonowania podmiotów gospodarczych; potrzebie wypracowania takich form współdziałania uczelni z biznesem, żeby wiedza zdobyta podczas studiów była przydatna w przedsiębiorstwie.

Nagroda Kołłątaja

KRAKÓW 17 grudnia wręczono dyplomy profesorów honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nagrody im. Hugona Kołłątaja, przyznawanej przez rektora UJ pracownikom uniwersytetu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych. Profesorami honorowymi UJ zostali profesorowie: Józef Wolski, Kazimierz Polański, Krystyna Dyrek i Stanisław Penczek. Laureatkami Nagrody im. H. Kołłątaja zostały: prof. Zofia Stasicka i dr Zofia Kluz.

Komputerowa 
ochrona powietrza

OPOLE/WARSZAWA Politechnika Opolska kolejny raz otrzymała nagrodę w rozstrzygniętym pod koniec ub.r. konkursie „Zaawansowane Przetwarzanie Danych”, organizowanym w ramach programu „Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP”. Autorami projektu „System zarządzania jakością powietrza. Obliczanie stanu jakości powietrza przy użyciu klastrowego systemu komputerowego. Programy Ochrony Powietrza” są dr inż. Małgorzata Kaliczyńska oraz dr inż. Jan Sadecki, pracownicy Katedry Automatyki, Elektroniki i Informatyki WEiA. Nagrodzony projekt będzie realizowany wspólnie z opolską firmą „Atmoterm” SA.

Najlepsi absolwenci

KRAKÓW Rozstrzygnięty został konkurs im. Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Przyznano 2 nagrody I stopnia w wysokości 1250 zł oraz 3 wyróżnienia po 500 zł. Nagrody I stopnia przyznano: Marcinowi Kamińskiemu za pracę Nieważność decyzji administracyjnej, napisaną pod kierunkiem prof. Jana Zimmermanna, i Bogusławowi Srebro za pracę Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Biernata. Wyróżniono prace: Gabrieli Cichońskiej (Teoretyczne aspekty przestępstw narażenia na niebezpieczeństwo), Marty Fabiańskiej (Ochrona konsumentów w prawie prywatnym międzynarodowym) i Sergiusza Szustera (Procedury nadzorcze nad udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom na podstawie indywidualnego aktu administracyjnego. Ustawodawstwo Wspólnoty Europejskiej i Polski).

Złoty Laur Akademicki 
dla Ojca Świętego

WROCŁAW/WATYKAN8 stycznia prof. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Złoty Laur Akademicki – rzeźbę szklaną wykonaną przez zespół artystów z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Zbigniewa Horbowego, rektora ASP. Uzasadniając przyznanie papieżowi Lauru stwierdził m.in., że jest to wyraz wdzięczności za użyczenie jego autorytetu dla poszukiwań i poszanowania prawdy, podziękowanie za papieskie nauczanie, będące inspiracją dla formowania postaw młodzieży akademickiej. Rektorzy uczelni wrocławskich i opolskich przyznali Ojcu Świętem Złoty Laur Akademicki dla uczczenia 50-lecia jego habilitacji.

Teologia

SZCZECIN Uniwersytet Szczeciński ma już oficjalnie Wydział Teologiczny. Dokumenty konstytuujące funkcjonowanie wydziału – praktycznie działającego od października 2003 r. – podpisali 9 stycznia w Warszawie: Krystyna Łybacka, minister edukacji narodowej oraz prof. Zdzisław Chmielewski, rektor USz., a ze strony Episkopatu Polski kard. Józef Glemp i abp Zygmunt Kamiński, metropolita szczecińsko-kamieński. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku wydział uzyska uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Jego pierwszym dziekanem został ks. prof. Zdzisław Kroplewski, wieloletni rektor WSD w Koszalinie. Obecnie kadrę wydziału stanowi 47 pracowników naukowych, w tym 9 profesorów i doktorów habilitowanych. Kształcą się tam 323 osoby na studiach dziennych i 193 osoby zaocznie.

Niemieckie odznaczenie

WARSZAWA Prof. Mirosław Wyrzykowski, wybitny prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, został 9 stycznia odznaczony Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za „wyjątkowe zaangażowanie na rzecz porozumienia narodów Niemiec i Polski”. Prof. Wyrzykowski poświęcił się problematyce praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Jest zaangażowany we współpracę polsko-niemiecką. Wspólnie z prof. Marcusem Lutterem z Bonn założył Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UW. 

Opracował Piotr Kieraciński

Współpraca: Gdańsk – Beata Czechowska-Derkacz, Kraków – Małgorzata Krokoszyńska, Małgorzata Przybyło-Micek, Leszek Śliwa, Lublin – Iwona Czajkowska-Deneka, Elżbieta Mulawa-Pachoł, Łódź – Ewa Chojnacka, Jadwiga Janik, Opole – Krzysztof Sławiński, Poznań – Iwona Kawiak, Siedlece – Adam Bobryk, Szczecin – Stanisław Heropolitański, Leszek Wątróbski, Toruń – Kinga Nemere-Czachowska, Warszawa – Andrzej Markert, Wrocław – Zuzanna Nowak, Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie.

   
Co w prasie piszczy?

Przedsiębiorca roku

Nie jestem przesadnie skromny, szkoła mi się udała – mówi Krzysztof Pawłowski, rektor i założyciel Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i Przedsiębiorca Roku 2003. (...) „Za umiejętność stworzenia szkoły wyższej jako dochodowego przedsiębiorstwa, które w pełni realizuje misję kształcenia młodych ludzi na najwyższym poziomie. Za wizję i godną naśladowania determinację we wcielaniu jej w życie”. Tak brzmiało uzasadnienie werdyktu jury, które przyznało Pawłowskiemu nagrodę (...) w konkursie Ernst & Young.

(...) – To nie jest tylko szkoła, to coś więcej. To sposób na życie – mówi mi jeden z wykładowców, a studenci kiwają potakująco głowami. (...) – On nas zmienił, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, dla nas już teraz też. Mówią o nas: Ci wariaci Pawłowskiego – opowiadają z uśmiechem. Właśnie absolutne oddanie idei budowy szkoły, entuzjazm założycieli pozwoliły przezwyciężać kolejne przeszkody w najtrudniejszym czasie (...).

Rektor uważa, że na sukcesie szkoły zaważył też sposób zarządzania. – Od samego początku szkoła była kierowana w sposób menedżerski przeze mnie. I tak zostanie – będzie menedżer zarządzający i kadra profesorska, ale oddzielnie. Nie pozwolę, żeby profesorowie zaangażowali się w kierowanie szkołą, bo profesorowie to spieprzą. To doskonali fachowcy, ale świata nauki, a nie biznesu, a to wielka różnica – mówi.
(...) W przyszłym roku w Monako to właśnie Pawłowski będzie reprezentował Polskę i zmierzy się ze zwycięzcami lokalnych edycji konkursu z innych krajów. Nawet jeżeli nie dostanie żadnego wyróżnienia, to i tak będzie to potężna promocja dla szkoły. (Maciej Kuźmicz, Uczelnia to firma, a absolwent to jej produkt, „Gazeta Wyborcza”, 13.10.2003)

Lenistwo usankcjonowane

Naukowcy, którzy nie podnoszą swoich kwalifikacji, to plaga polskich uczelni państwowych. Dane GUS pokazują, że na 28 tys. adiunktów w uczelniach państwowych zaledwie 10 proc. zrobiło habilitację. Problem jest większy niż brak osobistych motywacji. Leniwi nauczyciele akademiccy blokują miejsca ambitnym, którzy efektywniej wykorzystaliby państwowe fundusze. Jednocześnie niweczą nadzieje na podnoszenie poziomu uczelni. (...)

Problemu nie rozwiąże nowa ustawa. Jej projekt (...) całkowicie znosi terminy doktoryzowania i habilitacji. (...)
Obecną sytuację dodatkowo pogarszają wciąż obowiązujące przepisy, dzięki którym każdy pracownik naukowy i dydaktyczny państwowej uczelni ma tzw. mianowanie. Oznacza to, że można go zwolnić jedynie, gdy uczelnia jest restrukturyzowana lub gdy na skutek choroby nie przychodzi do pracy dłużej niż rok. (...)

Profesorowie z prezydenckiego zespołu ekspertów przygotowali projekt stawiający wysokie wymagania – ale głównie tym, którzy jeszcze nie rozpoczęli pracy w uczelniach. Nie odebrali przywilejów samym sobie i zatrudnionym już kolegom. (...) Jeśli (...) nie zażąda [prezydent – red.] od zespołu swoich ekspertów zmian lub później nie wprowadzą ich posłowie, lenistwo zostanie usankcjonowane. A wtedy studenci przez wiele lat będą skazani na wiedzę o wartości muzealnej. (Izabela Leszczyńska, Uczelnie spokojnej starości, „Newsweek”, 2.11.2003)

Konkurencja

Kiedy na egzaminie z prawa cywilnego kolejny raz poległa blisko połowa studentów, władze Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiły zbadać przyczyny tej rzezi. (...) Zdaniem profesorów egzaminy oblewają ci, których poziom odbiega od wymagań w UJ. (...) Problem dotyczy przede wszystkim studentów studiów płatnych, czyli zaocznych. (...) – Teraz atakuje się cywilistów za to, że trzymają poziom. Mówi się, że oblewamy i jesteśmy przyczyną kłopotów uczelni – uważa prof. Gawlik. (...) Cywiliści uważają, że ich problemy zaczęły się, gdy studia zaoczne stały się źródłem dochody dla uczelni. Stąd też nagonka przeciwko profesorom, którzy nie chcą przymykać oczu na brak wiedzy egzaminowanych. Studenci zaoczni płacą rocznie 4,4 tys. zł; jeżeli w Polskę pójdzie fama, że UJ stawia wygórowane wymagania, studenci wybiorą konkurencyjne szkoły, gdzie regularnie płacone czesne jest gwarancją otrzymania dyplomu. A to odbije się na kondycji finansowej uniwersytetu. (Jagienka Wilczak, Prawo zdać, „Polityka”, 22.11.2003)


 

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Projekt już gotowy

Fot. A. Świć

Od lewej: prof.prof. T. Szulc, J. Dembczyński, J. Woźnicki, W. Mitkowski, M. Trombski.

W dniach 16-17 stycznia obradowała w Bielsku-Białej i Cieszynie Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Jej gospodarzem była najmłodsza z 25 polskich uczelni technicznych Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej.

ATH powstała w roku 2001 z przekształcenia działającej w tym mieście od 30 lat filii Politechniki Łódzkiej i kształci obecnie ponad 7 tys. studentów na czterech wydziałach: Budowy Maszyn, Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, Zarządzania i Informatyki oraz Humanistyczno-Społecznym. Uczelnia funkcjonuje w mieście, które może poszczycić się wieloma sukcesami: zajęło drugie, po Sopocie, miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej, ma tylko 10 proc. bezrobocia, a w planowanej strefie ekonomicznej zabrakło miejsca dla wszystkich chętnych przedsiębiorstw.

Gościem konferencji był prof. Tadeusz Szulc, wiceminister edukacji, który przedstawił bieżące działania ministerstwa. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie uda się wprowadzić algorytmu podziału pieniędzy pomiędzy poszczególne uczelnie. Stanie się tak ze względu na zbyt małą ilość czasu i zbyt małe kwoty będące w swobodnej dyspozycji ministra, który w ramach wydatków na płace rozdysponowuje 97 proc. całej sumy. Trwają prace nad elektroniczną legitymacją studencką i Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studenta. W przypadku tej drugiej kwestii pojawiły się kontrowersje, czy nie należałoby wybierać spośród większej ilości propozycji.

Najważniejszym jednak obecnie działaniem ministerstwa są prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym oraz 29 rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy. Wiceminister Szulc wszedł w skład zespołu, który opracowuje projekt ustawy. Prace zespołu odbywają się obecnie w ministerstwie edukacji.

Na konferencji obecny był również prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący zespołu. Zapowiedział, że jeszcze w styczniu br., w rok po powołaniu, zespół przekaże projekt prezydentowi. Ostateczna wersja projektu zawiera kilka zmian w stosunku do propozycji wcześniejszych: dopuszcza m.in. możliwość wprowadzenia przez uczelnie stanowiska docenta i zezwala na prowadzenie studiów podyplomowych uczelniom, posiadającym uprawnienia do kształcenia na poziomie magisterskim, a nie, jak wcześniej zakładano, doktorskim. Zespół liczy, że w lutym projekt trafi do Sejmu, i o ile sprawnie będą przebiegać prace parlamentarne, nowy rok akademicki rozpocznie się już pod rządami nowego prawa o szkolnictwie wyższym.

Podczas obrad omawiano także cały szereg innych kwestii, m.in.: zasady wykorzystywania funduszy strukturalnych UE, zakres zadań Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, potrzebę utworzenia nowego kierunku „informatyka stosowana”.

(as)

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W drodze do Europy

Proces Boloński, integracja europejska i aktualna polityka edukacyjna były głównymi tematami obrad Zgromadzenia Plenarnego KRASP, które odbyło się w dniach 30-31 stycznia w Katowicach. Obrady toczyły się w sali Sejmu Śląskiego, rolę gospodarzy pełniły wspólnie śląskie uczelnie, członkowie konferencji, a głównym organizatorem była Śląska Akademia Medyczna i jej rektor prof. Tadeusz Wilczok.

Fot. A. Świć

Minister K. Łybacka, prof. F. Ziejka, prof. T. Wilczok

Obecny stan Procesu Bolońskiego oraz ustalenia ministrów edukacji na spotkaniu w Berlinie przedstawili: prof. Andrzej Kraśniewski, sekretarz generalny konferencji, prof. Stefan Jurga, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej KRASP, a także prof. Andrzej Jamiołkowski, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kwestią, która wzbudziła największe zainteresowanie, a nawet kontrowersje co do interpretacji, było zalecenie europejskie, aby nie wyznaczać standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków, a pozostawić te kwestie w gestii uczelni. W Polsce przyjęto zasadę, że zostaną opracowane i zweryfikowane standardy dla wszystkich kierunków. W dyskusji krytykowano PKA za brak elastyczności przy podejmowaniu decyzji o powstawaniu kierunków (rektor R. Borowiecki, AE Kraków), a także postulowano wypracowanie nowego modelu współdziałania PKA i KA KRASP (rektor R. Tadeusiewicz, AGH).
W sesji poświęconej roli środowiska akademickiego w integracji europejskiej, o kwestiach związanych z naszym wejściem do UE i konkurencyjności polskich uczelni mówili: minister Danuta H?bner, prof. Edmund Wittbrodt, były minister edukacji, obecnie senator i członek Konwentu Europejskiego oraz Ewa Freyberg, wiceminister odpowiedzialna za kwestie integracji w ministerstwie edukacji.

Minister edukacji Krystyna Łybacka miała dla rektorów dobre wieści dotyczące tegorocznego budżetu szkolnictwa wyższego, który jest o 28,6 proc. wyższy od ubiegłorocznego – o 700 mln (do 1,4 mld) rośnie fundusz stypendialny, który obejmie wszystkich studentów, tak na studiach dziennych, jak i zaocznych, zarówno w uczelniach państwowych, jak i niepaństwowych, 356 mln to rezerwa na trzeci etap podwyżek, a 56,9 mln to nakłady na inwestycje. Uzgodniono, że zostanie powołana Rada Edukacji Narodowej, która wypracuje wieloletnią strategię rozwoju edukacji. Rektorzy zaakceptowali projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, przegotowany przez zespół powołany przez prezydenta.
Gościem konferencji był także Augustyn Kubik, główny inspektor audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów, który przedstawiał zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w szkołach wyższych.

Kolejne zgromadzenie KRASP odbędzie się w Lublinie w dniach 28 kwietnia -1 maja, pod hasłem Higher Education for United Europe. Zostało na nie zaproszonych 400 rektorów ze wszystkich krajów wstępujących do Unii.

(as)

Socrates/Erasmus w liczbach

Edukacja przez sport

Fot. Marcin Baron

120 studentów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, studiujących aktualnie w naszym kraju w ramach programu Socrates/Erasmus, zjechało w dniach 23-25 stycznia do Szczyrku. Spotkanie zorganizowała Akademia Ekonomiczna w Katowicach przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej w Polsce rolę Narodowej Agencji Programu Socrates. Dorota Wilga, przedstawicielka Agencji, powiedziała, że bardzo dobre wywiązywanie się katowickiej AE z realizacji programu Erasmus miało bezpośredni wpływ na powierzenie tej uczelni organizacji spotkania studentów w Szczyrku.

Jednym z celów zjazdu była inauguracja Europejskiego Roku Edukacji przez Sport, ogłoszonego decyzją Parlamentu Europejskiego. Zawody sportowe rozegrano na basenie, w sali gimnastycznej oraz na jednym z beskidzkich stoków. – Staraliśmy się dobrać dyscypliny tak, by każdy z uczestników mógł wziąć udział w rywalizacji – powiedziała Edyta Lachowicz z Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej AE w Katowicach, koordynatorka projektu. W slalomie narciarskim najlepsi okazali się: Celine P?pper (Niemcy, AE Katowice) wśród kobiet oraz Moritz Schneider (Niemcy, AE Katowice) wśród mężczyzn. Turniej siatkówki zdominowała reprezentacja Niemiec, a w pływaniu triumfowali: w grupie kobiet Uta Koslik (Niemcy, ASP Kraków), a w grupie mężczyzn Eduardo Planelles Perez (Hiszpania, Politechnika Opolska).

W ostatnim dniu spotkania zorganizowano miniszkółki narciarskie. Stanowiły nie lada atrakcję szczególnie dla mieszkańców południa Europy. Pewien student z Portugalii, studiujący w Politechnice Radomskiej, po raz pierwszy w życiu zobaczył śnieg. Dało się słyszeć głosy, iż nieprawdopodobne wydaje się, że mogą być na świecie miejsca, w których jest tak przejmująco zimno.

Podczas części warsztatowej uczestnicy m.in. prezentowali różnego rodzaju gesty, powszechnie rozumiane w ich krajach. Niejednokrotnie okazywało się, iż dla ich kolegów i koleżanek z innych państw były one niezrozumiałe lub wyrażały coś zupełnie innego. Organizatorzy zapytali także o wizerunek Polski w oczach studenta zagranicznego. Wśród pojedynczych polskich słów, jakie wtedy się pojawiały, występowały: „bigos”, „maluch” i „ziemniaki”. Przede wszystkim jednak podkreślano gościnność Polaków oraz różnorodność polskiego krajobrazu.

Za kilka tygodni uczestnicy spotkania w Szczyrku opuszczą Polskę. W utrzymywaniu kontaktu pomoże im uruchomione tuż po zjeździe internetowe forum studentów Erasmusa w Polsce. 

Marcin Baron

Wymiana studentów

W roku akademickim 2002/03 na studia za granicą w ramach programu SOCRATES/ERASMUS wyjechało 5419 osób ze 115 uczelni, w tym z 33 niepaństwowych szkół wyższych. Pobyt polskich studentów za granicą trwał średnio blisko 6 miesięcy. Z grantem Erasmusa wyjechało 5250 osób, a 169 osób w ramach umów z tego programu, ale bez grantu. Średni miesięczny grant wyniósł 170 euro. Najniższa wartość miesięcznego grantu to 115 euro, a najwyższa – 476 euro. Wyjazdy zaplanowane w umowach dwustronnych zrealizowano w 70 proc. Trzy uczelnie, które podpisały umowy, wycofały się potem z ich realizacji; 81 szkół wyższych dofinansowało wyjazdy studentów.

W roku 2002/03 w 76 polskich uczelniach studiowało w ramach ERASMUSA 1041 osób z zagranicy; 884 polskich wykładowców z 98 szkół wyższych wyjechało do uczelni zagranicznych. Średnia długość pobytu wykładowcy w uczelni partnerskiej wynosiła około tygodnia, ilość przepracowanych zajęć dydaktycznych – 9,27 godzin. Średni grant dla wykładowcy na jeden wyjazd to 532 euro. Plany wyjazdów zawarte w umowach dwustronnych zrealizowano w 34 proc.

(mit)

Program na rok 2004

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w 2004 r. zamierza przeznaczyć na wspieranie nauki 24,5 mln zł. Proponuje m.in. 10 rodzajów stypendiów, subwencje na modernizację warsztatów naukowych, pomoc interwencyjną w przypadkach awarii aparatury badawczej i innych zdarzeń losowych, 3 programy wydawnicze. Wśród tegorocznych propozycji programowych Fundacji, znalazły się dwa nowe programy: BIOS (ochrona zbiorów przyrodniczych) i TRANSLACJE (dofinansowanie tłumaczeń dzieł humanistycznych). W planach jest też wprowadzenie Nagrody Naukowej „COPERNICUS” (dla współpracujących ze sobą naukowców – polskiego i niemieckiego), która będzie przyznawana wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

W 2004 r. tradycyjnie przyznana będzie Nagroda FNP, zwana Polskim Noblem. Konkurs o trzyletnie subsydia profesorskie w tym roku dotyczy nauk przyrodniczych i medycznych. Można będzie wnioskować o przedłużenie na kolejny rok stypendium krajowego dla młodych naukowców. O stypendium to mogą się ubiegać także osoby urodzone w 1974 r. Rozpoczęty w ub.r. program NESTOR, obejmujący finansowanie kilkumiesięcznych wyjazdów emerytowanych uczonych do wybranych krajowych placówek badawczych, będzie kontynuowany. Zagraniczne stypendia podoktorskie zostaną w tym roku wzbogacone o możliwość otrzymania dodatku rodzinnego w wys. 500 euro. Na mocy porozumienia zawartego z Polsko-Amerykańską Komisją „Maria Skłodowska-Curie Joint Fund II” jedno z tych stypendiów, przeznaczone dla kandydata z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych na staż w ośrodku naukowym w Stanach Zjednoczonych, finansowane będzie ze środków pozostałych po likwidacji tego funduszu i nosić będzie imię Marii Skłodowskiej-Curie. Po powrocie do kraju stypendyści mogą ubiegać się o przyznanie grantu wspomagającego w wysokości do 40 tys. zł. Wysokość stypendium na kwerendy za granicą wynosi średnio 2,1 tys. euro miesięcznie. W ramach Polskiego Stypendium Badawczego w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego, oprócz stypendium w wysokości co najmniej 1475 funtów miesięcznie, stypendysta dostanie też środki na koszty podróży do Londynu i na zakup publikacji naukowych. Organizacja konferencji z cyklu Fundacji Dyskusje o Nauce zostanie od tego roku przekazana środowiskom naukowym, w 2004 r. będzie to środowisko poznańskie. Kontynuowane będą programy MILAB, TECHNE, SUBIN, stypendia dla uczonych zagranicznych na prowadzenie badań w Polsce oraz programy wydawnicze FNP.

BIOS

Program BIOS, dotyczący ochrony zbiorów przyrodniczych, adresowany jest do polskich placówek naukowych posiadających cenne kolekcje i zbiory paleontologiczne, botaniczne i zoologiczne. W jego ramach można starać się m.in. o środki na ochronę zbiorów przed ich biologiczną i mechaniczną degradacją, na zabezpieczenie przeciwko kradzieżom, a także na poprawę warunków ich udostępniania i ekspozycji. Preferowane będą wnioski składane przez konsorcja jednostek posiadających zbiory przyrodnicze o ogólnopolskim znaczeniu. Wnioski należy składać do 1 marca.

TRANSLACJE

W ramach programu TRANSLACJE Fundacja zamierza wspomóc upowszechnianie dorobku naukowego polskiej humanistyki poza granicami kraju. Autorzy prac z nauk humanistycznych i społecznych mogą w jego ramach starać się o dofinansowanie przekładu swoich prac na wybrany język kongresowy, pod warunkiem, że publikacją i dystrybucją dzieła zainteresowane jest renomowane wydawnictwo zagraniczne. Subwencje przyznawane będą wyłącznie na koszty tłumaczenia i nie mogą być wykorzystane do pokrycia kosztów innych prac wydawniczych. Wnioski można składać w dowolnym terminie.

(pik)

Adres FNP: 02-548 WARSZAWA, ul. Grażyny 11, tel.: (22) 845 95 01, fax: (22) 845 95 05, e-mail: fnp@fnp.org.pl 
Pełna wersja oferty programowej FNP na rok 2004 dostępna jest w formie broszurki w biurze FNP lub jako plik pdf na stronie internetowej FNP: www.fnp.org.pl/publikacje/pr_roczne.htm

 

Inwestycje: Uniwersytet Łódzki

Biblioteka

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego powstała w 1945 r. Korzystać z niej mogą studenci i pracownicy UŁ oraz innych wyższych uczelni. Pełni ona też rolę biblioteki publicznej. Obecnie Biblioteka UŁ obsługuje ponad 24 tys. czytelników. Zbiory liczą ponad 1,8 mln woluminów, a wraz z bibliotekami wydziałowymi – 2,8 mln. Obiekty BUŁ mają powierzchnię netto 12 tys. m2, a ich kubatura wynosi ponad 52 tys. m3.

W 2003 rozpoczęto budowę nowego gmachu Biblioteki UŁ. Rozbudowa dwukrotnie zwiększy jej powierzchnię. Nowy budynek stanie przy ul. Matejki i będzie przylegał do istniejącego. Przewidywany termin zakończenia budowy to sierpień 2005.

Autorem projektu architektonicznego jest firma „BudPro” Pracownia Projektowa z Zielonej Góry, a wykonawcą robót Konsorcjum Firm LPB „SKANSKA” SA, Leszno i „PRZEMYSŁÓWKA SKANSKA” SA w Łodzi. Inwestycja finansowana będzie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przewidywany, łączny koszt inwestycji wynosi 44 mln zł.

Nowy obiekt będzie zbudowany na powierzchni 2 tys. m2. Jego powierzchnia netto wynosić ma ponad 11 tys. m2, a kubatura – ok. 44 tys. m3.

Zasadniczym elementem budowanej części biblioteki, zlokalizowanym na 1, 2, 3 i 4 piętrze, będą tzw. magazyny otwarte – nowe przestrzenie magazynowo-czytelnicze z wolnym dostępem do półek, umożliwiające swobodny kontakt czytelnika ze zbiorami. Wydzielone zostaną również czytelnie: informatyczna, cymeliów, sala konferencyjna i projekcyjna, pokoje do pracy indywidualnej (także dla niepełnosprawnych) oraz miejsca nauki zbiorowej dla studentów. Na parterze zlokalizowane zostaną: hol wejściowy, informacja, wypożyczalnia książek, księgozbiór dydaktyczny wraz z czytelnią, końcówki katalogu OPAC.

W kondygnacji piwnicznej znajdować się będzie tradycyjny magazyn zamknięty, przechowujący zbiory w systemie zwartym (kompaktowym) z wydzielonym skarbcem. W części niedostępnej dla czytelników znajdować się będą działy: gromadzenia i opracowania zbiorów, administracja, introligatornia, sekcja komputerowa, pracownia reprograficzna i konserwacji książki. Ściany zostaną wyciszone panelami akustycznymi, a większość pomieszczeń będzie klimatyzowana. Architektura wejścia nawiązuje do struktury książki z otwartymi stronicami.

Jadwiga Janik

Uniwersytet Jagielloński

Nagroda Felczaka i Wereszyckiego

Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny UJ od 2001 r. przyznaje Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za opublikowane w ostatnich trzech latach prace dotyczące dziejów Europy Środkowowschodniej XIX i XX wieku. W 2003 r. nagroda po raz pierwszy miała charakter międzynarodowy. Jury nominowało do niej prace z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i USA.

Laureatem, trzeciej edycji konkursu został Jan Neme?ek, autor pracy Od spojenectv? k roztrce. Vztahy ?eskoslovensk? a polsk? exilov? reprezentace 1939-1945 (Academia, Praha 2003), rekomendowanej przez Wydział Historyczny Czeskiej Akademii Nauk. Kapituła wyróżniła to dzieło, gdyż autor omawia w nim ważny, ciągle jeszcze mało znany problem stosunków polsko-czechosłowackich w latach II wojny światowej, w kontekście rozpatrywanych wówczas projektów organizacji Europy po zakończeniu działań wojennych. Praca oparta jest na szeroko zakrojonych badaniach źródłowych, wykorzystuje dotychczasową bibliografię i przynosi szereg nowych ustaleń. Zainteresowania młodego czeskiego historyka wydają się tym bardziej godne uwagi, że problematyka stosunków z Polską niezbyt często podejmowana jest przez europejską historiografię. Częściej zdarza się sytuacja odwrotna.

W związku z wysokim poziomem prac nominowanych do nagrody, Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowo Nagrody Honorowej. Jej laureatem został Alberto Basciani, autor pracy Un conflitto balcanico. La contesa fra Bulgaria e Romania in Dobrugia del Sud. 1918-1940 (Edizioni Periferia, Cosenza 2001), rekomendowanej przez Uniwersytet Roma Tre. Doceniono nie tylko warsztat autora i wnikliwe opracowanie problemu, ale także wagę studiów podejmowanych poza kręgiem bezpośrednio zainteresowanych historyków, co sprzyja obiektywizacji ocen formułowanych z innej perspektywy badawczej. Ta ostatnia cecha jest dość rzadka i zgodna z charakterem prac patronów konkursu, którzy badali dzieje nie własnego narodu i osiągnęli uznanie wśród historyków z państw, o których dziejach pisali.

125 lat chóru UJ

Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego założony został przez Wiktora Barabasza w 1878 r. i jest najstarszym akademickim stowarzyszeniem śpiewaczym w Polsce i jednym z najstarszych w Europie.

W latach 1994-2001 chórem kierował Włodzimierz Siedlik. Od kwietnia 2001 r. KChA UJ śpiewa pod batutą Ryszarda Źróbka. Kierownictwo ogólne i organizacyjne chóru od 15 lat sprawuje Wiesław Kudzia. Śpiewakami chóru są studenci i absolwenci UJ oraz innych krakowskich uczelni. Jest to jedyny tradycyjnie męski chór akademicki, jaki działa w Krakowie, a obecnie jeden z niewielu takich w Polsce.

Zespół dwukrotnie był oficjalnie rozwiązywany (1939-45, 1950-57), a wielokrotnie odbierano mu lokal. Mimo to przetrwał i chlubi się ponadwiekową tradycją nieprzerwanej działalności chóralnej. Lata tułaczki spowodowały znaczne straty w artystycznych trofeach; zaginęły np. srebrne pozłacane ryngrafy zdobyte na przedwojennych turniejach śpiewaczych w Budapeszcie, przepadły hebanowe batuty, rozproszeniu uległa część zbioru nutowego. Chór posiada własne hasło – utwór napisany w 1897 r. przez Felicjana Szopskiego do słów Edwarda Leszczyńskiego, zadedykowany i podarowany zespołowi przez kompozytora.

Od momentu powstania Chór Akademicki UJ wyjeżdżał 43 razy za granicę, dając tam łącznie blisko 300 koncertów. Swoimi występami uświetniał uroczystości uniwersyteckie: rozpoczęcia roku akademickiego, promocje i nadania tytułów doktora honoris causa. Zespół koncertował na rzecz budowy domu studenckiego przy ul. Jabłonowskich w Krakowie oraz dla akademickiego sanatorium w Zakopanem. Chór uczestniczył we wszystkich znaczących imprezach społecznych i kulturalnych, jakie odbywały się w Krakowie w okresie istnienia zespołu, m.in. w: obchodach 500-lecia wiktorii grunwaldzkiej, 200-lecia odsieczy wiedeńskiej i 100-lecia powstania kościuszkowskiego, śpiewał podczas złożenia prochów Mickiewicza na Wawelu i Stanisława Wyspiańskiego na Skałce. Chór śpiewał dziewięciokrotnie dla Jana Pawła II oraz wielu osobistości świata kultury, nauki i polityki, m.in. dla: Henryka Sienkiewicza, Józefa I. Kraszewskiego, Jana Matejki, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Leopolda Staffa, Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, Czesława Miłosza i Szymona Wiesenthala, Zbigniewa Brzezińskiego, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Pendereckiego i Jerzego Turowicza.

Swój dorobek chór udokumentował na 2 kasetach i 4 płytach CD.

Leszek Śliwa

Patronat medialny

Kreatywne i kontrowersyjne

W dniach 22-27 marca 2004 r. odbędzie się piąta konferencja naukowa z cyklu „Exchange for Experience”, zapoczątkowanego w 2000 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Creative & Controversial Advertising”.

Przedsiębiorstwa stoją przed problemem, w jaki sposób najefektywniej przedstawić swój produkt potencjalnym klientom. Zdarza się, iż używają one do tego celu bardzo kreatywnych, a niejednokrotnie także kontrowersyjnych środków. Uczestnicy będą starali się pokazać, jak wielkie znaczenie ma odpowiednia reklama firmy, jak wiele od niej zależy i jak duże zyski może przynieść tym, którzy potrafią ją odpowiednio wykorzystać.

Anna Karpińska (NZS SGH)

„Forum Akademickie” jest patronem medialnym konferencji.

Instytut Fizyki 
Jądrowej PAN:
Matrioszka ze stacji ISS

Fot. Paweł Bilski

W końcu stycznia rakieta Progress, wystrzelona z kosmodromu Bajkonur, wyniosła na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) manekin naszpikowany czujnikami promieniowania kosmicznego. Fantom, ochrzczony imieniem Matrioszka, zostanie umieszczony na zewnątrz stacji kosmicznej na okres roku. Celem projektu jest wyznaczenie dawek promieniowania pochłoniętych przez poszczególne narządy ciała ludzkiego. Jest to niezwykle istotne zagadnienie w perspektywie coraz większej obecności człowieka w kosmosie, w tym planowanej załogowej wyprawy na Marsa, oraz wobec zagrożeń niesionych przez promieniowanie jonizujące. Jest to największy tego typu eksperyment, jaki kiedykolwiek był przeprowadzany w przestrzeni kosmicznej. Zorganizowany został przez Europejską Agencję Kosmiczną, a bezpośrednio kieruje nim niemiecki ośrodek badań kosmicznych DLR w Kolonii.

Wśród uczestników tego eksperymentu są polscy naukowcy, doktorzy Paweł Bilski i Paweł Olko z Samodzielnej Pracowni Ochrony przed Promieniowaniem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Większość czujników promieniowania znajdujących się wewnątrz manekina – 3140 sztuk na ogólną liczbę 5370 – została opracowana i wykonana w IFJ. Również analiza ich sygnałów po powrocie na Ziemię będzie dokonywana w Krakowie. Czujniki te to detektory termoluminescencyjne, a typ wykorzystany w tym eksperymencie stanowi oryginalną konstrukcję krakowskich naukowców. Udział IFJ w eksperymencie jest częściowo realizowany w ramach projektu kierowanego przez dr. Bilskiego, a finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.

Małgorzata Nowina Konopka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Badania antyterrorystyczne

Na Wydziale Chemii realizowany jest grant NATO, dotyczący adsorbentów węglowych i hybrydowych, przydatnych do wychwytywania z różnych środowisk narkotyków oraz substancji wybuchowych. To już drugi taki projekt realizowany pod kierownictwem prof. Romana Lebody.

Wyniki badań mogą posłużyć m.in. do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych, zarówno w szczątkach zabezpieczonych na miejscu eksplozji, jak też w próbkach pobranych z rąk, ubrań czy samochodów. Określenie rodzaju użytego materiału oraz ewentualna rekonstrukcja urządzenia wybuchowego są szczególnie istotne dla prowadzonego dochodzenia i pozwalają na wytypowanie kręgu osób podejrzanych. Celem badań jest optymalizacja procesu adsorpcji substancji toksycznych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka.

Nowoczesne adsorbenty węglowe (chodzi tu o nową generację materiałów węglowych oraz hybrydowych – węglowo-mineralnych), spreparowane na podstawie własnych procedur przez zespół prof. Lebody, mają dziś szeroki zakres zastosowań. Mogą służyć np. do badania ilości narkotyków obecnych w różnych matrycach. Właściwe prowadzenie procesu badawczego pozwala na dyskretną kontrolę osób lub środków transportu, związanych z przemytem narkotyków. Dość powiedzieć, że enterosorbenty, czyli syntetyczne węgle aktywne o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej, preparowane do celów leczniczych, wykorzystywane są do przemytu narkotyków. Metody adsorpcyjne pomocne są także w tzw. badaniach profilowych substancji narkotycznych, określających metody ich wytwarzania, a w niektórych przypadkach nawet miejsce pochodzenia. Ponadto adsorbenty można stosować również w badaniach zanieczyszczeń środowiska naturalnego przez substancje toksyczne.

W obliczu zagrożenia międzynarodowym terroryzmem znaczenie badań prowadzonych przez prof. Lebodę jest nie do przecenienia. Nic więc dziwnego, że NATO zdecydowało się współfinansować projekt. Środki w wysokości 12 tys. euro pozwolą jedynie na swobodne finansowanie wymiany naukowej, głównie z uczonymi z Instytutu Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk w Kijowie. Realizacja grantu nie byłaby możliwa również bez udziału specjalistów z zakresu kryminalistyki (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz obronności kraju (Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie), dysponujących odpowiednimi laboratoriami. Właściwe badania prowadzone są dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która przeznaczyła 240 tys. zł. Zakończenie grantu przewidziano na 2005 rok.

Mariusz Karwowski

Inwestycje: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Dwa w jednym

Już w tym roku zajęcia odbywać się będą w części nowego gmachu. Jak wyjaśnia dyrektor administracyjny Józef Kaziński, są to w zasadzie dwa obiekty połączone ze sobą funkcjonalnie. W jednym, trzypiętrowym, zlokalizowane są 3 aule (2 małe, mieszczące po 200 studentów i duża 400-osobowa), 2 małe sale gimnastyczne oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze usługowo-techniczne dla auli. Znacznie więcej, bo aż 8 kondygnacji ma drugi budynek, w którym znajdują się sale dydaktyczne i komputerowe, pomieszczenia dla pracowników naukowych, rektorat oraz kawiarnia.
Powierzchnia użytkowa gmachu wynosi 4587,1 m2. Z uwagi na specyfikę uczelni, w budynku zastosowano wiele specjalnych rozwiązań architektonicznych i technologicznych. I tak np. jedna z 4 wind przystosowana będzie do przewożenia osób w pozycji leżącej, na korytarzach znajdować się będą oznakowania pokazujące odległości do wind, a na poszczególnych piętrach ściany będą odróżniać się kolorystyką. Przewidziane jest również odpowiednie oporęczowanie korytarzy, opisy pismem Braille’a oraz zastosowanie specjalnych, rozróżnialnych przez niewidomych, faktur posadzek.

Inwestycję rozpoczęto w 2001 r., a powodem była trudna sytuacja lokalowa APS. Do tej pory uczelnia ponosi znaczne koszty z tytułu dzierżawy pomieszczeń i sal wykładowych w różnych punktach Warszawy. Dlatego też jak najszybciej planowano oddać nowy gmach. Według wstępnych zamierzeń, miało to się odbyć jeszcze w tym roku. Jednak ograniczenie finansowania ze środków MENiS spowoduje zapewne opóźnienie. Prawdopodobnie wykorzystywane będą na razie jedynie 2 piętra najwyższego budynku. Całkowity koszt budowy przekracza 19,2 mln zł, z czego 1/4 uczelnia pokryła już ze środków własnych.

Wraz z obecnie użytkowanym nowy obiekt stanowić ma jeden spójny kompleks akademicki. W tym celu wdrażany jest kolejny projekt, obejmujący przebudowę starego budynku głównego uczelni i zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca.

W tej chwili w APS kształci się ok. 7 tys. studentów, w tym 2608 na studiach dziennych, 3482 – na zaocznych, 75 – na eksternistycznych oraz około 800 na podyplomowych.

(karma)

Biblioteka Główna AM w Poznaniu

Ośrodek makroregionalny

Biblioteka Główna wraz z 24 bibliotekami zakładowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest też makroregionalnym ośrodkiem naukowej informacji medycznej dla środowisk medycznych z województw wielkopolskiego i lubuskiego.

Biblioteka zatrudnia 36 pracowników, w tym 26 osób z wyższym wykształceniem: 1 starszego kustosza dyplomowanego, 7 kustoszy, 5 st. bibliotekarzy, 9 bibliotekarzy, 1 mł. bibliotekarza i 3 dokumentalistów oraz 10 z wykształceniem średnim technicznym: 4 bibliotekarzy, 1 mł. bibliotekarza, 2 magazynierów, 2 st. techników i 1 informatyka.

W ciągu roku biblioteka obsługuje około 25 tys. czytelników, a ponad 100 tys. osób korzysta z biblioteki za pośrednictwem witryny internetowej (http://www.bg.am.poznan.pl). Statystyka udostępniania zbiorów za rok 2003 obejmuje 62 682 pozycje książkowe, 10 332 czasopisma i 17 939 kopii artykułów.

Stan zbiorów na koniec 2003 roku wynosił 328 865 woluminów, realny roczny przyrost księgozbioru kształtuje się na poziomie 4 tys. woluminów. Bieżąca prenumerata obejmuje 225 czasopism zagranicznych i 249 krajowych w wersji drukowanej. Biblioteka zapewnia dostęp elektroniczny w sieci akademickiej do kilku tysięcy czasopism pełnotekstowych w ramach prenumeraty oraz konsorcjów Science Direct, SpringerLink, Blackwell Synergy i EIFL.

Oprócz specjalistycznego księgozbioru biblioteka oferuje szeroki dostęp do baz komputerowych i elektronicznych źródeł informacji medycznej. Są to bazy bibliograficzne: MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Cochrane Library oraz bazy Academic Search Premier, ERIC, Health Source: Nursing/Academic Edition, MasterFILE Premier i Clinical Pharmacology, udostępniane w ramach projektu EIFL, bazy polskich bibliotek. Z witryny biblioteki dostępne są również bazy podręcznikowe up-to-date: WebMD i ASC Surgery oraz encyklopedyczna baza Images.MD. Ponadto zorganizowano dostęp do wielotysięcznej kolekcji podręczników, atlasów, słowników, encyklopedii i czasopism pełnotekstowych dostępnych w Internecie bez autoryzacji (http://www2.bg.am. poznan.pl/inne/dydaktyka.php). Biblioteka oferuje również usługi w zakresie dostarczania użytkownikom poszukiwanych dokumentów za pośrednictwem systemów elektronicznych doc@med (zaprojektowany w Bibliotece AM w Poznaniu) i SUBITO.

Od 1997 r. biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie Horizon z wykorzystaniem do charakterystyki rzeczowej dokumentów kartoteki haseł wzorcowych Medical Subject Headings (MeSH) w wersji dwujęzycznej.

Biblioteka dysponuje powierzchnią 2376 m2. Pracując w trudnych warunkach lokalowych, nie ma możliwości stworzenia wolnego dostępu do zbiorów, wyciszonych gabinetów do pracy indywidualnej itp. Problem ten rozwiąże dopiero projektowane Centrum Medycznej Informacji Naukowej.

Aniela Piotrowicz

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

W trosce o dobrostan zwierząt

Fot. S. Ciechan

Lekarze weterynarii, zootechnicy, pracownicy naukowi, doktoranci oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt uczestniczyli 18 grudnia w konferencji naukowej „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych (Sekcję Dobrostanu Zwierząt) oraz Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska wrocławskiej Akademii Rolniczej.

Prof. Józef Szarek z UWM w Olsztynie zauważył, że coraz częściej motywację podejmowania studiów weterynaryjnych stanowią spodziewane korzyści materialne. Zwrócił uwagę na marginalne miejsce humanitarnego podejścia do zwierząt w programie nauczania przyszłych lekarzy weterynarii. Podkreślił fakt przynależności profesji weterynarza do zawodów zaufania publicznego, co m.in. obliguje ich do troski o zwierzęta bezdomne i niewłaściwie traktowane przez swoich właścicieli.

Prof. Witold Janeczek z AR we Wrocławiu mówił, że w myśl ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r. zabiegi kosmetyczne na zwierzętach są dopuszczalne tylko w przypadku ratowania ich życia lub zdrowia oraz koniecznego ograniczania populacji. Przepisy są ogólnikowe, zbyt wiele kwestii pozostawiają decyzji lekarza, obarczając go jej konsekwencjami.
Katarzyna Bielas z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals” nawiązała do bulwersującego filmu, pokazującego ubój świń w jednej z rzeźni. Po prelegentce wystąpił lekarz weterynarii, dyżurujący w tym czasie w rzeźni i oskarżony przez media o bierność wobec cierpień zwierząt. Zwrócił uwagę na możliwość manipulowania faktami przy kręceniu filmu, a także dużo wcześniejszą niż podały to media datę jego powstania. Podkreślił, że dla przeciętnego człowieka ubój zawsze jest wstrząsającym doświadczeniem. Zauważył, że nie można mówić o humanitaryzmie tam, gdzie człowiek zabija zwierzę.

Problem doświadczeń prowadzonych na zwierzętach poruszyła Ewa Florek z Akademii Medycznej w Poznaniu. Dr Andrzej Rudy z AR we Wrocławiu przedstawił główne zadania inspekcji weterynaryjnej: nadzór nad zarobkowym transportem zwierząt, organizacją targów, spędów i wystaw oraz skupem i sprzedażą zwierząt, a także działalnością schronisk i hodowlą zwierząt laboratoryjnych itd. Do problematyki tej nawiązał prof. Roman Kołacz, mówiąc, że uregulowania prawne powinny spowodować poprawę warunków transportu zwierząt na duże odległości.

Zuzanna Nowak

Ogród Botaniczny PAN:
Zielony Raj

12 grudnia na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie otwarto szklarnię doświadczalno-ekspozycyjną „Zielony Raj”.

Na powierzchni 2 tys. m2 znajduje się pięć wydzielonych części, w każdej umieszczono rośliny z innych stref klimatycznych.

W pierwszej części „Zielonego Raju” zgromadzono rośliny o niewielkich wymaganiach, m.in. hortensje i datury, a wzdłuż ścian ustawiono stałą ekspozycję oleandrów. Rośliny te w okresie letnim wystawiane są na zewnątrz szklarni. W drugiej części, gdzie panuje duża wilgotność powietrza i wysoka temperatura, na uwagę zasługuje bogata kolekcja paproci oraz liczne gatunki pnączy. W centralnym miejscu tej części jest zbiornik z kaskadą wodną, otoczony roślinami lubiącymi podmokłe podłoże.

W kolejnej części szklarni, gdzie temperatura i wilgotność powietrza jest znacznie niższa, znalazły się sukulenty: wilczomlecze, gasterie, aloesy, agawy. Kolejna część „Zielonego Raju” jest podzielona na dwie komory z klimatem subtropikalnym. Uprawia się tu rośliny wymagające przejścia zimą w okres spoczynku w obniżonej temperaturze. Znajduje się tu interesująca, jedna z największych w Polsce, kolekcja cytrusów, licząca 32 gatunki i wiele odmian. Wśród egzotycznych roślin użytkowych można także zobaczyć, jak rośnie kawa, herbata, bananowiec, oliwki i granaty. A znajdująca się w Powsinie kolekcja bugenwilli jest największa w Polsce – liczy aż 36 gatunków i odmian.

Elżbieta Elbe

Nagrody naukowe 
wydziałów PAN za rok 2003

WydziaŁ I Nauk SpoŁecznych: Nagroda im. Erazma Majewskiego w dziedzinie archeologii: prof. Bogdan Balcer z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN za pracę Ćmielów-Krzemionki-Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia. W dziedzinie demografii: doc. dr hab. Marek Kupiszewski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN za pracę Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych. W dziedzinie historii kultury: prof. Lech Mróz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w. W dziedzinie orientalistyki: prof. Jerzy Zdanowski z Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN, za pracę Arabia Wschodnia. Od czasów najdawniejszych do XII w. Nagroda im. Władysława Spasowskiego w dziedzinie pedagogiki: dr hab. Dorota Klus-Stańska z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę Konstruowanie wiedzy w szkole.

WydziaŁ II Nauk Biologicznych: W dziedzinie paleobiologii: zespół z Instytutu Paleobiologii PAN w składzie: prof. Józef Kaźmierczak i mgr Barbara Kremer za publikację Thermal alteration of the Earth’s oldest fossils („Nature” 420: 477-478) oraz Neoarchean Biomineralization by Benthuc Cyanobacteria (Science 298: 23-51), doc. dr hab. Andrzej Pisera z Instytutu Paleobiologii PAN za publikację stanowiącą 16 rozdziałów 2-tomowej monografii kopalnych współczesnych gąbek Systema Porifera. A Guide to the Classification of Sponges, vol. 1. W dziedzinie neurobiologii: zespół z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w składzie: dr hab. Urszula Sławińska, doc. dr hab. Stefan Kasicki, dr Rozana Djavadian, dr Henryk Majczyński za cykl prac Działanie i plastyczność sieci neuronalnych rdzenia kręgowego. W dziedzinie biologii komórki: zespół z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w składzie: prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, dr Beata Pyrzyńska, dr Izabela Figiel-Ożóg, dr Grażyna Mosieniak, mgr Iwona Ciechomska, mgr Magdalena Dziembowska, mgr Agata Żupańska za cykl prac Molekularne mechanizmy programowanej śmierci komórek indukowanej przez cyklosporynę A. W dziedzinie zoologii: zespół z Akademii Podlaskiej w Siedlcach w składzie: prof. Barbara Jezierska i dr Małgorzata Witeska za książkę Metal toxicity to Fish. Wyróżnienie w dziedzinie zoologii: dr Elwira Szuma z Zakładu Badania Ssaków PAN za cykl prac dotyczących zmienności uzębienia lisa z Polski. W dziedzinie botaniki: dr Andrzej Chlebicki z Instytutu Botaniki PAN za pracę Biogeographic relationships between fungi and selected glacial relict plants.
WydziaŁ III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych: Nagroda im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie astronomii: dr Arkadiusz Olech z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN za cykl prac poświęconych gwiazdom typu RP Lyrae w gromadach kulistych. Nagroda im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii: dr inż. Karol Grela z Instytutu Chemii Organicznej PAN za cykl prac Poszukiwania nowych katalizatorów oraz badanie metatezy alkenów i alkinów. Nagroda im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki: prof. Adam Doliwa z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za cykl prac Całkowalna geometria dyskretna. Nagroda naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie fizyki: prof. Stanisław Jadach z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN za cykl prac O zastosowaniu modelowania stochastycznego w kwantowej teorii pola.
WydziaŁ IV Nauk Technicznych: Nagroda im. Bohdana Stefanowskiego w dziedzinie mechaniki: dr hab. Dariusz Mikielewicz z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej za cykl prac Modelowanie wymiany pędu i ciepła w dwufazowym przepływie pęcherzykowym. W dziedzinie elektroniki: dr hab. inż. Andrzej Dziedzic z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej za cykl prac Niestandardowe metody charakteryzacji oraz nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne grubowarstwowych elementów i podzespołów biernych. W dziedzinie inżynierii materiałowej: dr inż. Dariusz Kata z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za cykl prac dotyczących zaawansowanych procesów spalania proszków metalicznych, prowadzących do otrzymywania materiałów ceramicznych, wykorzystywanych jako podłoża dla układów elektronicznych. W dziedzinie informatyki: dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej za pracę Multiple Objective Metaheuristic Algorithms for Combinatorial Optimization. W dziedzinie budownictwa: dr inż. Dariusz Łydżba z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej za pracę Zastosowania metody w asymptotycznej homogenizacji w mechanice gruntów i skał. W dziedzinie budowy maszyn – eksploatacja: dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk z Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej za pracę Analiza i kształtowanie cech dynamicznych napędów elektromechanicznych.

Nominacje profesorskie

3 grudnia ub.r. Prezydent RP wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 78 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki.

Nauki biologiczne: Maria Dynowska (UWM), Stefan Friedrich (AR, Szczecin), Andrzej Gamian (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław), Anna Maria Kordowiak (UJ), Ryszard Jerzy Kornijów (AR, Lublin), Maria Koter-Michalak (UŁ), Marta Maria Mizianty (Instytut Botaniki PAN, Kraków), Elżbieta Pyza (UJ), Magdalena Rakowska-Boguta (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa), Alicja Wawrzynów (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa), Marek Michał Żabka (AP, Siedlce).

Nauki chemiczne: Patrycja Dynarowicz-Łątka (UJ), Szczepan Michał Roszak (PWr.), Edward Szłyk (UMK).

Nauki ekonomiczne: Bolesław Rafał Kuc (UG), Zofia Wysokińska (UŁ).

Nauki farmaceutyczne: Zdzisław Chilmonczyk (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa), Jan Zenon Gudej (UM, Łódź), Elżbieta Skrzydlewska (AM, Białystok).

Nauki fizyczne: Piotr Eugeniusz Marszałek (Duke University, USA), Marek Jacek Sarna (Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa).

Nauki humanistyczne: Włodzimierz Krzysztof Anioł (UW), Tadeusz Jan Błażejewski (UŁ), Halina Chałacińska-Wiertelak (UAM), Józef Maciej Fiszer (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Elżbieta Czesława Gondek (UŚ), Anna Władysława Grzegorczyk (UAM), Ryszard Waldemar Kluszczyński (UŁ), Witold Jerzy Kłaczewski (UMCS), Wojciech Pisula (SWPS), Krystyna Slany (UJ), Andrzej Krzysztof Strzałecki (UKSW), Maria Adelajda Wojtyła-Świerzowska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa).

Nauki leŚne: Włodzimierz Jędrzejewski (Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża), Józef Suliński (AR, Kraków), Jerzy Szwagrzyk (AR, Kraków).

Nauki medyczne: Andrzej Jacek Budaj (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Henryk Marek Dudek (AM, Białystok), Stanisław Zbigniew Głuszek (AŚw.), Tomasz Kazimierz Grodzicki (UJ), Grzegorz Jakiel (AM, Lublin), Zbigniew Kmieć (AM, Gdańsk), Krzysztof Kazimierz Linke (AM, Lublin), Marek Kazimierz Mędraś (AM, Wrocław), Krzysztof Olgierd Narkiewicz (AM, Gdańsk), Michał Studniarek (AM, Gdańsk), Małgorzata Maria Szelachowska (AM, Białystok), Franciszek Marian Trela (UJ), Teresa Wagner (Instytut Reumatologiczny, Warszawa), Krzysztof Zbigniew Warzocha (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa).

Nauki o ziemi: Stanisław Lasocki (AGH).

Nauki rolnicze: Jan Piotr Banasiak (AR, Wrocław), Elżbieta Boligłowa (AR, Kraków), Zenobiusz Dmowski (AR, Wrocław), Helena Dziadowiec (UMK), Jerzy Stanisław Gnyp (AR, Lublin), Krzysztof Antoni Gołacki (AR, Lublin), Kazimierz Grabowski (UWM), Maria Jędruszczak (PB), Barbara Joanna Marska (AR, Szczecin), Krzysztof Maślanka (AR, Kraków), Teresa Krystyna Orlikowska (ISiK, Skierniewice), Daniela Halina Ostrowska (SGGW), Sławomir Prończuk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików), Andrzej Władysław Rutkowski (AR, Poznań), Bogusław Sawicki (AR, Lublin), Stefania Smulikowska (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna), Krystyna Tylkowska (AR, Poznań), Barbara Maria Wilkaniec (AR, Poznań), Czesław Jakub Wysocki (SGGW), Alicja Żbikowska (UWM).

Nauki techniczne: Andrzej Józef Adamski (AGH), Ewa Dudek-Dyduch (AGH), Antoni Gronowicz (PWr.), Wojciech Machczyński (PP), Zygmunt Szlachta (PK), Wojciech Andrzej Żagan (PW).

Nauki teologiczne: ks. bp Jan Marian Kopiec (UO).

 

Komentarze