Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 2004

Spis treści numeru 2/2004

luty/2004
Luty 2/2004

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Wizja
– Marek Remiszewski

INFORMACJE

Kronika

Z prac KRASP
  Wyzwanie przyszłości 
– Franciszek Ziejka

Z życia Akademii
  Akademia i edukacja  
– Piotr Kossobudzki 

Notatki przewodniczącego RGSzW
  Oczekiwania środowiska
– Jerzy Błażejowski

Notatki przewodniczącego KRUN
  Projekt wymaga modyfikacji
– Józef Szabłowski

Ogłoszenia o pracy

Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Dziki ogród
   – rozmowa z prof. M. Zdanowskim, prezesem SRiZUN

Agora

Wspólne słuchanie świata
  – Ewa Chmielecka
O dobrych obyczajach w nauczaniu

Życie akademickie

Unia personalna
– Marek Ratajczak
Paradoksy wieloetatowości nauczycieli akademickich

Zarządzanie jakością wobec akredytacji 
  – Kazimierz Dendura
O certyfikacji i akredytacji kierunków nauczania

Potrzeba ujednolicenia wymagań
  – Marek Wąsowicz
Propozycja punktowego systemu oceny pracy studenta

Biblioteczne zaplecze studiów
  – Jacek Wojciechowski
O autonomii i organizacyjnym wzmocnieniu głównych bibliotek uczelnianych

Zamknięte „oczy świata”
  – Jadwiga Michalczyk
Nieetyczne układy i powiązania w uczelniach

Łączenie wody z lądem
  – Halina Bykowska
Integracja wydziałów PG lekiem na deficyt finansowy

Z archiwum nieuczciwości naukowej (22)

Plagiat w Gliwicach
– Marek Wroński
O przepisywaniu fragmentów podręczników

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Sam finansuję badania
– rozmowa z prof. M. Podhajskim, muzykologiem

Robota „na zakładkę” 
– Małgorzata Pawełczyk
Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Transplantacyjnej i Wątroby w Warszawie

Jak zarządzać środowiskiem?
– Mariusz Karwowski
W IMiGW powstaje System 
Informacji Geograficznej (GIS)

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (92)

Pomnik Staszica w Łodzi
  – Grzegorz Filip

Gwiazdy i meteory

Wszechstronny uczony
  – Agnieszka Toczek
Jan Stanko, lekarz i przyrodnik

Rody uczone (82)

Swieżawscy
  - Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce (50)

Historia magisterium 
  – Piotr Hübner
Burzliwe dzieje stopnia magistra

OKOLICE NAUKI

Postęp na marginesie 
  – Jan Koźniewski
Znaczenie eudkacji dla rozwoju naukowo-technicznego

Poczta elektroniczna

Zimowe poziomki 
  – Paweł Misiak
Do czego służy system oceniania?

Recenzje
  Historia naturalna bogaczy
Edukacja na odległość
Razem osobno
Etos profesora XVI wieku
Kuna za kaloryferem

FELIETONY

Szkiełko w oku

Etyka w ustach władzy
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Przygodność
  – Leszek Szaruga

Dziki ogród

 Ten projekt jest uzgodniony ze wszystkimi najważniejszymi środowiskami. Został skonsultowany z uczelniami zrzeszonymi w KRASP. Zaakceptowało go Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych, któremu przewodniczę, i które zrzesza 140 uczelni. Uwzględnione zostały uwagi przesłane przez KRUN. Na bieżąco uwzględnialiśmy uwagi Ministra Edukacji, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Parlamentu Studentów. Jest to zatem wynik powszechnego kompromisu. Nie wszyscy są w 100 procentach zadowoleni, ale gdybyśmy zniweczyli ten wysiłek i projekt by przepadł, to cofniemy koło historii o piętnaście lat i zablokujemy szansę wejścia do Unii Europejskiej z nowoczesnym prawem w zakresie szkolnictwa wyższego.

Rozmowa z prof. Mirosławem Zdanowskim, prezesem Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych

 

Wspólne słuchanie świata

Do dobrych tradycji uczelni, sprzyjających istnieniu wspólnoty, należy kolegialność – wspólnota uczonych i studentów, uczelnia ponosi zespołową odpowiedzialność za działania podjęte przez jej władze bądź w jej imię. Oznacza to także poszanowanie praw i godności jej członków bez względu na miejsce, jakie we wspólnocie zajmują. Szkoła bez wspólnoty, to instytucja martwa, tylko pozornie wypełniająca swe zadania. Wspólnota bez instytucji jest bezsilna. Wzięte z osobna, nie mają możliwości realizacji wartości akademickich. Tylko ich współistnienie stwarza taką możliwość. Szkoła powinna być instytucją dającą ramy działania wspólnocie. Będzie tym lepsza, im bardziej rozwinięty w niej zostanie duch wspólnoty: świadomość dobra wspólnego i sposobów wprowadzania go w czyn.

O pracach nad przygotowaniem „Zasad dobrych obyczajów akademickich” pisze dr hab. Ewa Chmielecka 

   

Unia personalna

W szkolnictwie wyższym nie jest niczym nadzwyczajnym, gdy w uczelni reklamującej się jako najlepsza w regionie podstawowe stanowiska funkcyjne, od rektora począwszy, zajmują osoby będące przede wszystkim pracownikami innej uczelni, z którą mniej lub bardziej otwarcie konkurują. Nie jest także niczym szczególnym, że na spotkaniu rektorów wszystkich działających na danym terenie szkół wyższych część uczestników występuje w roli rektorów, a zarazem przełożonych innych rektorów obecnych na spotkaniu.

O zjawiskach wielości miejsc pracy, wielości etatów i wielości funkcji w szkolnictwie wyższym pisze prof. Marek Ratajczak

Postęp na marginesie

Czy można nabyć umiejętności np. konstruktora lub badacza bez własnego doświadczenia? Nasze czynniki gospodarcze są przekonane, że można, a jedyna i wystarczająca droga rozwoju, to nabywanie w renomowanych firmach gotowych, nowoczesnych technologii. Jest to mniemanie tak naiwne, jak przeświadczenie, że można zyskać szkolną wiedzę umiejętnie ściągając na klasówkach. Jedynie własny, nowatorski wysiłek zapewnia osiągnięcie sukcesu porównywalnego ze światowym. Zastanawiające, że prawdę tę rozumie się i respektuje w praktyce edukacji dzieci i młodzieży, natomiast nasze czynniki gospodarcze unikają jak ognia własnych wysiłków.

O roli postępu naukowo-technicznego pisze Jan Koźniewski

     
 

Komentarze