Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 2004

Spis treści numeru 2/2004

Oczekiwania środowiska

Poprzedni Następny

Notatki Przewodniczącego RGSzW

Rozpoczynający się rok będzie wymagał 
wyjątkowej aktywności, czekają nas bowiem wyzwania 
wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.

Jerzy Błażejowski

Szkolnictwo wyższe nie dozna zapewne szoku, ale otworzy się na oddziaływania zewnętrzne. Ogromne znaczenie będą więc miały regulacje w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Ważne jest zatem, aby wprowadzić odpowiadające nowej rzeczywistości prawo i wypracować własną koncepcję kształcenia. Istotna jest aktywność środowiska akademickiego na tym polu, w tym Rady Głównej, będącej jego organem przedstawicielskim.

Posiedzenie Prezydium odbyło się 15 stycznia. Zaopiniowaliśmy zasady przyznawania stypendiów naukowych, projekty rozporządzeń w sprawie maksymalnej wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, projekty zleceń organizowania II i III etapu olimpiad tematycznych oraz projekt umowy między rządami Polski i Rosji o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni naukowych w obu krajach. Polska podpisała już takie umowy z Niemcami i Austrią. W naszym interesie jest, aby obowiązywały one w relacjach z innymi krajami, szczególnie tymi, które nie staną się w najbliższych latach członkami UE. Rada od lat uczestniczy w negocjacjach i deklaruje wolę dalszego współdziałania.

16 stycznia odbyło się spotkanie dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych, dotyczące standardu nauczania dla kierunku prawo. Spotkanie miało miejsce w MENiS z inicjatywy Rady Głównej. Wziął w nim udział prof. Andrzej Jamiołkowski, przewodniczący PKA, oraz przedstawiciele ministerstwa. Przewodniczył, wspólnie ze mną, ks. bp Andrzej Dzięga, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Spotkanie było ważne ze względu na specyfikę kierunku (realizowany jest w formie jednolitych studiów magisterskich), jak i rozbieżne poglądy w kwestiach ogólnej liczby godzin oraz obligatoryjności przedmiotów kształcenia ogólnego i kierunkowego. Dyskusja nie doprowadziła do konsensusu, jednak istnieją przesłanki dla jego osiągnięcia podczas kolejnego spotkania pod koniec lutego. Studia na kierunku prawo przyciągają wielu studentów, stąd troska, aby były one prowadzone na należytym poziomie. Z drugiej strony, specyfika poszczególnych ośrodków akademickich skłania do racjonalnego formułowania standardów.

16 stycznia, na zaproszenie rektora Mirosława Zdanowskiego, uczestniczyłem w spotkaniu Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Poinformowałem o działalności Rady w ostatnich miesiącach oraz przedstawiłem zarys spraw związanych z nowelizacją listy kierunków studiów oraz standardów nauczania.
20 stycznia odbyło się w Uniwersytecie Warszawskim seminarium pod hasłem „Szkolnictwo wyższe w Polsce”, którego tematem przewodnim był raport Banku Światowego dotyczący szkolnictwa wyższego w Polsce. Głosy w dyskusji podkreślały potrzebę przygotowania takiego raportu, jednak uwypuklały liczne niedociągnięcia przedstawionego dokumentu. Dobrze się stało, że pierwszą wersję poddano ocenie instytucji państwowych i środowiska akademickiego. Istnieje bowiem szansa, że raport będzie rzetelnym źródłem informacji o naszym szkolnictwie wyższym. Trzeba jednak, we względnie krótkim czasie, przekazać uwagi i wskazać miejsca wymagające poprawy. Jeśli bowiem zostaną przeoczone błędy, dokument – który z pewnością będzie na świecie brany pod uwagę jako źródło informacji – nie pomoże naszemu szkolnictwu wyższemu uzyskać należnego miejsca w Europie i świecie. Złożyłem deklarację o włączeniu się Rady w działania na rzecz uaktualnienia i uzupełnienia raportu. Druga część seminarium dotyczyła zasad pozyskiwania kredytów dla szkolnictwa wyższego z Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz OECD. Chociaż rysują się szerokie możliwości pozyskiwania kredytów, trudno będzie z nich korzystać wobec uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa wyższego – szczególnie publicznego – w kraju. Tym niemniej, może to być droga ułatwiająca rozwój działalności edukacyjnej, szczególnie w przypadku uruchamiania komercyjnych form kształcenia.

W dniach 29-31 stycznia uczestniczyłem w Zgromadzeniu Plenarnym KRASP, na które zostałem zaproszony przez przewodniczącego, prof. Franciszka Ziejkę, oraz organizatora spotkania, prof. Tadeusza Wilczoka, rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pośród wielu omawianych zagadnień znalazły się również sprawy mieszczące się w obszarze wspólnych z Radą zainteresowań. W trakcie sesji, dotyczących internacjonalizacji kształcenia w polskich uczelniach w kontekście Procesu Bolońskiego oraz problemów szkolnictwa wyższego i polityki edukacyjnej, znaczna część wystąpień i dyskusji skupiała się wokół koncepcji studiów wyższych, standardów nauczania, kompatybilności naszego szkolnictwa ze szkolnictwem europejskim, a także polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego. Ponieważ projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zostanie niebawem przekazany przez Prezydenta RP do Parlamentu, istnieje pilna potrzeba dyskusji nad wymienionymi wyżej zagadnieniami. Rada przedstawi propozycje rozwiązań w tym zakresie do dyskusji, po marcowym posiedzeniu plenarnym. Jedno jest pewne, środowisko akademickie oczekuje na porządkujące a zarazem nowoczesne rozwiązania w zakresie edukacji na poziomie wyższym, ułatwiające proces kształcenia i zapewniające absolwentom naszych szkół udany start na krajowym i wysoce konkurencyjnym europejskim i międzynarodowym rynku pracy.
 

Komentarze