Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1999

Spis treści numeru 3/1999

Marzec 3/99
Marzec 3/99
 
Artykuły

 

FELIETON REDAKCYJNY

Na czym nam zależy?
Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
  - Andrzej Wiszniewski
Atrakcyjność i potencjał

Notatki Przewodniczącego RGSzW
  - Andrzej Pelczar
Sporne minima

Notatki Przewodniczącego KRUN
  - Krzysztof Pawłowski
Test prawdy

ŻYCIE AKADEMICKIE

Rozmowa Forum
  - rozmowa z prof. M. Mossakowskim, prezesem PAN
Próba nawiązania dialogu

Przegląd akademicki

Uniwersytet w Olsztynie
  - Stefan Smoczyński
O tworzeniu wszechnicy przez połączenie WSP i ART

Akademicka wieloetatowość
- Zbigniew Drozdowicz
Kiedy dydaktyka akademicka staje się pańszczyzną?

Gwarancja rzetelnej oceny
- Stanisław Lisiewicz
Spór między autorem a CK i NSA o zatwierdzenie habilitacji

Czy profesor jest potrzebny?
  - Zbigniew Żmigrodzki
Do czego wykorzystywany jest nauczyciel akademicki?

Rektor - ciągłość i zmiana
  - Aleksander Wesołowski
Nowy rektor jako kontynuator i reformator

Nowe programy ze starej szafy
  - Julian Musielak
Co zawierają minima programowe z matematyki?

Zapewnianie jakości
  - Ewa Chojnacka
Politechnika Łódzka w międzynarodowym programie oceny jakości kształcenia

Kobieta w uczelni
  - Halina Bykowska
O możliwościach kariery akademickiej kobiet

Nasze Soplicowo
  - Zofia Ratajczak
"Pan Tadeusz" jako zwierciadło rzeczywistości, także akademickiej


Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Wielki wynalazek u schyłku tysiąclecia
- Magdalena Fikus
Bio-chipy mają kolosalną przyszłość

Nauka prywatności
- Kinga Nemere-Czachowska
Badania naukowe wchodzą w kolizję z prawem o ochronie danych osobowych

Mapa nauki polskiej

Zapał drąży materię
  - Artur Wolski
Potencjał naukowy i osiągnięcia technologiczne Politechniki Łódzkiej

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (41)
  Pomnik Karola Szajnochy we Lwowie II str. okł.

Gwiazdy i meteory

Sto lat temu
  - Piotr Kieraciński
Prof. Walery Jaworski, gastrolog

Rody uczone (31)

Inglotowie
  - Magdalena Bajer
Uczeni potomkowie niemieckich kolonistów z Albigowej

OKOLICE NAUKI

Poczta elektroniczna

Publikuj lub giń
  - Paweł Misiak
Media cyfrowe - szersze możliwości publikowania prac naukowych

Literatura polska... w Internecie
  - Marek Adamiec
Tracimy szansę na promocję polskiej kultury w Sieci

W podróż z Internetem
  - Piotr Kieraciński
Strony turystyczne w Internecie

Esej

Powrót do źródeł
  - Zdzisław Pluta
Jak wypełnić naukowe pojęcia konkretną treścią?

Recenzje
  Postmodernizm dla dzieci
Łyczaków. Dzielnica za Styksem
Słownik eufemizmów polskich
Czasy wielkiej imitacji
Papierosy są boskie
Nauczyciele akademiccy

FELIETONY

Wyznania szalonego humanisty
- Leszek Szaruga
Inteligenci

Fot. na I str. okładki - Stefan Ciechan

KONKURS OTWARTY

na stanowiska profesorów
nadzwyczajnych i zwyczajnych

Próba nawiązania dialogu


   Jestem zwolennikiem udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych czy instytutach międzynarodowych - zarówno tworzenia takich instytutów na terenie kraju, jak i uczestnictwa w pracach placówek zagranicznych czy międzynarodowych. Przyszłość nauki uprawianej w Polsce zależy od tego, jak nauczymy się pracować w międzynarodowych projektach, zespołach i instytutach, wykorzystywać międzynarodowe fundusze. W Zjednoczonej Europie, do której wcześniej czy później wejdziemy - mam nadzieję, że wcześniej - badania naukowe robi się wspólnie.

Rozmowa z prof. Mirosławem Mossakowskim, prezesem Polskiej Akademii Nauk

 

Uniwersytet w Olsztynie


   Dzisiaj, w przededniu debaty parlamentarnej, najważniejsze jest pełne porozumienie wszystkich zespołów dydaktycznych i badawczych w zakresie ich miejsca w uniwersytecie, głównych kierunków badawczych i jasnych celów perspektywicznych w Olsztynie. Zwyciężyła opcja, iż nie należy naruszać istniejących struktur naukowych i tworzyć uniwersytet taki, na jaki bogactwo uczelni pozwala. Podjęto wyzwanie wykorzystując wsparcie władz samorządowych, regionalnych i państwowych.

Prof. Stefan Smoczyński, rektor olsztyńskiej ART, pisze o stanie przygotowań
do utworzenia Uniwersytetu Warmii i Mazur

 

Akademicka wieloetatowość


   W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych podmiotów gospodarczych, w których bez większego trudu, a czasami również bez specjalnego targowania się o w końcu spore uposażenie, mogą znaleźć dodatkowe zatrudnienie osoby z akademickimi tytułami i kwalifikacjami, zwłaszcza gdy owe tytuły i kwalifikacje nie przeszkadzają im w dyspozycyjności. Nie sposób nie zauważyć pojawienia się wielkiej liczby małych firm, z których przynajmniej część zakładana i prowadzona jest przez osoby mające status pracownika akademickiego lub przynajmniej tkwiące w tym środowisku "jedną nogą", poprzez zachowanie połowy lub jeszcze mniejszej części etatu (co jest korzystne chociażby ze względu na kontakty czy ubezpieczenie).

Na ile dodatkowych etatów może sobie pozwolić nauczyciel akademicki, zastanawia się prof. Zbigniew Drozdowicz

 

Gwarancja rzetelnej oceny


   Pragnę na przykładzie mojej sprawy unaocznić środowisku akademickiemu, jaki potrafią mijać się z prawdą Centralna Komisja i Naczelny Sąd Administracyjny. Najcięższe zarzuty okazały się fałszywe, a niektóre wprost niedorzeczne, świadczące o niezrozumieniu istoty rozwiązania postawionego problemu i nie przeczytaniu znaczących części pracy. Jednak decyzja podjęta przez Prezydium Centralnej Komisji, której uzasadnienie stanowiły te fałszywe zarzuty, pozostaje aktualna.

Dr Stanisław Lisiewicz przedstawia losy własnej, niezatwierdzonej habilitacji

 

Nowe programy ze starej szafy


   Kierunki badań wydziałów czy instytutów stanowią odzwierciedlenie specjalności profesorów i rzutują na nauczanie studentów. Jest zrozumiałe, że razi to ludzi wychowanych w duchu centralizmu. Ale czasy panowania tego ducha należą do przeszłości. Jak dobrze, że o programach uniwersytetów w Oxfordzie i Cambridge nie decydował król ani królowa. Tylko samodzielne uniwersytety, ustalające m.in. własne programy, mają szansę konkurować z innymi w przyszłej Europie. Toteż uważam, że miejsce na centralnie produkowane programy jest w koszu na makulaturę.

Prof. Julian Musielak zastanawia się, kto powinien zajmować się ustalaniem minimów programowych

 

[Kartka]Zdrowych,
dostatnich
i pogodnych
Świąt Wielkiejnocy

życzy
Redakcja

Listy

 

Uwagi.