Aktualności
Konkursy
01 Lutego
Opublikowano: 2022-02-01

20 mln zł na małe granty

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło szóstą edycję konkursu MINIATURA. Do zdobycia jest aż 20 mln zł na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.

W konkursie MINIATURA naukowcy mogą zdobyć środki na przeprowadzenie działań naukowych, których rezultaty pomogą im przygotować projekty badawcze i następnie ubiegać się o ich sfinansowanie w konkursach NCN lub innych konkursach grantowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 tys. do 50 tys. zł. O środki może ubiegać się podmiot, w którym na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest badacz posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Osoba realizująca działanie musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. Regulamin konkursu dopuszcza składanie wniosków również przez badaczy, którzy uzyskali stopień doktora wcześniej, jeśli mieli oni dłuższe przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci lub dłuższą niezdolnością do pracy.

Naukowiec wskazany jako osoba realizująca działanie naukowe nie może kierować (obecnie lub w przeszłości) realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Nie może również być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki, nie może być także laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN. Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz.

Wnioski o finansowanie działań naukowych w konkursie MINIATURA można składać do 31 lipca 2022 r. za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

NCN zachęca do przygotowania wniosku jak najwcześniej, ponieważ środki dostępne w konkursie są rozdzielane proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których trwa nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru. Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

źródło: NCN

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 6

Dyskusja (0 komentarzy)