Aktualności
Konkursy
12 Listopada
Opublikowano: 2021-11-12

Nowy konkurs sieci CHIST-ERA

Już po raz dziewiąty polscy naukowcy mogą otrzymać finansowanie na badania prowadzone z partnerami zagranicznymi w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. We współpracy z siecią CHIST-ERA Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze.

Konkurs dotyczy dwóch obszarów tematycznych: Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS) oraz Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).

Do NCN mogą składać wnioski konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania). Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie CHIST-ERA Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektu. Badania/projekt można zaplanować na 24 lub 36 miesięcy.

Składanie wniosków

Polskie zespoły badawcze we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowują wnioski wspólne. Podlegają one ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje wchodzące w skład sieci CHIST-ERA oraz sekretariat konkursu CHIST-ERA Call 2021. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów. Wniosek w języku angielskim musi być złożony w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS), który jest dostępny na stronie programu. Ocena jest jednoetapowa, w konkursie nie jest wymagane przygotowanie wniosków skróconych, należy złożyć wyłącznie wniosek wspólny pełny.

Wnioski krajowe dotyczą polskiej części projektu i są przygotowywane przez polski zespół badawczy. Podlegają wyłącznie ocenie formalnej przez NCN, której dokonują koordynatorzy dyscyplin. Wnioski należy złożyć za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wspólnych: 17 stycznia 2022 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 24 stycznia 2022 r.
  • Wyniki konkursu: czerwiec 2022 r.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro. Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie sieci CHIST-ERA.

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem konsorcjum CHIST-ERA III oraz CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) tworzącego sieć typu ERA-NET Cofund, w której skład wchodzą agencje finansujące badania naukowe. Celem sieci jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas CHIST-ERA ogłosiła 11 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 r.

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)