Aktualności
Konkursy
17 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-17

Ruszyły nowe edycje konkursów na projekty mistrzowskie i zespoły badawcze

Kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS ogłosiło Narodowe Centrum Nauki. Łączny budżet obu wynosi 140 mln zł, a o finansowanie mogą ubiegać się autorzy nowatorskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz takich, które mają na celu powołanie nowego zespołu badawczego.

Konkurs MAESTRO, którego budżet wynosi 20 mln zł, kierowany jest do doświadczonych naukowców, planujących prowadzić pionierskie badania, w tym również interdyscyplinarne, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat. Ponadto musi wykazać się publikacją co najmniej 5 tekstów w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

W czternastej edycji wprowadzono nowy wymóg w stosunku do wnioskodawców, którzy otrzymali już wcześniej grant MAESTRO. Osoby te mogą złożyć kolejny wniosek tylko jeśli są laureatami konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC) lub w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Konkurs MAESTRO skierowany jest do dojrzałych badaczek i badaczy, wyróżniających się dużym dorobkiem naukowym i osiągnięciami. Wyróżniamy wybitne projekty naukowe, które zakładają przeprowadzenie nowatorskich badań, a w rezultacie otrzymanie innowacyjnych wyników – wyjaśnia prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie SONATA BIS, z budżetem 120 mln zł, można z kolei składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenie nowego zespołu prowadzącego badania o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres kwalifikacji można przedłużyć, jeśli kierownik miał przerwy w karierze naukowej. Ponadto musi posiadać w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe w przypadku działalności badawczej w zakresie sztuki.

Grant SONATA BIS to doskonała szansa dla młodych naukowców chcących stworzyć swój pierwszy zespół badawczy. Dzięki finansowaniu z NCN zyskują oni stabilność finansową pozwalającą im na zatrudnienie utalentowanych współpracowników i pracę nad nawet najbardziej skomplikowanymi tematami badawczymi – zachęca prof. Jacek Kuźnicki.

W obu konkursach uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na wynagrodzenia i stypendia dla członków zespołu badawczego (w tym doktorantów i studentów), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. SONATA BIS 12 i MAESTRO 14 nie posiadają górnej granicy finansowania projektu, a badania mogą zostać zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.

Wnioski w obu konkursach są ocenianie w dwóch etapach. Pierwszy etap to ocenia uzgodniona przez zespół ekspertów z uwzględnieniem ocen indywidualnych, w drugim etapie wnioski oceniane są przez recenzentów zewnętrznych, a kierownik projektu odbywa rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie oceny pod uwagę brane są takie kryteria jak: poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, a także osiągnięcia kierownika projektu.

Nabór wniosków w obu konkursach trwa do 15 września 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniach MAESTRO 14 i SONATA BIS 12. Ogłoszone konkursy stanowią flagowe pozycje w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W ciągu 11 lat przyznano 272 grantów MAESTRO o łącznej wartości prawie 738 mln zł i 822 granty SONATA BIS na kwotę ponad 1,4 mld zł.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)