Szkoły wyższe

Prof. Krzysztof Kowalczyk na czele UP w Lublinie

Opublikowano: 2020-07-06

forum akademickie
Źródło: www.up.lublin.pl

Prof. Krzysztof Kowalczyk został nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zastąpi sprawującego tę funkcję od 2016 roku prof. Zygmunta Litwińczuka.

Wybory rektora UP w Lublinie odbyły się w poniedziałek 6 lipca. W głosowaniu wzięło udział 254 z 258 uprawnionych elektorów. Spośród trzech kandydatów największym poparciem cieszył się prof. Krzysztof Kowalczyk, na którego głos oddało 129 osób. Jego pretendenci uzyskali: dr hab. Adsam Waśko, prof. UP, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni – 79 głosów, prof. Stanisław Winiarczyk, były dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – 46 głosów.

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk ur. się w 1963 r. W 1987 r. ukończył studia na kierunku rolnictwo na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (poprzedniczka Uniwersytetu Przyrodniczego), i w tym samym  roku rozpoczął pracę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia na podstawie rozprawy „Efekty plejotropowe genów Rht niewrażliwych na kwas giberelinowy w pszenicy zwyczajnej”. W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność genetyka i hodowla roślin. W rozprawie habilitacyjnej pt. „Identyfikacja, charakterystyka i lokalizacja supresora locus Pm8 w polskich odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)” do mapowania genu wykorzystał najnowsze wówczas markery mikrosatelitowe. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz dziekana Wydziału Agrobioinżynierii. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z odpornością pszenicy i owsa na mączniaka prawdziwego i rdze, identyfikacją i wykorzystaniem markerów molekularnych w badaniach roślin zbożowych oraz analizą ekspresji wybranych genów roślin użytkowych i modelowych indukowanych pod wypływem stresów, a także opracowywaniem markerów DNA przydatnych w selekcji roślin rolniczych.

Brał udział w realizacji trzech grantów oraz był kierownikiem sześciu projektów finansowanych przez KBN, MNiSW, NCBiR, NCN oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na łączną sumę ponad 2 mln zł. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego za ponad 1 mln zł. Uczestniczył w realizacji projektów międzynarodowych w ramach „Ecoclimatic adaptability of dwarfing genes in wheat in Europe” i „International Triticeae Mapping Initiative” W zakresie badań naukowych współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. John Innes Centre w Norwich w Anglii, Technische Universitat München oraz Leibniz Institute w Gatersleben w Niemczech, Institute of Cytology and Genetics w Nowosybirsku w Rosji.

Opublikował jako autor lub współautor 240 prac, w tym 18 w czasopismach z JCR. Opracował „Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej”. Jest współautorem oraz redaktorem podręcznika „Agrobiotechnologia” oraz „Przewodnika do ćwiczeń z biotechnologii leśnej”. Współpracuje z licznymi instytucjami z otoczenia rolnictwa i gospodarki żywnościowej m.in. COBORU, WIORiN, PIN, MRiRW oraz hodowli roślin (HR Strzelce, HR Smolice, Danko sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin, Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o, KHBC sp. z o.o., Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o., KWS Einbeck, Niemcy). Jest współautorem 3 patentów, 17 wzorów użytkowych oraz 75 wdrożeń produktów z zakresu biotechnologii i hodowli roślin.

Należy do European Wheat Aneuploid Cooperative, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a obecnie jest trzecią kadencję członkiem Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Przewodniczy Komisji Rolnictwa i Weterynarii Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk.

Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Unii Lubelskiej. Otrzymał również kilkanaście nagród JM Rektora UP w Lublinie oraz wyróżnienie „Złoty Kłos” przyznane przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Agrobioinżynierii.

źródło: UP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie