Aktualności
Sprawy nauki
29 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-29

Porozumienie NCBR z Narodowym Funduszem Badań Ukrainy

Organizacja wspólnych konkursów bilateralnych, wymiana wiedzy i najlepszych praktyk oraz promocja udziału polskich i ukraińskich ekspertów w procesie oceny wniosków w konkursach obu instytucji – to główne założenia podpisanego właśnie porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Narodowym Funduszem Badań Ukrainy.

Dla NCBR podjęta współpraca jest ważnym elementem nowej strategii zakładającej m.in. wzmocnienie pozycji międzynarodowej Centrum i stałe poszerzanie oferty w tym zakresie.

Polskie innowacje już od lat wychodzą za granicę dzięki wsparciu NCBR. W naszym portfolio mamy obecnie ponad 100 inicjatyw międzynarodowych. Cieszę się, że od dziś w gronie naszych najważniejszych zagranicznych partnerów jest także Narodowy Fundusz Badań Ukrainy. To szansa dla polskich jednostek na nawiązanie nowych badawczych kontaktów. Dla obu instytucji to także możliwość wspólnego udziału chociażby w takich projektach, jak Twinning i TAIEX, czyli programach pomocowych adresowanych do państw sąsiadujących z UE – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowy Fundusz Badań Ukrainy (NRFU) to państwowa agencja rządowa, której głównym celem jest wsparcie realizacji badań podstawowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach nauki i technologii. NRFU został powołany przez Radę Ministrów Ukrainy na początku 2018 roku i jest odpowiednikiem polskiego NCBR na Ukrainie.

Jesteśmy przekonani, że partnerstwo w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy NRFU i NCBR będzie realizowane na wysokim poziomie. Nie mamy wątpliwości, że nasza współpraca będzie sprzyjać owocnej wymianie wiedzy i dobrych praktyk między czołowymi organizacjami i instytucjami naukowymi Ukrainy i Polski, zacieśnianiu relacji między naszymi krajami, a także wzajemnej integracji krajowych przestrzeni badawczych – przyznaje prof. Leonid Jatsenko, dyrektor Narodowego Funduszu Badań Ukrainy.

Umowa będzie obowiązywać przez 5 lat. Współpraca może być podjęta m.in. w zakresie badań jądrowych, nowych materiałów, technologii IT, fizyki i astronomii, inżynierii, biotechnologii czy badań środowiskowych.

Rok 2021 to nowe wyzwania dla NCBR w zakresie współpracy międzynarodowej. Aby jeszcze skuteczniej wspierać naukowców i innowatorów na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza realizować projekty w ramach programu Horyzont Europa, Centrum podjęło już szereg istotnych działań m.in. powołało Biuro Współpracy Międzynarodowej, połączyło siły z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz uruchomiło biuro w Brukseli.

Współpraca międzynarodowa w NCBR ma wieloraki charakter. Ze względu na typ wdrażanych inicjatyw można podzielić ją na: ERA-NET-y, czyli partnerstwa w ramach Programów Ramowych UE; inne inicjatywy wielostronne; współpracę dwustronną; a także programy finansowane z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łącznie NCBR zaangażowało się w 102 inicjatywy, czego wynikiem jest prawie 1000 projektów o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 1,1 mld zł. NCBR ogłasza średnio 30 konkursów rocznie, z łącznym budżetem około 100 mln zł.

źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)