Aktualności
Szkoły wyższe
30 Czerwca
Źródło: www.ue.katowice.pl
Opublikowano: 2020-06-30

Nowa rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prof. Celina M. Olszak będzie od września nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zastąpi dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, który zarządzał uczelnią przez jedną kadencję i nie ubiegał się o reelekcję.

Wybory w katowickim UE odbyły się we wtorek 30 czerwca. Przeprowadzono je z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Do rektorskiego fotela pretendowały dwie osoby. Spośród 64 uprawnionych do głosowania elektorów najwięcej, bo aż 48, opowiedziało się za kandydaturą prof. Celiny M. Olszak. Jej konkurent – prof. Maciej Nowak, prodziekan Szkoły Studiów I i II stopnia, otrzymał 16 głosów. Prof. Olszak będzie 16. rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W swoim programie wyborczym zapowiedziała m.in. budowę silnych zespołów realizujących innowacyjne i ważne społecznie kierunki badań, unowocześnienie dydaktyki, rozwinięcie partnerstwa z biznesem, administracją publiczną i szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym, jak również usprawnienie funkcjonowania uczelni. Ma zamiar postawić na przejrzyste struktury i autonomiczne jednostki, rozpoznawalne w środowisku akademickim. Uczelnia, według jej wizji, ma być miejscem otwartym i przyjaznym dla środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, opierającym się na szacunku, autentycznym dialogu ze społecznością akademicką, z pełnym poszanowaniem dla wolności akademickiej. Szczególny nacisk chce położyć na umiędzynarodowienie.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach związana jest od 1985 roku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień projektowania i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, big data oraz oddziaływania technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo. W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2001 – doktora habilitowanego, a w 2010 roku otrzymała nominację profesorską.

Była wicedyrektorem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach (2004–2008), dziekanem Wydziału Informatyki w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach (2003–2007), prodziekanem ds. nauki Wydziału Ekonomii UE w Katowicach (2008–2016), kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej UEK (od 2006), dziekanem Wydziału Ekonomii (2016–2019).

Jest stypendystką Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii. Odbyła również wiele krótkookresowych wizyt i szkoleń w ośrodkach zagranicznych (University of Technology, Auckland; London University; Vienna University; ESC of Toulouse; ESC of Clermont Ferrand).

Jest autorką, współautorką lub redaktorką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych i są przedmiotem licznych cytowań na świecie (liczba cytowań: 1884, h-index = 19, i10-index = 39). Była kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

Jest ekspertem i biegłym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Została powołana do opracowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce. Pełniła także funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki oraz T-AP Social Innovation. Była członkiem Zespołu ds. E-gospodarki i E-usług przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, członkiem Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego.

Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Pays du Groupe De Vysegrad, Canadian Centre of Science and Education, The American Research Foundation’s Centre for European and Middle Eastern Studies oraz Informing Science Institute. Za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona  medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, a także uhonorowana nagrodami dla promotora w przewodach doktorskich oraz nagrodami w kategorii „Best Paper Award” na konferencjach zagranicznych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r. Jest także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Studiuje w nim blisko 10 tys. studentów.

MK, źródło: UE

Dyskusja (0 komentarzy)