Aktualności
Szkoły wyższe
26 Maja
Fot. Stefan Ciechan
Opublikowano: 2020-05-26

Nowy rektor Politechniki Lubelskiej

Prof. Zbigniew Pater, dziekan Wydziału Mechanicznego i jedyny kandydat w wyborach na rektora Politechniki Lubelskiej, zdobył uznanie elektorów i przez najbliższe cztery lata pokieruje uczelnią.

Głosowanie odbyło się we wtorek 26 maja. Przeprowadzono je w trybie zdalnym za pomocą internetowego systemu ankiet LimeSurvey. O reelekcję nie mógł się ubiegać obecny rektor, prof. Piotr Kacejko, dla którego kończąca się kadencja jest już drugą z rzędu. Za kandydaturą jedynego zgłoszonego kandydata – prof. Zbigniewa Patera – zagłosowało 94 spośród 96 elektorów.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater to specjalista w zakresie modelowania numerycznego, prototypowania wirtualnego i  optymalizacji procesów kształtowania plastycznego oraz projektowania innowacyjnych maszyn wykorzystywanych w obróbce plastycznej metali. Ur. się w 1965 roku w Radomyślu nad Sanem. W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Me­chanicznym Politechniki Lubelskiej. Zaraz po nich podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Obróbki Plastycznej (obecnie Ka­tedra Kompu­terowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej), którą od 2007 roku kieruje. W 1994 roku obronił pracę doktorską, w 2001 – uzyskał habilitację, a w 2008 – otrzymał nominację profesorską. Od 1996 do 1999 roku, równolegle z pracą na uczelni, był głównym konstruktorem w SIPMA S.A. w Lublinie, wiodącego producenta maszyn rolniczych w Polsce. Zanim w 2012 roku został dziekanem Wydziału Mechanicznego, w kadencji 2008–2012 sprawował funkcję prorektora ds. nauki PL. Od 2006 roku pełni również funkcję kierownika Katedry Mechaniki i Budowy Maszyn w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Za jego kadencji, jako dziekana, Wydział Mechaniczny awansował na sam szczyt oceny parametrycznej jednostek naukowych. Jest także bezkonkurencyjny pod względem uzyskiwanych patentów. Na prawie 120 zdobytych w ub.r. przez uczelnię, blisko 80 to wynalazki z wydziału kierowanego przez prof. Patera.

W swojej działalności naukowo-badaw­czej rektor-elekt zajmuje się tematyką obróbki plastycznej, głównie obróbki objętościo­wej, a w szczególności teorią i technologią walcowania poprzeczno-klinowego oraz kucia matryco­wego. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia związane z zastosowaniem nowo­czesnego aparatu matematycznego i wykorzystaniem metod komputerowych w anali­zie procesów, jak również z poszukiwaniem nowych metod kształtowania plastycznego metali. Uczestni­czył w 18 projektach badawczych własnych, celowych i rozwojowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w 11 z nich sprawował funkcję kierownika.

Opracował teorię i technologię walcowania poprzeczno-klinowego, wprowadzając szereg wdrożeń w takich przedsiębiorstwach jak: Daewoo w Lublinie, Zakłady Kuźnicze Skoczów-Ustroń, Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim oraz GONAR w Katowicach. Ponadto wniósł wkład do: teorii i technologii kuźnictwa (w zakresie roli wypływki w procesie kształtowania oraz konstrukcji maszyn i przyrządów o złożonym ruchu narzędzi kształtujących), mechaniki plastycznego płynięcia (w zakresie interpretacji wyników testów plastometrycznych, stosowanych do wyznaczania krzywych płynięcia oraz do zastosowania metod numerycznych do opraco­wania modeli materiałowych) i metalurgii (w zakresie analizy numerycznej procesów walcowania poprzecznego i skośnego, w tym nowego pro­cesu walcowania klinowo-rolkowego).

Jego dorobek naukowy obejmuje: 16 mo­nografii naukowych, 5 skryptów dy­daktycznych, 340 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 127 indeksowanych w bazie Web of Science i 129 w bazie Scopus). Cytowania: wg WoS 878 (H=15), wg Scopus 1105 (H=17). Jest autorem bądź współautorem 134 patentów i wzorów użytkowych (w tym 6 patentów europejskich), ma na koncie 16 wdrożonych patentów, m.in. opracowanie innowacyjnej technologii walcowania poprzeczno-klinowego kul o średnicy 40 mm.

Jest członkiem Komitetu Metalurgii PAN oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN.

MK

Patentujemy nie tylko dla punktów – rozmowa z prof.: Piotrem Kacejką, rektorem Politechniki Lubelskiej, i Zbigniewem Paterem, dziekanem Wydziału Mechanicznego PL

Dyskusja (0 komentarzy)