Aktualności
Szkoły wyższe
06 Lipca
Źródło: www.up.lublin.pl
Opublikowano: 2020-07-06

Prof. Krzysztof Kowalczyk na czele UP w Lublinie

Prof. Krzysztof Kowalczyk został nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zastąpi sprawującego tę funkcję od 2016 roku prof. Zygmunta Litwińczuka.

Wybory rektora UP w Lublinie odbyły się w poniedziałek 6 lipca. W głosowaniu wzięło udział 254 z 258 uprawnionych elektorów. Spośród trzech kandydatów największym poparciem cieszył się prof. Krzysztof Kowalczyk, na którego głos oddało 129 osób. Jego pretendenci uzyskali: dr hab. Adsam Waśko, prof. UP, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni – 79 głosów, prof. Stanisław Winiarczyk, były dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – 46 głosów.

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk ur. się w 1963 r. W 1987 r. ukończył studia na kierunku rolnictwo na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (poprzedniczka Uniwersytetu Przyrodniczego), i w tym samym  roku rozpoczął pracę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia na podstawie rozprawy „Efekty plejotropowe genów Rht niewrażliwych na kwas giberelinowy w pszenicy zwyczajnej”. W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność genetyka i hodowla roślin. W rozprawie habilitacyjnej pt. „Identyfikacja, charakterystyka i lokalizacja supresora locus Pm8 w polskich odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)” do mapowania genu wykorzystał najnowsze wówczas markery mikrosatelitowe. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz dziekana Wydziału Agrobioinżynierii. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z odpornością pszenicy i owsa na mączniaka prawdziwego i rdze, identyfikacją i wykorzystaniem markerów molekularnych w badaniach roślin zbożowych oraz analizą ekspresji wybranych genów roślin użytkowych i modelowych indukowanych pod wypływem stresów, a także opracowywaniem markerów DNA przydatnych w selekcji roślin rolniczych.

Brał udział w realizacji trzech grantów oraz był kierownikiem sześciu projektów finansowanych przez KBN, MNiSW, NCBiR, NCN oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na łączną sumę ponad 2 mln zł. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego za ponad 1 mln zł. Uczestniczył w realizacji projektów międzynarodowych w ramach „Ecoclimatic adaptability of dwarfing genes in wheat in Europe” i „International Triticeae Mapping Initiative” W zakresie badań naukowych współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. John Innes Centre w Norwich w Anglii, Technische Universitat München oraz Leibniz Institute w Gatersleben w Niemczech, Institute of Cytology and Genetics w Nowosybirsku w Rosji.

Opublikował jako autor lub współautor 240 prac, w tym 18 w czasopismach z JCR. Opracował „Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej”. Jest współautorem oraz redaktorem podręcznika „Agrobiotechnologia” oraz „Przewodnika do ćwiczeń z biotechnologii leśnej”. Współpracuje z licznymi instytucjami z otoczenia rolnictwa i gospodarki żywnościowej m.in. COBORU, WIORiN, PIN, MRiRW oraz hodowli roślin (HR Strzelce, HR Smolice, Danko sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin, Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o, KHBC sp. z o.o., Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o., KWS Einbeck, Niemcy). Jest współautorem 3 patentów, 17 wzorów użytkowych oraz 75 wdrożeń produktów z zakresu biotechnologii i hodowli roślin.

Należy do European Wheat Aneuploid Cooperative, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a obecnie jest trzecią kadencję członkiem Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Przewodniczy Komisji Rolnictwa i Weterynarii Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk.

Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Unii Lubelskiej. Otrzymał również kilkanaście nagród JM Rektora UP w Lublinie oraz wyróżnienie „Złoty Kłos” przyznane przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Agrobioinżynierii.

źródło: UP

Dyskusja (0 komentarzy)