Aktualności
Szkoły wyższe
09 Kwietnia
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2020-04-09

Prof. Krzysztof Wilde nadal rektorem Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde przez kolejne cztery lata będzie sprawował funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

W związku ze stanem epidemii, wybory zostały przeniesiona z 30 marca na 9 kwietnia i zostały przeprowadzone w formie zdalnej, przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. W głosowaniu brało udział 135 elektorów, z których 108 opowiedziało się za kandydaturą obecnego rektora, 13 było przeciw, a 14 się wstrzymało.

– Ponowny wybór na stanowisko rektora to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej, ciężkiej pracy – powiedział prof. Krzysztof Wilde tuż po ogłoszeniu nominacji. – Dzięki uzyskaniu pod koniec ubiegłego roku statusu uczelni badawczej Politechnika Gdańska ma niepowtarzalną szansę na szybki rozwój i znaczącą poprawę swojej pozycji naukowej w Polsce i na świecie. Zamierzam kreować działania i wspierać wszystkie inicjatywy, które pozwolą pracownikom i studentom efektywnie pracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym, budując dobrobyt Gdańska i regionu.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde kieruje gdańską uczelnią od 2019 roku, kiedy wygrał wybory uzupełniające po nagłej śmierci prof. Jacka Namieśnika. Wcześniej prof. Wilde pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów. Jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem i współautorem około 70 prac indeksowanych w najważniejszych bazach i cytowanych ponad 1630 razy przez autorów z 60 krajów świata. Uzyskał cztery patenty, zrealizował ponad 220 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Prof. Wilde studia wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie następnie pracował m.in. na stanowisku profesora uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał na PG, a jego rozprawa habilitacyjna uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

Za najważniejsze cele do osiągnięcia w najbliższych latach prof. Wilde uznał m.in. doskonalenie kształcenia, w tym rozwój kompetencji w zakresie nowych form kształcenia (i odpowiadających potrzebom nowych pokoleń); budowę uczelni badawczej rozpoznawalnej na świecie (podniesienie poziomu badań naukowych, organizacja aktywności naukowych w nowo utworzonych Centrach Badawczych PG, rozbudowa infrastruktury badawczej); efektywną pracę na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, ukierunkowaną zarówno na pozyskiwanie środków za usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw, jak i realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością uczelni.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)