Aktualności
Szkoły wyższe
16 Czerwca
Źródło: www.pwsbp.pl
Opublikowano: 2020-06-16

Wybrano rektora PSW w Białej Podlaskiej

Prof. Jerzy Nitychoruk pozostanie na stanowisku rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i będzie kierował uczelnią przez najbliższe cztery lata. Był jedynym kandydatem do pełnienia tej funkcji.

Wybory w PSW odbyły się we wtorek 16 czerwca. Startujący w nich prof. Jerzy Nitychoruk stoi na czele Państwowej Szkoły Wyższej od czerwca ubiegłego roku. Wygrał wówczas wybory uzupełniające, które zarządzono po śmierci dotychczasowego rektora prof. Józefa Bergiera. O fotel rektora ubiegało się wtedy dwóch kandydatów. W wyborach na kadencję 2020–2024 był już tylko jeden.

Prof. dr hab. Jery Nitychoruk z PSW w Białej Podlaskiej związany jest od 2013 roku. Przed tym nim został rektorem pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Wcześniej, od 1984 roku, był zatrudniony w Zakładzie Geologii Czwartorzędu (późniejszy Zakład Geologii Klimatycznej) w Instytucie Geologii Podstawowej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk o Ziemi uzyskał w roku 1993, habilitację w zakresie geologii w 2001 roku, a nominację profesorską – w roku 2012. W swoim dorobku ma 305 publikacji, w tym 27 znajduje się na liście Web of Science, a 56 w bazie Scopus. Zrealizował także 46 grantów badawczych MNiSW oraz 38 – NCN.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów stokowych i glacjalnych w Tatrach i na Spitsbergenie; sytuacji geomorfologiczno-geologicznej stanowisk archeologicznych centralnej, wschodniej i północnej Polski; próby określenia rangi i zasięgu zlodowaceń środkowopolskich we wschodniej Polsce; datowania kosmogenicznego izotopem chloru osadów glacjalnych na Niżu Polskim i w Tatrach; wykorzystania oznaczeń stałych izotopów tlenu i węgla do badań paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych osadów interglacjału augustowskiego, mazowieckiego, eemskiego i holocenu; rekonstrukcji zmian klimatu w interglacjałach i ich stratygrafia w nawiązaniu do krzywych izotopowych tlenu w rdzeniach głębokomorskich; badania osadnictwa w Egipcie, Chorwacji, Polsce w nawiązaniu do zmian klimatycznych; określania zasięgów lądolodów środkowopolskich w Polsce i na Białorusi; badań geoarcheologicznych obiektów w kontekście ich związków z geologią i geomorfologią.

Prof. Nitychoruk jest drugim rektorem PSW w Białej Podlaskiej. Uczelnia powstała w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3 tys. studentów na 18 kierunkach i 43 specjalnościach studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)