Aktualności
Szkoły wyższe
04 Czerwca
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-04

Zmiana rektora w UKSW w Warszawie

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski będzie od września rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zastąpi na tym stanowisku ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, który kieruje uczelnią już drugą kadencję.

Wybory w UKSW odbyły się w czwartek 4 czerwca. O fotel rektora ubiegali się ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski –obecny prorektor UKSW ds. nauki i współpracy międzynarodowej, oraz ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – od ubiegłego roku dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. Kolegium Elektorów zdecydowało o powierzeniu misji kierowania uczelnią przez najbliższe cztery lata ks. prof. Czekalskiemu. W swoim programie wyborczym zapowiadał wprowadzenie nowych programów studiów, cyfryzację uczelni, umiędzynarodowienie, kolejne inwestycje oraz rozwój naukowy pracowników i studentów.

Ks. prof. Ryszard Czekalski ur. się w 1962 roku w Płońsku. Ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1983) oraz filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (1989), po których przyjął święcenia kapłańskie (magisterium z teologii w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie). Odbywał stypendium naukowe Prymasa Polski w Paryżu (certyfikat ukończonego kursu języka francuskiego w Instytucie Katolickim – tamże studia specjalistyczne z katechetyki). W 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych, w 2006 – doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki. W 2014 roku otrzymał nominację profesorską.

Od 2007 roku jest kierownikiem Katedry Katechetyki Materialnej, a następnie Katedry Komunikacji Wiary i Historii Katechezy. W latach 2010–2016 był prodziekanem ds. naukowych i finansowych Wydziału Teologicznego UKSW. Od 2016 roku jest prorektorem UKSW ds. nauki i współpracy międzynarodowej. W latach 2012–2016 przewodniczył senackiej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych.

Poza uczelnią pełnił przez dziesięć lat funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej i Wikariusza Biskupiego ds. Katechizacji Diecezji Płockiej. Wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Za zasługi dla diecezji został odznaczony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej Płockiej.

Główny obszar jego zainteresowań badawczych skupia się wokół katechezy oraz komunikacji wiary. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym kilkunastu książek. Publikował w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Jest rzeczoznawcą do spraw oceny ogólnopolskich programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zasiadał w Zespole Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ds. przygotowania i realizacji matury z religii rzymsko-katolickiej oraz w Zespole Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dla nowelizacji „Podstawy programowej katechezy” oraz „Programu nauczania religii”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku. Wówczas nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa pod obecną nazwą. Kształci około 10 tys. studentów i doktorantów na 43 kierunkach, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)