Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeYCIE AKADEMICKIE


Trzeba umiejtnie rozrnia waciw list filadelfijsk, obejmujc tylko renomowane indeksy cytowa ISI, od szerokiego zestawu rde Thomson Web of Knowledge.

Filadelfijskie zmiany

Grzegorz Racki

Najbardziej ceniony, udostpniony sieciowo, wielodziedzinowy bank danych o publikacjach oraz ich cytowaniach przygotowuje od 1963 roku filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (Institute of Scientific Information). Od szeregu lat ISI naley do korporacji Thomsona (www.thomson.com), a dokadniej – jest kluczowym elementem jej segmentu naukowo−medycznego Thomson Scientific. Faworyzowanie publikacji ze rdowych czasopism ISI (tzw. listy filadelfijskiej) w systemie oceny merytorycznej i finansowania jednostek naukowo−badawczych przez Komitet Bada Naukowych stanowio siedem lat temu doniose wydarzenie w polskim yciu naukowym, ktrego dobroczynne konsekwencje zostay przedstawione w artykuach A.K. Wrblewskiego (np. „FA” 4/1999). Indeksy ISI byy tworzone poprzez rejestrowanie abstraktw i cytowa publikacji tylko z wyselekcjonowanych periodykw naukowych (patrz wszechstronne kryteria na stronie: www.isinet.com/selection/). Udowodniono bowiem, i spord ponad 100 tysicy tytuw ukazujcych si na wiecie, „rdze” (core) pimiennictwa naukowego stanowi stosunkowo niewielka liczba klasowych periodykw, do ktrych odwouj si niemal wszyscy. S to przewanie periodyki amerykaskie (czy w ogle anglosaskie) i nic dziwnego, i awans do rejestrw ISI sta si przedmiotem marze i dziaa redaktorw wikszoci polskich czasopism naukowych – wpyno to oywczo na ich jako pod kadym wzgldem.

Dwuznaczny sens i urok

Lista filadelfijska zawsze ewoluowaa, ale bardzo powoli i dotyczyo to przede wszystkim zasobu czasopism z krgu nauk przyrodniczych, medycznych i technicznych, wczanych do Science Citation Index Expanded (SCI Ex). Pozostae indeksy cytowa obejmuj w zasadzie sta od lat liczb tytuw (wedug danych biecych: Social Sciences Citation Index – 1817 czasopism; Arts & Humanities Citation Index – 1136). Natomiast lista rde „flagowego” indeksu SCI Ex rozrosa si z 5600 periodykw w 1997 do 6375 w roku obecnym.

Na przeomie lat 2004/05 to limacze tempo zmian ulego jednak zagadkowemu przyspieszeniu... i do kwietnia 2005 r. na gwnej stronie internetowej pojawio si prawie 4500 nowych „Thomson Scientific Master Journals”, z ktrych jednak bardzo nieliczne rzeczywicie wczono do indeksw cytowa ISI. I w tym jest pies pogrzebany: okazuje si, e koncern Thomsona nabywa wci nowe banki danych i do wykazu rde wszystkich baz Thomson Scientific dochodz kolejne tytuy rejestrowane tylko w tych bazach.

Dla czasopimiennictwa przyrodniczego kluczowe okazao si wchonicie znanego rejestru abstraktw literatury... zoologicznej Zoological Record, obejmujcego 5600 tytuw rnorodnych wydawnictw, w duej czci nieobecnych w SCI Ex (patrz: www.biosis.org/support/zr−serials/). Trudno zatem mwi o surowszych kryteriach selekcji, gdy jedynym warunkiem byo zamieszczanie prac zawierajcych motywy faunistyczne.

A zatem oglnikowy termin „lista filadelfijska” ma w tej chwili dwuznaczny sens i urok. Jest rzecz oczywist, i trzeba umiejtnie korzysta z nie zawsze jednoznacznych informacji o listach „mistrzowskich” czasopism na stronie Thomson Scientific (www.isinet.com/journals), czyli rozrnia waciw list filadelfijsk, obejmujc tylko renomowane indeksy cytowa ISI (obecnie to 9328 starannie dobranych czasopism), od szerokiego zestawu rde Thomson Web of Knowledge (13 637 tytuw). Niezmienione okrelenie „publikacja w czasopimie wyrnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej” znalazo si w nowej wersji systemu parametrycznej oceny i finansowania placwek badawczych, ktre prof. Micha Kleiber, minister nauki i informatyzacji, podpisa 4 sierpnia (patrz Zacznik nr 2 do „Rozporzdzenia w sprawie kryteriw i trybu przyznawania i rozliczania rodkw finansowych na nauk”). Czy istotnie zapobiegnie ono ww. nieporozumieniom?

Pad monopol

Dziwnym trafem, w kocu 2004 r., midzynarodowy koncern wydawniczy Elsevier B.V. udostpni sieciowo przygotowywany od dwch lat, najwikszy, bardzo dobrze rozwizany dla uytkownika bank abstraktw i cytowa Scopus™ (www.info.scopus.com/index.shtml). Jest to rejestr a 14 tys. recenzowanych czasopism z krgu nauk przyrodniczych, medycznych, technicznych i spoecznych, reprezentujcych 4000 wydawcw z caego wiata – okoo 60 procent tytuw jest spoza USA. Jest to zestaw jak najbardziej reprezentatywny dla caej literatury wiatowej i naley wry temu przedsiwziciu duy sukces komercyjny. A zatem monopol filadelfijskiego orodka w dziedzinie bankw cytowa zosta wreszcie przeamany. W tej sytuacji mona oczekiwa, i Thomson ISI zmuszony bdzie wreszcie do odejcia od nierzadko krytykowanego (rwnie na amach „FA”) elitaryzmu i amerykocentryzmu.

Prof. dr hab. Grzegorz Racki, geolog, paleontolog, jest kierownikiem Katedry Stratygrafii Ekosystemowej Uniwersytetu lskiego. Tekst jest zmienion wersj artykuu z „Przegldu Geologicznego” (nr 7/2005).
Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje