Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

amanie historii

Piotr Hbner

Zamiar przebudowy nauk historycznych deklarowa odmarca 1947 roku organ teoretyczny KC PPR „Nowe Drogi”. Dziaem historii wredakcji tego pisma kierowaa anna Kormanowa. Nowe wzory publicystyki historycznej propagowali redaktorzy zajmujcy si preferowanymi obszarami historii ruchu robotniczego –Franciszek Fiedler iRoman Werfel. Historia pojawiaa si wybirczo, aprace nowych historykw peniy rol instrumentaln –gwnym zadaniem bya reinterpretacja dziejw nowoytnych, awperspektywie –przebudowa wiadomoci spoecznej. Promowaniu nowej wizji historii towarzyszyy represje polityczne, realizowane kanaami ministerialnymi. Wadze partyjno−pastwowe nie zaakceptoway wyboru Wadysawa Konopczyskiego naprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wczerwcu 1947 roku przyjto nowy statut PTH iprzeniesiono siedzib Towarzystwa doWarszawy –miejscowe Towarzystwo Mionikw Historii zostao afiliowane doPTH jako jego oddzia. Dowadz PTH wprowadzono „prezydialny” model podejmowania decyzji, funkcyjni czonkowie Zarzdu otrzymali, podobnie jak winnych towarzystwach, honoraria.

Wpoowie 1947 roku przygotowano wWydziale Owiaty iKultury KC PPR list historykw partyjnych gotowych doobjcia katedr uniwersyteckich, zaleli si naniej anna Kormanowa, Celina Bobiska, Zofia Cybulska, Jzef Sieradzki, Micha Szulkin, Maria Turlejska. Wczasie zebrania zespou historykw, dziaajcego przyredakcji „Nowych Drg” (20 lutego 1948), Jzef Sieradzki ocenia: „wPolsce, towarzysze –historia jest zamana”. By to efekt szykowanego ju przeomu politycznego, zwizanego zwyeliminowaniem „odchylenia prawicowo−nacjonalistycznego”. Nie byo natomiast pozytywnych dziaa wasnych –ani zmian warsztatowych, ani dorobku badawczego. Wwewntrzpartyjnym raporcie Jana Kotta z19 padziernika 1948 roku stwierdzano: „przystpienie wielu starszych profesorw donaszej partii wminimalny sposb odbio si naich pracy naukowej”, przykadem Stanisaw Arnold. PodczasVIIPowszechnego Zjazdu Historykw Polskich we Wrocawiu (19−23 wrzenia 1948) –ocenia Kott –„marksici odegrali rol minimaln. Bya to waciwie demonstracja grupki asystentw, docentw idziennikarzy wobec profesorw. Zjazd nie by przygotowany”. Podczas inauguracji tego zjazdu, minister owiaty Stanisaw Skrzeszewski, awreferacie plenarnym take Stanisaw Arnold, wezwali historykw dokierowania si ustaleniami materializmu historycznego. Wtym celu wyodrbniono sekcj zjazdow, zajmujc si problemami oglnoteoretycznymi, metodyk bada, histori histografii oraz organizacj bada. Instytucjonalizacj tej polityki separacyjnej przeprowadzono –nawniosek Arnolda –powoujc (27 maja 1949) Komisj Metodologiczn PTH. Miaa ona uatwi zorganizowanie szeregu konferencji metodologicznych oraz sesji tematycznych, powiconych wybranym wydarzeniom historycznym.

Pozornie napoboczu zjazdu wrocawskiego zorganizowano Marksistowskie Zrzeszenie Historykw –rzekomo spoeczn, alternatywn form wobec PTH. Prezesem MZH zostaa Celina Bobiska, sekretarzem –Juliusz Bardach. Zjazd Organizacyjny MZH odby si dopiero 19 lutego 1950 roku. Utworzono, obok Zarzdu Gwnego, oddziay miejscowe MZH. WKrakowie podjto „akcj odczytow”, wodzi –„samoksztacenie wzakresie metody materializmu historycznego”, wToruniu „poddano krytycznej ocenie miejscowe wydawnictwa naukowe”. Zrzeszenie traktowano jako poligon sucy przygotowaniu przebudowy PTH –finaem miao by „zjednoczenie” PTH zMZH. Wedug statutu MZH, zarejestrowanego 25 marca 1950 roku, celami Zrzeszenia miay by: „a. szerzenie ipogbianie marksistowskiej metody naukowej ipartyjnoci wnauce historycznej; b. likwidacja zacofania ideologicznego naodcinku historycznym wPolsce; c. przyspieszenie prac nadstworzeniem marksistowskiej historii Polski; d. szerzenie marksistowskiej wiedzy historycznej wspoeczestwie; e. udzia wksztaceniu marksistowskich kadr naukowych wzakresie historii”. Realizujc te cele MZH miao organizowa odczyty idyskusje oraz oglnokrajowe konferencje „tematyczne”. Przewidziano te wasn dziaalno wydawnicz. Przejmowano stopniowo kontrol nadperiodykami historycznymi. Wzbiorowym zeszycie zarok 1949 „Kwartalnika Historycznego” przewodniczcy zespou redakcyjnego (pismo byo organem PTH, ale jego redaktor kierowa Oddziaem Krakowskim MZH) Kazimierz Piwarski publikowa artyku Kryzys historiografii buruazyjnej amaterializm historyczny. Kolejny zeszyt „zarok 1950 i1951” wydano ju wWarszawie –redagowa go jednoosobowo Arnold. MateriayIKongresu Nauki Polskiej poprzedza przedruk artykuu oznaczeniu prac Stalina z„Woprosw Istorii”. Organ Towarzystwa Mionikw Historii wWarszawie „Przegld Historyczny” zawiera w1949 roku gwnie recenzje, awtomie z1950 roku nowa redaktorka, Bobiska pisaa natemat Stalin apewne zagadnienia metodologii historii.

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje