Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1999

Spis treści numeru 6/1999

[Okładka]
Czerwiec
6/99

Artykuły
 

FELIETON REDAKCYJNY

Zasady
- Marek Remiszewski

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
  - Andrzej Wiszniewski
Szkodliwy podział

Notatki Przewodniczącego RGSzW
  - Andrzej Pelczar
Zadania średnioterminowe

Z prac KRASP
- Aleksander Koj
Wspólne problemy

Działalność UKA

Równi równym
- Stanisław Chwirot, Maciej Kozierowski

Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Dyskusja trwa
  - rozmowa z prof. M. Handkem, ministrem edukacji narodowej

Agora

Źródła finansowania
  - Ryszard Mosakowski
Bazą finansową szkół wyższych powinny być środki publiczne

Ponaduczelniane ciała kolegialne
  - Czesław Królikowski
Cz. II artykułu o centralnych
gremiach szkolnictwa wyższego

A jak to jest w Polsce?
  - Michal Kleiber
Propozycja zorganizowania
systemu nauki w naszym kraju

Życie akademickie

Akredytacja archeologii
- Janina Chudziakowa
Pierwsze efekty dzialalności UKA

Arystokracja talentu i charakteru
- Antoni Smoluk
Czy tworzyć elitarne uczelnie?

Plagiat i plagiatorzy
- Aleksander Wesołowski
Należy wprowadzić w uczelniach
pedegogikę rygoryzmu

Polska specjalność
- Stanisław Gucma
Ranga dyplomów polskich uczelni morskich

Czytelnia czasopism

Studia za granicą

Dwa miesiące w Oxfordzie
- Maciej Witek
Jak się studiuje w Merton College

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (44)
  Kopernik w Wieliczce

Rody uczone (34)

Jaworscy
- Magdalena Bajer
Potomkowie Władysława Leopolda Jaworskiego

Gwiazdy i meteory

Wierny idei
  - Marek Remiszewski
Józef Szujski, historyk

Kartki z dziejów nauki w Polsce (3)

Nauka urzędowa
  - Piotr Hübner
Urzędnicy ministerialni przed wojną i po niej

OKOLICE NAUKI

Menedżer kultury potrzebny
od zaraz
- rozmowa z prof. E. Orzechowskim, kier. Szkoły Zarządzania Kulturą UJ

Poczta elektroniczna

W sieci

Tęsknota za rozumem
  - Paweł Misiak
Czy komputery odbiorą nam zdolność myślenia?

Esej

Człowiek niezwykły
  - Piotr Skórzyński
Różne aspekty freudowskiego
Superego

Recenzje
  Umysł na nowo odkryty
Psychologiczne pułapki oceniania
Literatura staropolska
Jak pisać pracę magisterską
Technology and Scholary
Communication
Książki nadesłane

FELIETONY

Kto był ministrem edukacji
w czasach Kopernika?
  - Henryk Duda

Szkiełko w oku

Po co kończyłem te studia?
- Piotr Müldner-Nieckowski

Wyznania szalonego humanisty
- Leszek Szaruga
Etyka
 

 

Dyskusja trwa

   Na skutek tego, przesadnego można rzec, zainteresowania ustawa była przedmiotem czterech posiedzeń rządu i już na tym etapie, przed dyskusją środowiskową, rozpoczęto procedurę uzgodnień międzyresortowych. Skończyło się tym, co proponowałem od początku: projekt trafił do środowiska jako projekt ministra edukacji. Straciliśmy, jak pan widzi, sporo czasu na debaty rządowe, ale zaletą tej sytuacji jest szereg poprawek, które wniosły zainteresowane resorty.

Rozmowa z prof. Mirosławem Handkem, ministrem edukacji narodowej

 

Źródła finansowania

 

   Poza zróżnicowaniem źródeł finansowania powinno się poszukiwać znaczących zysków poprzez poprawę struktury wewnętrznej szkół wyższych, racjonalizację zatrudnienia, (...) profesjonalizację zarządzania, wprowadzanie innowacji, zachęcanie do tworzenia i rozwoju uczelni prywatnych, zróżnicowanie instytucji publicznych i form studiów, wprowadzenie tańszych form szkolnictwa wyższego niż tradycyjne studia stacjonarne, poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii przekazywania obrazu i informacji, czyli nauczanie za pośrednictwem satelity i Internetu.

Dr Ryszard Mosakowski twierdzi, że głównym źródłem pieniędzy dla państwowych szkół wyższych winien być budżet państwa

 

A jak to jest w Polsce?

   W obecnych polskich realiach państwo jest kluczowym elementem systemu wspierania badań, trzeba więc zaakceptować jego zasadniczy wpływ na sposób ich finansowania. Oznacza to m.in., że nie tylko o całkowitej wysokości środków przeznaczonych na badania, ale także o ich podziale pomiędzy dziedziny badawcze decydować powinni rządzący politycy, korzystający oczywiście z doradztwa naukowców-ekspertów, ale w pełni odpowiedzialni za podejmowane decyzje. Sami uczeni powinni mieć prawo decyzji dopiero przy podziale środków pomiędzy poszczególne dyscypliny w ramach ogólnych dziedzin.

Prof. Michał Kleiber proponuje model organizacji systemu nauki w Polsce

 

Arystokracja talentu i charakteru

   W kraju należy stworzyć kilka szkół elitarnych o najwyższych wymaganiach moralnych i naukowych. Elitę intelektualną formować będą absolwenci takich właśnie uczelni. Elitę władzy, ducha, serca. Uzdrowi to życie społeczne. Zaczniemy równać do najlepszych. Naród obudzi się z telewizyjnego letargu, gdy los jego znajdzie się w rękach ludzi mądrych, czystych moralnie i doskonale wykształconych. Studia wyższe muszą kreować arystokrację.

O potrzebie utworzenia elitarnych uczelni pisze prof. Antoni Smoluk

 

Plagiat i plagiatorzy

   Nagłe, rewolucyjne zwroty polityczne często, zwłaszcza w naukach polityczno-historycznych, sprzyjają powstawaniu plagiatów. Nauce potrzebny był i jest czas dojrzewania, dochodzenia do czegoś wartościowego i ważnego, dlatego też sposoby finansowania nauki, administrowania, sprawozdawczości stają się ważniejsze od prezentowanych wyników i mogą wpływać na spłycanie doniesień.

Prof. Aleksander Wesołowski postuluje pedagogikę rygoryzmu w uczelniach

 

Dwa miesiące w Oxfordzie

   Dzięki pracy własnej oraz systemowi tutoringu (...) studia w Oxfordzie trwają zazwyczaj 3 lata. Co więcej, rzadkością są sytuacje, kiedy (...) można zgłębiać tylko jeden przedmiot. W Wielkiej Brytanii dawno już odkryto, że żaden kierunek nie daje konkretnego zawodu, więc przyjęto strategię interdyscyplinarnego kształcenia, węższe specjalizacje pozostawiając doktorantom. (...) Nie znaczy to jednak, że tym samym skazano studentów na powierzchowną wiedzę. Większość czasu spędzają oni nie na wykładach i ćwiczeniach, ale w bibliotekach, przygotowując się do cotygodniowych spotkań z opiekunami.

O hierarchii akademickiej i systemie studiów w oxfordzkim Merton College pisze mgr Maciej Witek

 

Uwagi.