Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Nie zajmujemy si sprzeda naszych ksiek, za to speniamy w uczelni funkcje, ktre gdzie indziej nie nale do wydawnictw – mwi Ewa Zawadzka−Mazurek, dyrektor oficyny i zastpca redaktora naczelnego.

Konie, poezja, biaka

Piotr Kieraciski

Problemem wikszoci wydawcw nie jest dzi znalezienie autorw czy produkcja ksiek, ale ich sprzeda. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nie odczuwa tego problemu. Gdy inni wydawcy rozbudowuj dziay sprzeday i promocji, oficyna UP nie posiada go wcale. – Nie zajmujemy si sprzeda naszych ksiek, za to speniamy w uczelni funkcje, ktre gdzie indziej nie nale do wydawnictw – mwi Ewa Zawadzka−−Mazurek, kierownik oficyny i zastpca redaktora naczelnego. To zadanie przeja ksigarnia dziaajca w uczelni. Jeli na Targach Ksiki w Krakowie znajd Pastwo stoisko wydawnictwa lubelskiego UP, to wykupio ono tylko powieszchni stoiska, a reszt przygotowaa ksigarnia. Jednak wydawnictwo publikuje raz do roku barwny katalog swych pozycji (wanie na krakowskie Targi Ksiki).

Koszty i terminy

Sposb funkcjonowania wyznacza struktur wydawnictwa. Zatrudnia ono 6 osb. Prac kieruje kierownik, ktra jest te zastpc redaktora naczelnego i redaktorem merytorycznym. Sekretarz wydawnictwa zajmuje si sprawami formalnymi, a osoba obsugujca biuro jest take redaktorem technicznym – amie materiay do druku. Dwie kolejne osoby zajmuj si redakcj merytoryczn. Kolejna jest odpowiedzialna za „Aktualnoci Uniwersytetu Przyrodniczego”, jedno z czasopism publikowane przez oficyn. Uczelnia dysponuje wasn Pracowni Poligraficzn, ktra jest jednostk niezalen od wydawnictwa. – Wszystko drukujemy w naszej poligrafii – mwi Ewa Zawadzka−Mazurek. – Chodzi nie tylko o koszty, ale take terminy. Przy okazji unikamy skomplikowanych i kosztownych procedur przetargowych, ktre s zmor wielu wydawnictw akademickich.

Wydawnictwo podlega prorektorowi ds. kadr i funduszy inwestycyjnych. Merytoryczny nadzr nad dziaalnoci wydawnicz w uczelni sprawuje Komitet Redakcyjny wybierany raz na 5 lat, w ktrym zasiadaj przedstawiciele wszystkich wydziaw oraz redaktor naczelny i jego zastpca. To oni decyduj o tym, ktre prace trafi do druku. Na ich rce autorzy skadaj propozycje ksiek. Okoo poowa odpada ze wzgldw merytorycznych. Prac komitetu kieruje redaktor naczelny, prof. Franciszek Kluza.

Teksty ksiek, ktre znajd si w planie wydawniczym, trafiaj do wydawnictwa w postaci elektronicznej. Nastpnie s wysyane do recenzji – kada publikacja, zarwno ksika, jak i artyku. – Tutaj musimy polega na papierze, gdy trudno kaza komu, czsto starszemu profesorowi, czyta kilkaset stron na monitorze komputera – mwi kierownik wydawnictwa. Termin nadesania recenzji jest jedynym nieznanym czynnikiem wpywajcym na tempo publikacji. Po otrzymaniu recenzji ksiki trafiaj do redaktorw, ktrzy wykonuj te cz pracy redakcji technicznej, a nastpnie do amania. W cigu 2−3 miesicy od chwili otrzymania pozytywnej recenzji wydawniczej, wydawnictwo i autor otrzymuj wydrukowan publikacj. W przypadkach pilnych ten czas bywa skrcony nawet do 2 tygodni.

– Korzystanie z wasnych pracownikw oraz wasnej poligrafii pozwala nam te kontrolowa koszty – mwi Ewa Zawadzka−Mazurek. W wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie redni koszt jednego arkusza wydawniczego ksztatuje si na poziomie 500−700 z. Jeli do tego doliczy koszty porednie, czyli narzuty uczelniane – suma wzronie do poziomu 700−2000 z. Ta grna, wysoka kwota dotyczy barwnych albumowych wydawnictw o duej objtoci i niskich nakadach.

Nakady i rodki

Nakady ksiek wynosz od 100 egz. w przypadku monografii habilitacyjnych do 8 tys. egz. w przypadku popularnych podrcznikw. Kierownik wydawnictwa zaznacza, e w tym wypadku nakady warunkowane s gwnie du liczb studentw oraz wielokrotnymi wznowieniami najpopularniejszych tytuw. Do takich publikacji naley np. Przewodnik do wicze z chemii pod redakcj prof. Marii Mikos−Bielak, ktry mia cztery wydania, kade sprzedane w nakadzie 2 tys. egz. – Staramy si, aby podrczniki byy tanie – mwi szefowa oficyny. Zaznacza te, e za sukces nie uwaa jedynie ksiek o wysokim nakadzie, ale take te, ktre zostay wysoko ocenione przez rodowiska specjalistw.

Uznaniem ciesz si w Polsce zwaszcza publikacje wydawnictwa UP z zakresu medycyny weterynaryjnej. Znakomicie sprzeda si (8 wyda) i otrzyma wietne recenzje Zarys osteologii prof. Witolda Lutnickiego. Uznaniem cieszya si praca Biaka ostrej fazy u zwierzt pod red. profesorw Zdzisawa Gliskiego i Krzysztofa Kostro. Niezwykle ceniona jest praca prof. Anny Stachurskiej Identyfikacja koni, pierwsza tego typu publikacja w Europie, ktra spotkaa si z uznaniem hodowcw i mionikw tych zwierzt i zostaa sprzedana w nakadzie 1,5 tys. egz.

Zdarza si jednak, e znakomita praca ukazuje si w minimalnym nakadzie z powodu braku rodkw. Tak jest z ksik na temat ras zwierzt autorstwa prof. Ewalda Sasimowskiego, twrcy synnej lubelskiej szkoy hodowli koni. – To praca pena barwnych ilustracji, na ktrej wydanie brakuje nam okoo 40 tys. z – mwi Ewa Zawadzka−Mazurek.

Oficyna UP wydaje te rnego rodzaju publikacje o uczelni: informatory i ksigi jubileuszowe. W cigu roku ukazuje si ponad 30 tytuw ksiek.

Na publikacje trzeba mie rodki. Nie wszystkie pochodz z uczelni. Monografie habilitacyjne finansowane s przez UP tylko czciowo – do 3 arkuszy wydawniczych drukowanych w czerni i bieli. Ich autorzy musz zatem sami znale rodki na sfinansowanie publikacji, a chodzi o kwoty rzdu kilku tys. z. Czsto rodki te pochodz z grantw. Odrbnym tematem jest finansowanie czasopism, ktrych oficyna UP publikuje ponad 30 tomw rocznie oraz 30 artykuw w „Electronic Journal of Polish Agricultural Universities”. Zazwyczaj finansowane s one z dotacji MNiSW oraz opat autorskich. Za kady opublikowany artyku jego autor musi wpaci 250 z, w EJPAU 350 z. Koszty publikacji czsto pokrywaj katedry i wydziay. W sumie w obrocie w cigu roku – nie liczc kosztw pac i utrzymania biura, ktrymi nie zajmuje si oficyna – dziaalno wydawnicza UP zamyka si w kwoci 320 tys. z.

Dziaania promocyjne

Oprcz wydawnictw naukowych, oficyna UP publikuje prace literackie i popularnonaukowe, zwizane z profilem uczelni bd autorstwa jej pracownikw. Przy okazji Lubelskiego Festiwalu Nauki w 2007 r. wydano tom wierszy prof. Stanisawa Mleko Kamienne drzwi. Autor jest wykadowc uczelni, ale take laureatem konkursw poetyckich. Inn publikacj literack s wiersze Tadeusza Chobrowskiego powicone rolinom (autor pod ich postaciami przedstawi znane osobistoci Polonii amerykaskiej), ilustrowane przez znakomitego lubelskiego grafika, biologa, dr. Zbigniewa Jwika, emerytowanego pracownika Uniwersytetu Marii Curie−Skodowskiej.

Dziwi moe, e w wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego ukazuj si tomy „Annales UMCS”. To zaszo historyczna – zalkiem obecnej uczelni przyrodniczej byy wydziay rolnicze UMCS. Dlatego dotyczce problematyki rolnej tomy „Annales” – „Agricultura”, „Horticultura”, „Medicina Veterinaria” i „Zootechnica” – do dzi ukazuj si wanie w UP. Oprcz nich oficyna publikuje „Acta Scientiarum Polonorum”, serie „Hortorum Cultus” i „Technica Agraria” oraz „Excerpta Veterinaria Lublin”. Na zlecenie Oddziau Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk wydaje „Tek”, ktrej 8 tomw prezentuje dziaalno omiu komisji PAN.

Na pocztku wspomniaem, e w lubelskim UP wydawnictwo spenia niektre zadania, zarezerwowane zazwyczaj dla innych instytucji. Uczelnia nie zatrudnia rzecznika prasowego. Rol porednika midzy ni a mediami przejmuje czasami wydawnictwo. Podobnie ma si sprawa z „Aktualnociami UP”, ktre w wikszoci uczelni jest niezalene lub podlega dziaom promocji. Tu jest redagowane i publikowane przez wydawnictwo. Biuro promocji w UP zajmuje si gwnie pozyskiwaniem studentw. Cz dziaa promocyjnych przejo wydawnictwo.

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje